دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منحضــور ِ بعضــــــــــــی ها در زندگـــی

                                                           مُبهَـــــم اســت

نمی دانـــی عشــــق َ ند یـا دوســــت ؟!

                           مــــاندنی اند یـا رفتنـــــــــــــی ؟!

                                                       امـــا دوستـِـشــــــــان مـی داری

می خواهــی که در تنهـــایی ات باشَنـــد

                            بــــودَن ِ شان , آرامـــش است وُ

                                                                   عطــر ِ شان شیریـــن

امـــا ...

امــا  وای به روزی که همــان ها

                                       به هر دلیــل ِ بـــی دلیلــی , نابودَ ت کننـــد ...

                                                می دانــی عزیــز ِ جــانم ؟!

بعضـــی ها  را

                نمی شَـــوَد از یــ ــاد بُـرد

                             نمی شَـــوَد از دل پاکــــــــــ کـرد

                                             نمی شَـــوَد از خاطـــره ها جُــــ ــدا کـرد

چَشــم هایت که به چَشمــــانشان بیُفتَـــد

                           گُذَشتـــ ــه

همچــون رَخشــــــــی سِپیـــد

                          از پیــش ِ چَشمـــانَت می تـــازد وُ

                                                             تَمــام َ ت را تمــام مـی کُنَــد

بعضــــی ها را

                             نمی شَـــوَد دلتنَگــــــــــــ نَشُــد

بعضـــی ها را

                                      نمی شَـــوَد دوســـــ ـــــــت نداشـــت

چه بِخواهــی , چه نَخواهـــی

                                   آنهــــــــــــا

                                                      جـــــــــــایی

گوشـــــــــــــــــه ی قَلبـَــــت

                                                                  سَنجـــــاق شُـــــده اند

حتــــــــــی

               اگــ ــ ــــــر

                                      تــــو را شکستـــه بـاشَنــد

حتــــــــــی

              اگــ ــ ــــــر

                   ممنــ ــــــوعه باشَنـــد

و چه دَرد ِ جانکـاهی ست که

                     شِکَستــ ــ ــ ــه باشــــــــــی وُ

                                                 تمـام راه هـا برایَـت ممنـــــوع شَــوَد

چیـزی شبیـــه ِ

                 دسـت و پـا زَدَن در دریــــایی که

                                                              ســــــــــــاحِل نَــدارَد ....

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم

نوشته شده در 30 بهمن 95 | ساعت 22:30 | توسط بانو |مسافر احساسپیچیــــده عَطـــرت میـان ِ جــان

                                رُســــــــوخ کــرده ای در مــ ــن

                                                          بــی آنکـه بِشنــــــاسَمَت ...

گـاه در خیــــالم قَــــدَم می زَنــی وُ

                          گـاه میـان شعـــــرهایم می نِشینـــی وُ

                                                                         عاشقــ ـــانه می شَــوی

هـر شــب

آستیـــن ِ رویـــــــــــایم را از تــ ـــو پُــر می کنــم وُ

                                                     به شـب نشینــی ِ شَـب بـــوها مــــی رَوَم

می نشینـَــم رو به رویِشـــان

                          زُل می زَنَــــم در چَشـــــم هاشان

                                                 و با آنهــا از عشــ ـــ ـــق می گــویَم

گُلبـــرگ هایشان را بَـر پـــــوستم می کِشَـــم

                                                 و خیـــال می کنــم

نـــاز ِ دســــت های ِ تــوست

                                                        که آرام صـــورتم را لَمـــس می کنـد وُ

از پیچـــک ِ گیســــوانم می گــذرد وُ

                                               جــایی میـان ِ جـــان

هُـــرم ِ نفـــس هایش

                                            بَنــد بنــد ِ تَـنَـــم را به جُنــــون می کشـــاند

و با خـود فکـــر می کنــم

                             شَــب بـــوها نیــز

                                                  از گـــل های ِ وحشــی ِ دشــت ِ جُنـــون اند

که ایـن گـــونه چـون تـــ ـــو

                                          وحشیــانه چنگـــــــ می زَنَنــد , زنــــانگی هایم را

به مـــن نَخَنــــد !!!

                      وقتــی تـــ ــو نیستــی

                                      مــن با که حـــرف زَنَـــم ؟!

                                                          از دلتنگـــی هایم , با که بگــــویَم ؟!

راستـی کجـــایی ؟!

                        چـرا نمی آیـــی ؟!

                                  چـرا پیـــدایَم نمی کنـی ؟!

