دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


تا به حـال غمـی گوشــه ی قلبــت رِخنــه کــرده ؟!

                                                صـــدایش دِلــ ــت را آواره کــرده؟!

به خـود پیچیـــده ای از دَرد وُ از زَخـــم ؟!

                                       زَدی بَـر چهـــره یِ بـــی روح ِ خـود ،لبخنـــدی از دَرد ؟!

پَریشــان گشتـه شـب هایت با دلتنگــی وُ آه ؟!

                                        فُــرو بُـرده ای بُغـــ ــض هایت را با صَبــری جانکـــآه ؟!

تــو خُشکـــانده ای ریشــه ی احســــــاس ها را ؟!

                                              زَدی قیـــد ِ تمــام ِ عشـــق ها را ؟!

خــودَت با دسـتِ خـودَت ،خـودَت را آزار دادی ؟!

                      فَلَکـــــــــــــــــــــ را بـــآنی ِ آوار خـــواندی؟!

                                                بـرای ِ روزهــایت گریـه کـردی؟!

                                                           میـان ِ خواهــش هایت مـــویه کـردی ؟!

شبیــه ِ چشــم هایی که ، پنهــان می کنــد رازی ؛

             تــو پنهــان کـرده ای رازی ، که از واگـــویه اش بَـر خـود

                                                                       هَــــراس بَـر دل بَــــرداری ؟!

دِلا ! عشقـــآ ! ثَنــآ ! جــانـا !

                       تــو پیــدا کــرده ای راهــی ، که بُگشـــآیَد دَری آن ســوی ِ رویــاهـا ؟!

اگـر روزی دَری واشـــــــــــد

                                      از آن پنهــان ترین ،پنهــان ِ ایـن دنیـا
بگــــــــو در گـــوش ِ او آرام

                                            که مـــن خَستـــــم از ایـن ، تکـ ــرار ِ نا آرام !

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : شعـری قافیــه دار از خــودم
نوشته شده در 19 دی 96 ساعت 21:20 توسط فاطیما مسافر احساس |تـــ ـــو

        حتمـا بایـد دوســت داشتنــی بــوده باشـی

                     یا حتـــی

                                مهربــان تر از تمــام مهربـــانی ها

                                                           و آرام تَـر از تمــام ِ آرامـــش ها

آری ...

