دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


صِـــدای ِ پـای ِ بهــار می آیَد

                                                       می شِنَـــوی ؟!

فَـــــــروردین دارَد می آیَــد

                                             چَمــدان َ ش پُـر اسـت از شکــوفه وُ مهــر

می خواهـم َوصلِشـــان کنـم

به درخـــت های ِ کــوچه ی خوشبختــی

                                    آنجا که عطــر ِ بهــار نارنـج ها

                                                                         مَستَــت می کنــد وُ

بــوی ِ تــُرَنج ها

                                                 لحظــه هایَت را به مَستــی می کِشـــانَد

مـن می خواهــم بهــار را دل انگیــز کنـم

                 عشــ ـــق را نشــان َ ش دَهَــم

                                                          قَــدَم زَدن زیـر ِ بــاران را هـَم ؛

مـن می خواهــم بهــار را دل انگیــز کنـم

                                         عــاطفه را یــادَش دَهَــم

و دستــان َ ش را

                                               در دستــان ِ سبــز ِ مهربــانی ها بُگـذارَم

مــن می خواهــم به بهــار بِفَهمــانَم

                                        پیانــــوی ِ سـه فصـل َ ش

                      بایـد تـــرانه ی ِ دوســـــ ـــــــت داشتــن بنــوازَد

بایـد فروردیــن و اردیبهشــت و خُـــردادَ ش

                                 پُـر از روزهــای ِ خـــوب باشـد

                                                          پُر از  آرام تـرین عاشقـــانه ها

مـن می خواهــم به بهــار حالــی کنـم

                                         امســال متفـــاوت باشد

من فصـلی تـازه می خواهــم

                                                           مـن بهـــار می خواهــــــــــــــم

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

نوشته شده در 1 فروردین 96 | ساعت 15:45 | توسط فاطیما |مسافر احساستــو اون قَــدر جَـــذابی برای مــ ـن
                                          که هَـر شـب راز چِشمــــاتو
                                                               واسـه گـُل پــــونه ها میگـَـم

نَدیــدم مــن دو چِشمـــای زیبــــاتو

                                                        ولـی هَـر روز ,

با رویــای عطــر ِتـــو , بیـــدار میشم ُ , هر شب ؛
                                             با عشـــق ِ بوســه هات , پِلکامــو می بَنــدَم

یه چیــزی تـوو دلـــم میگـه

تـ ــو هـَم می آی ُ ایـن روزا تمـــــوم میشـه

                                         همـون روزای ِ خـــوبی که

                                                            نَشیــم از عشـ ـــق ِ هم خستــه

یه چیــزی تـوو دلــــــم میگــه
                                       تـ ــو اون عشقــی هستــی که
                                                           همیشــه تـوو رویــاهـام هستــی
همـون مَــردی که از عشقـــش
                                                                میشــم خـــاتون سَرمَستـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                          که وقتــی اومَـــدی پیشــم ؛
همــون باشـی که می گفتـــی
                                    همــون مَــردی که از چشمـــاش

                                                             می بــاره بــارون خوشبختـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم

                                          که وقتــی اومَـــدی پیشــم ؛

خــودت باشی , همـون رنگـی

                                 همــون آبــــــــــ ـــــــی ِ کَـم رَنگـی

                                                       که میکنـه منـو دیـــوونه ُ وحشـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                         که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

غُبــار ِ سَــــــــرد ِ آدم هــا

                       نَشینــه روی ِ پیشـــونیت

                                     نَـری تَرکَـــم کنــی , بَــد شــی

که روزای ِ بـــی عشقــی؛

                                                     بِشــن روزای ِ پَشیمــــونیت

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                         که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

جهــان ِ مــن ,

                 آلـــوده ی ِ آغــوش ِ تـ ــو باشه

                                   که وقتــی از آلـــودگی غَـرقـَم  ؛

                                                                   لبــآت اُکسیــــژِنَم  باشــه

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                        که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

روزای تَلــخ دیــروزی ازم دور شَـن ,

                          فرامـــوش شَــن

که  یـــــادم بِـره زَخمـــای اون روزا ,

                                                                   چه دَردای ِ بَـــدی بــودَن

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                  در ایـــن

                                      اندکـــــــــــــــــــــــــــــ زمـان ِ

                                                باقــی مــانده تا آغــاز ِ سالـی نــو ؛

بهــار ِ زندگــی باشــی

                        بهــاری سبــز در قَلبـــم

                                           بهــاری سبــز در روحَــم

                                                             بهــاری تا اَبــ ــد روشــن

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــــذابَم ....

