دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
مــدت هـاست دِلــــــــم احسـاس سنگینــــی می کنـد

                            مــدت هـاست حــال ِ احســــــــــــــــــــاسم خـــوب نیســـت

مــدت هـاست تمــام بــــــــــــ ـــــــــاورم ایـن اسـت

                                   که هـر چه بــــود تمــام شـــد

نسیمــی از عشـــ ـــــق وزیــد و رفــــــت

                                مــدت هـاست درگیــر ِ افکـــاری دَرهَـــم و پریشــــانـم

مــدت هـاست می اندیشـــم

                       که تـــ ـــو به راستـی

                                       مـرا می شنــــاخـتی یا نـه؟!

که ایـن گـــونه بــــــــــــــــــــــی رحمــــانه ترک ِ تمـام عاشقـــانه ها کـردی ؟!

مَــن ی که دوســت داشتنم همچـون تــــرانـه هـایم

                                               پُـــر بـود از غـــزل های عاشقـــــــانه ...

فهمیـــــــدن ِ مـ ــن

          درک دوســـت داشتــن هایم

                             صداقــــت عاشقــــــانه هایم

چنــدان سخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نبــود ...بـــاور کـن

خنــــــــده هایم

                        گریــــــــه هایم

                                           شیطنــــــــــــــــــــــــــت هایم

                        بوســــــــــــه هایم

عشـــــــــــوه هایم

                       نـــــــــــــــاز هایم

                                     و همــه تَـــن نیـــــــاز شـدن هایم

تنهــا برای تــــــــــــــو بود

نگاهـــم که می کــردی چشـــم هـایم فَتــــوا می داد

                             که نِگریستَـــن به هــر آن کـس غیـر تــــو حَـــــرام اسـت

دســـت هایت را که به کَمَــــرَم حلقــــه می کــردی

                             و به آغـــــوشَ ت سِفـــت می فشــــاردی

حســی عجیـــب در اندامـــــــــم جوانـــه می زد

و همچــون پیچَک ها از تَنــــَم بــالا می رفــت

                                  و احساســی در قلبــم رشــد می کـرد

                                                    و بــاری دیگـر عاشقــــــت می شـدم

لــب هایت که شیطَنَــــت وار لـــب های تشنـــه ام را

                                                          می بـوسیــــــد

بهشـــت آغـــوش تــ ـو

                           بَـر مـ ــن واجـــــــــــــــــــــــــــــب می شـد

نـاز سَرانگشتــانت

              هنگامـی که خـود را به تــار و پــود تَنَـــم می رسانـد

مـــن تا جنـــون دیوانگـــی یک عشــــ ـــــق

                                     قلـــه های عشـــــــــــق بــازی را فَتــح می کــردم

مــن عشــــق می خواستــم

                              و آغـــــــــــــوش

                                             سینــه ای مــــردانـه

شانــه ای بـرای تکیـه کـــردن هایم

                                         و پناهگاهــــی بـرای احســـــــــــــــــــاس هایم

ایـن " مـــن " که اینَــک " مــن ِ بــــــــــــــی تـو " ست

بـرای تــــ ــــو

                  بـرای عشـــ ـــــق

                                              از تمـام چیــــزهـایش گذشتــــــــــــــــــــــــ

و " تــــو "

بعـد ِ آن همـه سال عشـــــــق و دوستــی

                                  بعـد ِ آن همـه خاطـــــــــــــــــــره

                                                             بــــــــــــــــــــی هیــچ دلیلـــی

از ایـن " مــن ِ بـــــــی تــو "

                                 چه ســـاده گذشتــــــــــــــــــــــــی

چه وجــه اشتــــراکی ....!!!

         مـن بـرای " تــــــــو " از تمــام چیــــزهـایم گذشتــم

                               و تــو بــی هیـچ دلیلــی از تمــام " مــــــن " گذشتــــی

کـاش ...

در درگیــری ایـن افکــار پریشــــان

پاسخــی بـرای ایـن ســوال های بــــــی جــواب

بـرای ایـن بـــــــــی هیــچ دلیــل رفتــن ها داشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

فهمیــدن مـن چنــدان سخــــــــــــــــــــت نبــود

                                                     اگـر تــــــــــــــو

معنـی تمــــام عاشقـــــــانه هـایم را می فهمیـــدی

                                                              بـــــــــــ ـــــاور کــن

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

نوشته شده در 7 آذر 91 ساعت 13:40 توسط فاطیما احساس کن |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

نمایش نظرات 1 تا 30