        تـــو را می گـویَم

ای بـــانوی ِ سپیــد پـوش ِ زمستــان

                            ای دو حرفــی ِ بی نقطــه ی فصــل ها

                                                                ای عــروس ِ نـاز ِ زمستــان

تویـی که از میــان ِ تمام مـــــــاه ها

               یلـــــــــدا

                                        دختــر ِ دُردانـــه ی پاییــز

                                                                    به پیشـــوازت مـــی رَوَد

و جمـــاعتی تا صبـح

                                                  شکـــوه ِ آمــدن َت را جشــن می گیرَنــد

تــــو

حتمـا بـاید پاکــــ تر از تمـام سپیـــدی ها

                                   بـــــــــــــــــــــــوده باشـی

                                                       و زلال تَر از تمــام ِ چشمــه ســاران

که خـــدا سپیــدی ِ بــرف را

                                                                         در دل تــ ــو کاشــت

خــوش آمـــدی فصـل مـن

                               خــوش آمــدی مــاه مـــن

                                                    خــوش آمــدی دی مــاه ِ زیبــای ِ مــن

خــوش آمــدی روز ِ مــن

                                         رسیدنــت بخیــر

                                                                       و تمــام ِ لحظــه هایت

به سپیــدی ِ برفــی که

                                از دامــن ِ سپیــد ِ تـــو

                                                             بَـر زمیــن سیـــاهی ها ریخــت

                             تولـــــدم مبارکـــــــــــــــ

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خـــودم

نوشته شده در 6 دی 96 ساعت 02:10 توسط فاطیما نظرات |یکــــ جـ ــاده

                    یکــــــــــــ آذر

                                         یکــــ دلتنگــ ــ ـــیِ مُطلـــق

اینجــا منـم یکــــــــ آدم خستـــه

                                                                   تـوو پاییـــــــزِ بــی ذَنبَــــق

یکــــ آرزو

                       یکــــ رویــا

                                                   یکــــ بـــاران ِ بــی وقفــــه

اینجــا منـم یکــــــــ آدم خستـــه

                                                                     تــوو رویــــای ِ بی نغمــه

یکــــ سیـب

                      یکــــ حافــظ

                                                          یکــــ فــالِ رویــــایی

اینجـا منـم یکـــــــــ آدم خستـــه

                                                             تــوو یلــ ـــدای ِ تنهـــایی

یکــــ روشنــی

                      یکــــ صبــح

                                                   یکـــــ آینــــده ی روشـن

اینجــا منـم یکـــــــــ آدم خستــه

                                       تـوو انتظــــارِ یکــــ زمستــان پُــر از گـُلشَــن

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشته ای از خــودم

نوشته شده در 28 آذر 96 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |وقتــی میگــی دوســــــِت دارم

                             حالــم یـه جـــور ِ خـــوبی بَـــد میشــه

وقتــی میگــی عــاشقمی

                             صِـــدای ِ تیکـــــــ وُ تاکــــ ِ قلـب ِ من

                                                             روی ِ لبـــآم یـه لبخنـ ــــد میشــه

وقتــی میگــی مـــال منــی

                           ستــاره هـا از آسمـــون

                                      شَـــرم ِ چِشـــامـو می بینـَـن

                                                 به همدیگــه چِشمَکــــ می زَنَـــن

                                                                     راز ِ نگــــامو می خـــونَـن

وقتــی میگــی آغـــوش تـــو مــال ِ منـه

                                                     رازقیـــــآی ِ تَــن مـن  , دیـــوونه میشـه

وقتــی میگــی شَهــد ِ لبـــات مـال ِ منـه

                                                    شکوفـــه های ِ لــب ِ مـن , غُنچــه میشـه

وقتــی میگــی به غیـــر ِ تـــــو

                     هیچکَسو  تـوو دنیــا نمی خـــوام

                                   بُغــض می گیــره راه ِ نَفَـــس های ِ منـو

                                                                            گریــه اَمـــونَم نمیـده

نه اینکـه مـــن تــو رو نخــوام

                            نه اینکــه حِســـی نبــاشه

                                          فقــط مـن اون قاصِــــدَکم

                                                                      که تــوی ِ آسمــون گُمــه ِ

نه می رســه به دســت ِ تــــو

                                      نه پیــش ِ قلبـــم می مــــونه

شَــراب ِ نُـه ســـاله ی ِ مــن

                          شَــراره ی آتــش مــن

                                      دوسـِت دارم تا پــای ِ جــون

حتــی اگـه مـ ـــــا نرسیــــم

                                                                     به مَــرز ِ روزآی ِ جنـــــون

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : شعــری قافیه دار از خــودم

نوشته شده در 20 آذر 96 ساعت 23:30 توسط فاطیما مسافر احساس |می دانـم دوستــ ــم داری

                             می دانـی دوستـــــــ ـــت دارم

                                                           و در ایـن تَلاطُــــم ِ دوســت داشتــن ها

می دانیــم که جـــدایی ناپذیـریم

                                              مــن از تـــــــو

                                                                        تــو از مــن ...

هر چقــدر مـن خــودم را به کوچـه ی علـی چـپ بزنـم

                                                و تــــو سَرد تَر از هَـر روز شَــوی

بـاز تَــه ایـن احســـاس

                                                     چیـزی جـز دوسـت داشتــن نیسـت

امـــا ...

           امـا ایـن سَـــردی ها

انجمــاد ِ ایـن کلمـــاتی که از دَهـان تــو بَر می خیـزَد
                                                                  هـر روز دلتنگــــــــ تَرم می کنــد

بـــودن هایی که نبــ ــ ــودن هایت را

                                  در گــوش ِ علاقــه ام جــار می زَنَــد

                                                                    هـر شـب بــی تـاب تَرم می کنـد

می دانـی سـَر کــلاف ِ ایـن دلتنگــی ها و بـی تــــابی ها کجـاست؟

                           " مــــن "  ...

                                                   دُرُسـت خوانـــــدی...

                                                                                   خـودِ خــودِ مـ ـــن

تـو چـه می دانــی

                              فــرق ِ دلتنگــی ها را دیــوانه جــانم ؟!

تـو چـه می دانـی

                         دلتنگــی هایی که بـانی ِ هر ثــانیه اش خـود ِ تویـی چه دَردی دارَد؟!