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم / ترانــه / قافیـه / شعــر

نوشته شده در 28 اسفند 95 | ساعت 23:50 | توسط فاطیما |مسافر احساسامـــروز ســــــوزاندَمَـش

                            دفتــر خاطــراتَم را می گــــویم

                                                   بالاخــره بایـد روزی می ســـ ــ ـــوخت

تَــداعی ِ خاطـــراتی که

                                هَــر بَرگـــــــــ َ ش

                                                قَلبَـــم را می ســــوزانَد

روزی در آستـــــــانه ی ِ میانســالی و ُ پیــری

                                        مـرا بیــش از ایــن ســال ها ,

                                                                         خواهَـــــد ســـوزاند

امــ ــروز

         خاطــرات ِ دوازده ســال نوشتــن

                                   با تــاریخ و ساعــت ِ دقیقشـــان

در آتــش ِ حمــاقت هایم

                                                           ســـــــــــوخت وُ خـــاکستَر شــد

مـ ـــن

       امـــ ـــروز

                                خاطـــراتم را که نَـه !

مــ ــن ِ ســاده ام را ســـــوزاندَم  وُ

                                          در ایـن ســال جـا گذاشتَـــم

مـ ـــن

            امـ ـــروز

                            در پَــس ِ ســـال هایی که

                                    جَـــوانی می خـــوانـدَنَــش

ســـــوزاندَم

                نوشتــه ها را

                                  حرفـــــ ها را

                                                          غـــــــــم ها را

                                        شـــادی ها را

اشکــــــ ها را

                لبخنــــد ها را

                     عکــس ها را

                                                                          صـــــــــــــــداها را

                                    یــــــــــــــــادها را

رویــاهـا را

                  خیـــال ها را

                                     احســـاس ها را

                                                    دیــــوانگی ها را

                 ســـادگی ها را

حمـــاقت ها را

                                اشتبـــــــــــاه ها را

اعتمـــاد ها را

                       اعتمــ ـــ ـاد ها را

                                                                           اعتمـــــــــاد ها را

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشــت : دل نوشتـه ای از خــودم / چهــارشنبه سـوری / خاطــرات ِ/ سوختــهنوشته شده در 24 اسفند 95 | ساعت 21:10 | توسط فاطیما |مسافر احساسحــالِ خــوب
                     همین خواستَــــن های حقیقــیِ تـوست
وقتــی مَـرا
                از بـی تفـــاوتی

                                                          به عشـ ـــق می رســـانی وُ
از تَلخـــی
                          به شیرینــــی

حــال ِ خـــــــــوب

                                           لبخنـــــــد ِ همین نرگــس ها ست

 

 فاطیمـا نوشت : دل نوشته ای از خـودم / کامنـت/ پیرمـرد ِ مهربـــون

نوشته شده در 20 اسفند 95 | ساعت 00:30 | توسط فاطیما |___


کـاش چَنــدی به عَقَـــب بـاز می گشتیــــم

                          تــ ـــو , همـــان تـــوی ِ مـ ــــن بــودی

                                                               مــ ــن , همــان مـ ــن ِ تـ ــو

و اعتمـــ ـــاد

                           زیبــاترین اتفـــاق ِ ایـن ســـال ...

مــــــــ ـــــــن

                              هنـــــــــــــوز

                                                     با تــــ ــ ـــــو

رویـــاهــای ِ زیــادی دَر سَــر داشتـــم

              و اینجـــــــا

                                              پــایـان ِ رویـــاهای ِ مــ ــن نبـــود ...

بَعـــد ِ تــ ــو

                                            دَریچــــه ی ِ ایـن چشـــم ها

دیگـر به بَنفشـــه زار ِ هیــــچ رویــــایی

                                                              بــــاز نخواهَـــــــــــــد شـد

 

 

 
فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم

نوشته شده در 15 اسفند 95 | ساعت 16:58 | توسط فاطیما |مسافر احساستـوو تقـــــویم ِ مـن , اسفنـــ ــــد

                                       یه مــاه ِ تَلـــخ و تاریکــــــــــــ ِ

یه ماهــی که , از آغــــــاز ِ اولیــن روزش

                                               میشــم غمگیـــن ترین , غمگیـن ِ این خــونه

تــوو تــاریخ ِ روزای ِ تَلـــخ و تاریکـــــ ِش

                              امـروز , یـه روزه سَـــرد و مَحــــزونه ِ

یـه روزی که , طلـــوع سَـــرد وُ آفتـــابی ش

                                    منــو یــاد ِ غُـــروب ِ سَــرد و تاریکــــ ِ تـ ــو مینــدازه

کجــایی مهـــربون  ِ مـــن ؟!

