تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - روز تولــد ِ من

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
زمستــــــان فصــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اسـت

              دی مــــاه مــــــــ ـــــــن

                                                  و امـــــــــــــروز روز مــــــــــــــــــــــــــــــــــن

روز میـــلاد ِ بـانــــــویـی

                        از جنــس ِ زمستـــ ــــــان

                                             از تبــار بــــــــــ ـــــــــــرف

از نـــــــــــــــــ ــــــــــــــژاد ِ دی

که در یــخ بنـــدان ِ یک روز ســرد ِ زمستـــانی

                            در آغــوش گــــرم ِ پــدر و مــادری عـــاشق

                                                                           چشـم به جهــان گشــــود

آری...

تقویـــــــ ـــــم زندگـــی ام ورق خــورد

                         فصــــل ها یک به یک گذشـــت

                                          یلـــــدا , جشــن میــــــلادم را به پیشـــواز رفـــــــت

و زمستـــــــان آمـد

و مــن باری دیگـر میــــــلادم را جشــن می گیــرم

                        کنـار آنهــایی که دوستشــان مــــی دارم و دوستــــم مــــــــی دارند

کنـار مـــادری که در تمــام ایـن ســـال ها

گیســـــوانم را با سنجــــاقی از احســ ــاس بـــافـت

                                   و سُـــــرمه ای از صبـــر بر چشمــــان ِ منتظـــرم کشیـــد

کنـار جـای خــــالـی پــــــــدر ...

                                    پــدری که با بـــوسه هایش

سیـــــرَتم را آغشتـــه از مهربــــانـی ها کـرد

                               و با آغــــــوشش محبــــت را نقـاشــــی لحظـــــــه هـایم کـرد

و کنـار دوستـــــــانـی که حضـــورشان

در باغ کوچـــــک ِ دلـــــــــــــــــــــــــــم

                                              آرامـــــــش را میهمــان تمـام دقــــایقم می کننــد

آری ایـن منــــــم ....

                        بـانــــــوی دی

که نُطفــه اش را با احســــ ــاس بُـریدنـد

                    و سیـــــرت َش را با مهربـــــانـی ها خــــو دادنـد و به دنیـــــا آوردَنــد

لحظــه ی تولــــد ِ مـــن

لحظــه ی تولــــد ِ احســـــــ ـــــــاس بـود

                                             احســـــاسـی که تمـــام مـرا تسخیــــــــــــــر کـرد

احســـاسـی که با آن

                        دوســـــــــت داشتـــم

                                                   عــــــــــاشق شــدم

شاعـــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

                                           و نوشتـــم دل نوشتــــه هایی که تنهـــا از دل بـود

دوسـت دارم امســــال

                زمستـــــان جـور دیگـــری باشـد

                                  آسمـــــان جـور ِ دیگــری آبــــــی شَـوَد

ابـری اگـر بــارانی بـود, جـور ِ دیگـری ببــارد

                                    زمـــــــــــــان جـور ِ دیگــری بگــذرَد

                                                               آدم هـــــا جـور ِ دیگــری باشنــد

عشــــق ها  دوسـت داشتـن ها

                          محبــت ها  مهربــــــــانی ها

                                                 بــــوسه ها آغــــــــوش ها

                         عشــــــــــــــــــــق بـازی ها

جـور ِ دیگـــــــــری باشنـد

                                               دوسـت دارم همـــــه چیـز جـور ِ دیگـری باشتد

می خواهَـم باری دیگــر متولـــــــد شـوم

می خواهَـم خاطـــره هـایی که می سوزانَـــدَم را

                                خُنَکـــای ِ ایـن نسیــــم ِ ســـرد ِ زمستــــانی مرهَـــــــــم دَهـَد

می خواهَـم فرامـــــــوش کنـم

می خواهَـم دوبــاره مثـل ِ کودکــــی هـایم

                                     هـای هـای بخنــــــدَم ...بِــِـــــدوَم... شیطَـنَـــــــــــت کنـم

می خواهَـم بـرای خـــــــودم زندگــی کنـم

                    بـرای خـودم و قلــب ِ کوچکم

حریــــر آبــی احسـاسم را به تـَـن می کنـم

گیســــــــــــــوان ِ بلنــد و خرمـــایی رنگــم را پریشـــــان می کنــم

                                                            صورتـــم را با لبخنـــــــــــد می آرایـم

میــزی به زیبــایی عشــــق می چینــم

کیکــی به شیرینـــــی ِ عســــــــل روی آن می گــذارم

دانـه دانـه شمـــع های شـــــــادی را روشــن می کنـم

                                   و در کنـار آنهـایی که میهمـــان ِ امشــب ِ ایـن جشــن انـد

چشـــــم هایم را می بنــدم

                 و می خواهــم امســـال تــو برایـم آرزو کنـی

ای هستـــی بخـش زیبـــایـی ها

                                     آرزویـــــــی از جنــس ِ دســت یافتنـــــــــــــــــــــــــــــی ها

و مـن دانـه دانـه فــــــــــــــــــــــــــــوت کنـم  شمــع های شـــــادی بخـش ِ زندگــی ام را

ای بـــــــرف ببــار و نوازشــــم کـن

                               تا در زیــر آسمـــــــان ِ آبــی و پاکــی که تـو از آن می بـــاری

برقصـــــــــــــــــم

                     پایکـــــــــــوبی کنـم

                                                     بخنــــــــــــــــــدم

و فریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد بزنــم

                      تولــــــــدم مبـــــــــــــــــــــارک

 

 

 

فاطیمـا نـوشت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 6 دی 91 ساعت 01:15 توسط فاطیما تولدم مبارک |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

نمایش نظرات 1 تا 30