تـو چـه می دانــی

                  هر روز صـدای دلـت را خَفــه کـردن یعنـی چـه؟!

کــاش ...

          کـاش کمـی مهربــان تر بـودی

                             کـاش جـواب ِ لبخنــدِ تلـخ و دلتنگـم را

                                                                 با لبخنـدِ گَرمَــت پاسـخ مــی دادی

کـاش ایـن واپسیـن روزهــــــــــــــای مـانده از بــودن هامان را

                                                               به آغــوش و بــوسه می گــذراندی

کــاش ایـن راز

                                      هیـچ گـاه بَـر مَــلا نمی شـد

و مــا ...

                    همــان معمولــی های ِ دوسـت داشتنـی هَـم

                                                                                 بـــاقی می مـــــاندیم

کــاش می شـد

                   شبـی خوابیــــد

                                           و صبـــــــــــــــــــــــــح

صــدای ِ دل و عقــل

                             تنهــا یکـــ نـام را فریـــآد  مــی زَد

                                                                       تنهـا نـام ِ تــ ـــو را  

 

 

 

 

 

فاطیمــا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

نوشته شده در 14 آذر 96 ساعت 00:33 توسط فاطیما مسافر احساس |


بِخَنـــــــد

               تا بهــار

                                در پاییــز ِ چَشــــم هایت بِشکُفَــــد

و اقـــاقی ِ صــورتی ِ لــب هایت

                                  غُنچـــه های ِ لبخنـ ـــد را

                                                   در مُنحَنــی ِ سُــرخ ِ گونــه هایت

                                                                                      نمایــان کُنَــد

و عطــر ِ هِـــزار رازقــی

                      در بُـن بَســت ِ گَردَنـــت

                                                        گُــم شَــوَد

بِخَنــــد

                 تا جهــان ِ کوچکـــــ ِ قلبـَـت

                              با خنـــده های ِ دوبــاره ی تـ ــو

                                                                                      زنــده شَــوَد

و چَشــم هایت

                       یکــــ بـار ِ دیگـر

                                      گُلپـــونه های ِ امیـــد را

در شَمـــایل ِ عشــ ــق

                                           نِظــــــــــــــــاره کُنَـد

                                                                                        بِخَنـــــد ...

  

فاطیمـا نوشـت : دلنـوشته ای از خـودم
نوشته شده در 5 آذر 96 ساعت 23:53 توسط فاطیما مسافر احساس |
بَرگــای ِ زَرد ِ پــاییز مــال ِ تــو

                               بی تــابی ِ آبــی ِ آبــان مــال ِ مــن

آرامــش ِ روزآی ِ سُرخــابی ِ پـــــاییز مــال ِ تــو

                                                 خستگــی ِ شبــآی ِ طـــولانی ِ آبــان مــال ِ مــن

عَصــرونه ی ِ شیریــن ِ عَصـر ِ پــاییز مـال ِ تــو

                       آشُفتگــی ِ تَلــ ــخ ِ بامــداد ِ آبــان مــال ِ مـن

حقیقــت ِ صــورتی ِ دوسـت داشتَنــام مــال ِ تــو

                                                       رویــای ِ سُــرخ ِ بـــوسه هات مــال ِ مــن

آغــــــــــــوش ِ داغ ِ بـی تَــن پوشَــم مــال ِ تــو

                     عشــق ِ گَــرم وُ عَطــر ِ تُنــد ِ تَنِــت مــال ِ مـن

مِصـرَع به مِصـرَع ِ شعــــــرم مــال ِ تــو

                                            تنهــایی ِ عَمیـق ِ بیـت بیـت ِ غَــزَل هاش مــال ِ مـن

خــوردَن ِ یـه قهــوه تـوو پــــــاییز مــال ِ تـــو

                                   تَعبیـــر ِ تنهــایی ِ فالِــش وُ دلتنگــی ِ آبــان مـال ِ مــن

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : شعـری قافیــه دار از خــودم

نوشته شده در 22 آبان 96 ساعت 23:30 توسط فاطیما مسافر احساس |گاهـی وقتــآ , بعضـــی دَردآ