                    کجـــایی بـابـای ِ خـــوب ِ مــن ؟!

                                     دلـــم تنگــه ِ بـَرات ، نیستــــ ــی

                                                            چشـــام تــاره ِ بــَرات ، نیستــ ــی

کجــــــــاست آغــوش پُـر مِهــرت ؟!

                                          کجــاست عطــر ِ تَــن ِ خوشبـــو و پُـر عشقــت ؟!

امـــروز سیــزده ســـاله که نیستـــی

                                 امــروز سیــزده ســاله که رفتـــــی

می دونــی سیـــزده ســال یعنـی چـی؟!

                                                        سیــزده ســال یعنــی مــن

به جــای تـــو و خیــره شُـدن تـوو چشمــای ِ پُـر عشقــت

                                                           با یـه سَنگــــــ ,  دَرد و دل کـــردم

سیــزده ســـال یعنــی مـــن

                                                       هَـر هَفتـــــه ،شَـب جمعــه

به جــای تــو و غَــرق شُــدن تــوو آغـــوش ِ پُــر مِهــرت

                                                             با یـه عکــس , عـــاشقی کـــردم

سیــزده ســال یعنــی مـــن

                          با عشـق و بــوسه مثــل اون ســالا

                                                                        صِـــدا نَکَردَمِــــت بـابـا

سیــزده ســال یعنــی مـــن

                      بـی تکیـه گــاه بـــودم  , امــا

                                            تــ ــو , تـوو قلبـــم بـودی بـابـا

نمی دونــی چقـــدر سختـــه

                                                نَبـــود ِ تــ ــو , تــوی دنیــا

کــاش زودتــر بیــام پیشِـــت

                                                                  همـه عشقــم , تــو اِی بـابـا

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم /   شعــر # تــــرانه # قـــافیه # دومیـن # اثــر

نوشته شده در 10 اسفند 95 | ساعت 10:00 | توسط فاطیما |مسافر احساسحضــور ِ بعضــــــــــــی ها در زندگـــی

                                                           مُبهَـــــم اســت

نمی دانـــی عشــــق َ ند یـا دوســــت ؟!

                           مــــاندنی اند یـا رفتنـــــــــــــی ؟!

                                                       امـــا دوستـِـشــــــــان مـی داری

می خواهــی که در تنهـــایی ات باشَنـــد

                            بــــودَن ِ شان , آرامـــش است وُ

                                                                   عطــر ِ شان شیریـــن

امـــا ...

امــا  وای به روزی که همــان ها

                                       به هر دلیــل ِ بـــی دلیلــی , نابودَ ت کننـــد ...

                                                می دانــی عزیــز ِ جــانم ؟!

بعضـــی ها  را

                نمی شَـــوَد از یــ ــاد بُـرد

                             نمی شَـــوَد از دل پاکــــــــــ کـرد

                                             نمی شَـــوَد از خاطـــره ها جُــــ ــدا کـرد

چَشــم هایت که به چَشمــــانشان بیُفتَـــد

                           گُذَشتـــ ــه

همچــون رَخشــــــــی سِپیـــد

                          از پیــش ِ چَشمـــانَت می تـــازد وُ

                                                             تَمــام َ ت را تمــام مـی کُنَــد

بعضــــی ها را

                             نمی شَـــوَد دلتنَگــــــــــــ نَشُــد

بعضـــی ها را

                                      نمی شَـــوَد دوســـــ ـــــــت نداشـــت

چه بِخواهــی , چه نَخواهـــی

                                   آنهــــــــــــا

                                                      جـــــــــــایی

گوشـــــــــــــــــه ی قَلبـَــــت

                                                                  سَنجـــــاق شُـــــده اند

حتــــــــــی

               اگــ ــ ــــــر

                                      تــــو را شکستـــه بـاشَنــد

حتــــــــــی

              اگــ ــ ــــــر

                   ممنــ ــــــوعه باشَنـــد

و چه دَرد ِ جانکـاهی ست که

                     شِکَستــ ــ ــ ــه باشــــــــــی وُ

                                                 تمـام راه هـا برایَـت ممنـــــوع شَــوَد

چیـزی شبیـــه ِ

                 دسـت و پـا زَدَن در دریــــایی که

                                                              ســــــــــــاحِل نَــدارَد ....

