دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
خُشکـــــم ...

                مثـل ِ ایـن هــــــــــــــوای ِ پاییـــزی

سَــــــــردم ...

                 مثـل ِ فنجـــان های دســت نخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورده ی روی میــــز

                                تَلخَـــــــــم ...

مثـل ِ طعـــم ِ قهــــوه های ِ فرانســـوی ِ یک کافــی شـــاپ

                                                                        خستــــه ام ...

مثـل ِ نیمکـــــــــــــــــــــــــــــت های ِ خالــــــی ِ دو نفـــره

بـــــی روحـــــم ...

                      مثـل ِ ایـن برگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های ِ خُشـــک ِ پاییـــــزی

خالــــــــی ام ...

مثـل ِ دفتـــــر ِ خاطـراتــــــم

                                که مــــــــــــــــــــــــــــــــدت هـاست خالـــی از خـط خطــــی هاست

دلتنگــــــــم ...

                   بـرای ِ بـرگ بـرگ ِ صفحـــه های ایـن دفتـــر

دفتـــری ِ که روزگــــاری

                                 پُـر بـود از خاطـــره هـا

                                                                         پُـر بـود از عطــــر ِ عشــــــــق

                          پُـر بـود از آوای ِ خــــوش ِ دوستــــت دارم ها

پُـر بـود از گرمـی آغـــــوش ها

                            پُـر بـود از پـــــژواک ِ صــدای ِ بوســـــه ها

                                                             پُـر بـود از بـــوی ِ عشـــــــــق بــازی ها

امـا اینکـــــــ ...

صفحــــه هـایش خالــــــی از خاطـــره هاست

                                              به سُـــراغَ ش رفتـــم

        امـــــــروز

                                    دفتــر خاطـراتـــم را می گویَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ...!!!

آرام بــازش کــردم

           صفحـــه های سفیــــد را ورق زدم

                                   تا به صفحـــه های سیـــــــاه رسیـــدم

نفـــس به شمــــاره ِ افتــاد

خُفَقــــان ِ بُغـــــــض راه گلویَــــم را گرفـــت

                                                         و به یک بـــاره ...

دکمــــه های ِ سیـــاه و سفیـــــــد ِ ایـن دفتـــر

                                  پیانــوی ِ تداعــی ِ خاطــرات را برایَــم نواخت

دِلـــــــم با شـــدت ِ تمــام گیـــــــــــج رفــــت

                       و خیــــــــــــــــــــالَ ش دور ِ سَـــرم چرخیــــد

                                 چرخیـــد و اشک هـا آرام آرام بـر روی گونــــه هـایم رقصیدنــــد

آه ...

          ای پاییــــز

ای بـانـــــوی ِ مــو طلایـــی ِ فصــــل ها

برگــــ هـای ِ سُـرخ و زرد و نارنچــی ِ تـو دلتنــــــگ تـرم می کنـد

عصـــــرهـای کِــــش دار و طولانــــی ات بـــی تــاب تَـرَم  می کنـد

                                                بــــاران هـای مستانـــــه ات دیـوانـــــه تـرم می کنـد

خستــــه ام...

            ســـــــــــــردم...

                          تلخــــــــم...

                                        چمــــــدانـت را بِبَنــــد و بــــــــــرو

تـــ ـــو ...

                 بـــوی خاطــــره مـی دهــی

                                         بـــوی نبـــودن و نخـواستـــــــــن

                                                                 بـــوی آمــــدن و رفتـــــــــــــــــــــــــن

                                           بـــوی مــرگ آرزوهــــــــــــــــا

تـــو بـــوی جُـــــــــــــــــــدایـی می دهــی

                                                   می دانی  پاییــــز؟!

                                                    به قــول " خواجــه امیـــــــری "

پِـی ِ حــس ِ همـــون روزام

پِــی ِ احســــاس آرامــــــــــــــــــش

                                        پِـی ِ حســی که ایـن روزا به حَــــد ِ مَرگ می خوامــش

بــرو ...

           شایـد فصلــی دیگــر

شــروع ِ کـــوچ پرستـــوی غـــم از آشیانــــه ی ِ دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم باشـد

شروع فصلـــی از آرامــــــــــــــــــــــــــــش

                                                    شایـــــــــــــد ...!!!

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم

نوشته شده در 18 آذر 91 ساعت 12:30 توسط فاطیما احساس آرامش |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30