                          یه جـــوری میشینـــه رو قلبــــت

                                             که حتــی بـــــارونای ِ پاییـــزی

                                                          نمی تـــونه بِشـــوره اونــو از قلبـــت

گاهــی وقتـــآ , بعضــی حَرفــآ

                     یه جـــوری می پیچــه تـوو گوشــت

                                     که حتــی ریتـــم ِ شـــاد ِ آهنگـــآ

                                                      نمی تـــونه ساکتـــــــــــ کنــه

                                                                     صِـــدای ِ اونــو از گوشــت

گاهــی وقتـــآ , بعضــی زَخمـــآ

                 یه جــوری می خــــراشه روحـــت رو

                          که حتــی خاطــرات ِ شیــرین ِ اون روزآ

                                                 نمی تــونه آروم کنــه دَرداشـــو از زَخمـــات

و شــاید قلـــب های ِ مــــــــــــا

                             از ایـن دَردا و حَرفــآ و ُ زَخمــآست

                                                                 که ایـن قَـَـــد دوره ِ و سَـــرده ِ

از ایــن دَردآیـــــی که تا صبــح

                                   به جـــونت سخــت می پیچــه

از ایـن زَخمـــآیی که هَـر شــب

                                                      به قلبــت بَد نَمَکـــــ می پـــاشه و میــره

آهــای تــو ! قلــب ِ حســاسم !

                                  تمومـــه ِ مــن , همــه رازَم !

تـوو ایـن دنیــای ِ وانفســـــــآ

                       که قلبــآ از سَردی ِ احساس می میرن

                                                     تــو پاییــزی نشـو جــونم , بمــون واسَــم

 

 
فاطیمـا نوشـت : دلنوشتــه ای قافیـه دار از خــودم


نوشته شده در 16 آبان 96 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |شاعـــر که باشــی

                       قافیــه ی شعـــر هایت

                                                         قــــافیه ی اشکـــــ ها و لبخنـــد هاست

و پاییـــز

            از هَــر دَری که

                         به روی دفتـــرت بــاز شــَوَد

                                                ردیــف ِ تمــام ِ شعرهـــایت , دلتنگــ ــ ـی ست

شاعـــر که باشــی

                   پاییـــز که باشـــد

                                   بـــاران که ببـــارَد

                                                 دلــت که گیــر کُنَــــد

برگـــــ ها که بِرَقصَنـــــد

                          بـــــــــاد ها که بِــوَزَنــــد

                                        غـــروب که نـــارنجی شـَوَد

عـــاشق هم که نباشــی

                                         دلـ ــت می خواهَــد شاعــــرانه تَر بنـــویسی

جــوری که غَـــزَل هایت

                                        همـــه اش عـــاشقانه باشـد

شاعــر که باشــی

                    پاییــز که باشــد

                                      سیــب ها که سُـــرخ شَـــوَند

                                                                              اَنــارها که بِرِسَــــند

روزهـــــــــــــا که کوتـــاه شَـــوَند

                                        شــب ها که بلنــــد شَــوَند

                                                                            هـَــوا که سَـــرد شَــوَد

مجنـــــــــــــــون هـم که نبـــاشی

                                     دلــ ـت می خواهَــد تا صبــح در آغـــوشش حَـــل شَــوی

جــــوری که زندگــی  بعـد از او

                 همـــه اش شـــاعـرانه , شیریـــن باشــد

شـاعرانه های ِ بـــوسه داری که

                                             تا اَبــ ــ ـد در آغـــوش او خواهــــــی نـوشـت ....

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم


نوشته شده در 29 مهر 96 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |


چَشـــم هایم را بِبــ ـــوس

                                  آرام

                                             گــَرم

                                                     طـــولانی ...

دوستَــت دارم هـــایت را

                                                     در گوشــم تکـ ـــ ــرار کـن

آرام

                  شِمُـــرده

                                                    با عشـــق ...

تَــن ِ بـی تَـن پوشــم را آغــوش بـاش

آرام

                   آتشیــن

                                                  پُـر عَطَــش ...

شــاید جوانـــه های ِ عشقَــت

                                       در دلــ ـــم ریشـه دَوانــد

و بهــار

                        در پاییـــزان ِ بــی زَوال ِ قلبــم

                                                                            اتفـــاق افتـــاد

و مـــن

                      به انــــدازه ی تــ ـــو

آرام

            آرام

                          آرام

                                                                      عــــاشق شُــــدَم ...

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم
نوشته شده در 12 مهر 96 ساعت 19:35 توسط فاطیما مسافر احساس |


Design By : Pichak