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم

نوشته شده در 30 بهمن 95 | ساعت 22:30 | توسط فاطیما |مسافر احساسپیچیــــده عَطـــرت میـان ِ جــان

                                رُســــــــوخ کــرده ای در مــ ــن

                                                          بــی آنکـه بِشنــــــاسَمَت ...

گـاه در خیــــالم قَــــدَم می زَنــی وُ

                          گـاه میـان شعـــــرهایم می نِشینـــی وُ

                                                                         عاشقــ ـــانه می شَــوی

هـر شــب

آستیـــن ِ رویـــــــــــایم را از تــ ـــو پُــر می کنــم وُ

                                                     به شـب نشینــی ِ شَـب بـــوها مــــی رَوَم

می نشینـَــم رو به رویِشـــان

                          زُل می زَنَــــم در چَشـــــم هاشان

                                                 و با آنهــا از عشــ ـــ ـــق می گــویَم

گُلبـــرگ هایشان را بَـر پـــــوستم می کِشَـــم

                                                 و خیـــال می کنــم

نـــاز ِ دســــت های ِ تــوست

                                                        که آرام صـــورتم را لَمـــس می کنـد وُ

از پیچـــک ِ گیســــوانم می گــذرد وُ

                                               جــایی میـان ِ جـــان

هُـــرم ِ نفـــس هایش

                                            بَنــد بنــد ِ تَـنَـــم را به جُنــــون می کشـــاند

و با خـود فکـــر می کنــم

                             شَــب بـــوها نیــز

                                                  از گـــل های ِ وحشــی ِ دشــت ِ جُنـــون اند

که ایـن گـــونه چـون تـــ ـــو

                                          وحشیــانه چنگـــــــ می زَنَنــد , زنــــانگی هایم را

به مـــن نَخَنــــد !!!

                      وقتــی تـــ ــو نیستــی

                                      مــن با که حـــرف زَنَـــم ؟!

                                                          از دلتنگـــی هایم , با که بگــــویَم ؟!

راستـی کجـــایی ؟!

                        چـرا نمی آیـــی ؟!

                                  چـرا پیـــدایَم نمی کنـی ؟!

مــن اینجــا

سالهــــاست که انتظــــارت را می کِشَـــم

                                                 سالهـــاست که عاشقـــانه های ِ نیلـــی ام را

دَسـت چیــن کـــرده ام  وُ

                                 بـرای ِ تــ ــو کنــار گذاشتـــه ام

کــاش بیـــایی

                                  با یکـــ سبـد یـاس و گردَنبنـــدی از عشــق

کـاش آن روز که می آیــی

                                  در مـن هنــوز رویـــــایی باشـد

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دل نوشتــه ای از خــودم  /   # ولنتــاین # مبارکـــــــــــــنوشته شده در 25 بهمن 95 | ساعت 20:42 | توسط فاطیما |مسافر احساسدلـ ــــ ــــم گرفتـــه اسـت

                                                          بـرای احســـاسی که مُنجَمِــــد شـد

بـرای رویــاهــایی که مــدت ها قَـــد کشیدنـــد و ُ

                                                    امـــروز فــــرو ریختنــــد

بعضــی اتفــــاق ها

                                                    با تـــاریخ دقیقشــــــــــان

باید ثبــت شَوَنـــد در دفتــــــرت

                            تا با نگـــاه کــردن به آنهــا

                                                          حمــــاقت هایت را از یــــــاد مَبـَـری

.

.

.

پ.ن 1 : هجدهـــــــــــم بهمــن 95

                             دیــدن ... فهمیـــدن ... شُکــه شــدن ... شکـــــ ....حال ِ بَـــد

پ.ن 2 : بیسـت و سـوم بهمـن 95

دیـدن ... یقیــن ... بــاور نکـردن ...مکــث ... اشکـــ ... شکستــن ...حال ِ خیلـی بّـــد

پ.ن 3 : بیسـت و ششـم بهمـن 95

پیــام ... حـرف ...بغـض ... اشکــ ... شیـــوَن ...گلایــه ... حــق ... قسمــــــــــــــــت

سکــوت ... حقیقــت ... اطمینــان ... پــــــایـــان دوســــــــت داشتـن ... حـال ِ خــراب

پ.ن 4 : دهم اسفند 95

پیــام ... حــرف ... حقایق دیگــر ... دلتنگـــی ... دوست داشتــن ...از یـــــــاد نبردن

بغــض ...اشکـــ ...خوشحال نبودنش ... محکوم به نداشتنش ... عشق تا ابد ممنوع

پ.ن 5 : بیست و یکم اسفند 95

پیـام ... بی تفاوتـی ... بی حِسـی ... ناراحتـی ... رفتـن ... خداحافظـی برای همیشـه

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دل نوشته ای از خــودم


نوشته شده در 18 بهمن 95 | ساعت 12:30 | توسط فاطیما |کامنت این پُست بسته استشـده از فکــر ِ مـ ـن و پنجـ ــره و میـل ِ قَـفَـــس

                                                            اَبــــر شَـــوی؟!

یا دلـــت تنگـــــــــ ِ مـ ــن ِ خستــه شَـــوَد

                                              تا دَم صبـــح بِـباری و بـــــاران بِشَــــوی؟!

شــده آیــا به کســی فکــر کنــی

                         مــن به نگــــاهـَت آیَــم ؟!

                                      یا که از تـــاب ِ تَنَــم مَســـت شَــوی

                                                                  مــن به خیـــالـَت آیَـــم ؟!

شــده هـر شــب ِ مهتـــاب

                     از حســرَت ِ آغـــوش ِ کسـی بُغــض کنــی

                                          یــا ز ِ آفـــاق ِ دلــت آه کِشــی , نـــاله کنــی ؟!

شـده خَـمـر ِ مُژگـــان ِ کسـی

                     دیــده ز ِ روی َت بِبَـــرَد ؟!

                                            یا که از عطـــر ِ خوشـَش

                                                             هــــوش  زِ سَـــرها بِـــرَوَد ؟!

شـده هـر لحظــه پرستـــو شَـوی و

                   کـــوچ کنـی از شهــر ِ دلـت ؟!

                                             یا دلــت سَــــــــرد شَــوَد

                                             بخــــواهی دل بِکَنـــی از عشقـــت ؟!

شــده آیــا به فرامـــــــوشی ِ خاطــره ها فکــر کنـی ؟!

عطــر صـد خاطــره در یــاد ِ مَشــام َت پیچَــــدُ آنگـاه

                                                                     کمــی مَکـــــث کنــی ؟!

شـده تنهـا شَــوی و فاصلــ ــه گیــری زِ همــه

                  یــا بخــواهی دور شَــوی در دورتــرین نقطــه , ز ِ افهـــام همـه ؟!

شــده از گُــذَران ِ طپــش ِ ثـــانیه ها

                                                      خستــه شَــوی ؟!

                                    یــا بخـــواهی بِـــرَوی هـَم پَــر ِ پَـــــروانه شَــوی ؟!

شـده یکـــ حـرف که نــه , یکــــ عکــس که نــه

                                        یکـــــ تـــ ــو , تــو را تا خــود ِ رویـــا بِبَـــرَد

یــا تَــب ِ گـــرم ِ کســی

                                                                 دل ز ِ جهــان َت بِبَـــرَد ؟!

شــده آیـا غــزل و شعــر و نگــار و قــافیه را گـُـم بُکنــی

           تـَه ِ شعــرت بمـــانی و

                                                             شِکـــوِه به یَــــزدان بُکنــی ؟!

گـَـر تـــو هـم مثــل مـ ــن ِ خستـــــــه

                             به ایـن دَرد دُچـــاری هـر شــب

زیــر ِ لــب آهستـــــــــه همـی خـــوان

                                                                   که ای دل

تا بــوده , همیــن هســـت و

                                                        تا هســـت , دَرد , همیـــن اسـت

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : اولیــن  دلنوشتـه ی قــافیه دار از خــودم  بعد از هفــت سال نویسندگــینوشته شده در 9 بهمن 95 | ساعت 21:55 | توسط فاطیما |مسافر احساسقالب جدید وبلاگ پیچك دات نت