مــن اینجــا

سالهــــاست که انتظــــارت را می کِشَـــم

                                                 سالهـــاست که عاشقـــانه های ِ نیلـــی ام را

دَسـت چیــن کـــرده ام  وُ

                                 بـرای ِ تــ ــو کنــار گذاشتـــه ام

کــاش بیـــایی

                                  با یکـــ سبـد یـاس و گردَنبنـــدی از عشــق

کـاش آن روز که می آیــی

                                  در مـن هنــوز رویـــــایی باشـد

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دل نوشتــه ای از خــودم  /   # ولنتــاین # مبارکـــــــــــــنوشته شده در 25 بهمن 95 | ساعت 20:42 | توسط بانو |مسافر احساسدلـ ــــ ــــم گرفتـــه اسـت

                                                          بـرای احســـاسی که مُنجَمِــــد شـد

بـرای رویــاهــایی که مــدت ها قَـــد کشیدنـــد و ُ

                                                    امـــروز فــــرو ریختنــــد

لَعنـــت به تــــــــــــو

                                            لَعنـــت به تمــام ِ دروغ هـــــایت

لَعنــــــت به " مَنــی " که از مــن بـاز ستـــاندی وُ

                           اینکــــ عاشقــــانه هایت را با کَـس ِ دیگــری تقسیــم می کنـی

                                          تــو را هرگــــز نخواهـــم بخشیـــد

نقطـــه می گــــذارم

                       و ایـن شعــــر را

                                     همیــن جـا به پـایــان می رســـانم

تــو دیگــر ســـزاوار آن نیستــی که

                                                                        در شعـــرهایم بنشینـــی

بعضــی اتفــــاق ها

                                                      با تـــاریخ دقیقشـــان

باید ثبــت شَوَنـــد در دفتــــــرت

                            تا با نگـــاه کــردن به آنهــا

                                                          حمــــاقت هایت را از یــــــاد مَبـَـری

.

.

.

پ.ن 1 : هجدهـــــــــــم بهمــن 95

                             دیــدن ... فهمیـــدن ... شُکــه شــدن ... شکـــــ ....حال ِ بَـــد

پ.ن 2 : بیسـت و سـوم بهمـن 95

دیـدن ... یقیــن ... بــاور نکـردن ...مکــث ... اشکـــ ... شکستــن ...حال ِ خیلـی بّـــد

پ.ن 3 : بیسـت و ششـم بهمـن 95

پیــام ... حـرف ...بغـض ... اشکــ ... شیـــوَن ...گلایــه ... حــق ... قسمــــــــــــــــت

سکــوت ... حقیقــت ... اطمینــان ... پــــــایـــان دوســــــــت داشتـن ... حـال ِ خــراب

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دل نوشته ای از خــودم


نوشته شده در 18 بهمن 95 | ساعت 12:30 | توسط بانو |کامنت این پُست بسته استشـده از فکــر ِ مـ ـن و پنجـ ــره و میـل ِ قَـفَـــس

                                                            اَبــــر شَـــوی؟!

یا دلـــت تنگـــــــــ ِ مـ ــن ِ خستــه شَـــوَد

                                              تا دَم صبـــح بِـباری و بـــــاران بِشَــــوی؟!

شــده آیــا به کســی فکــر کنــی

                         مــن به نگــــاهـَت آیَــم ؟!

                                      یا که از تـــاب ِ تَنَــم مَســـت شَــوی

                                                                  مــن به خیـــالـَت آیَـــم ؟!

شــده هـر شــب ِ مهتـــاب

                     از حســرَت ِ آغـــوش ِ کسـی بُغــض کنــی

                                          یــا ز ِ آفـــاق ِ دلــت آه کِشــی , نـــاله کنــی ؟!

شـده خَـمـر ِ مُژگـــان ِ کسـی

                     دیــده ز ِ روی َت بِبَـــرَد ؟!

                                            یا که از عطـــر ِ خوشـَش

                                                             هــــوش  زِ سَـــرها بِـــرَوَد ؟!

شـده هـر لحظــه پرستـــو شَـوی و

                   کـــوچ کنـی از شهــر ِ دلـت ؟!

                                             یا دلــت سَــــــــرد شَــوَد

                                             بخــــواهی دل بِکَنـــی از عشقـــت ؟!

شــده آیــا به فرامـــــــوشی ِ خاطــره ها فکــر کنـی ؟!

عطــر صـد خاطــره در یــاد ِ مَشــام َت پیچَــــدُ آنگـاه

                                                                     کمــی مَکـــــث کنــی ؟!

شـده تنهـا شَــوی و فاصلــ ــه گیــری زِ همــه

                  یــا بخــواهی دور شَــوی در دورتــرین نقطــه , ز ِ افهـــام همـه ؟!

شــده از گُــذَران ِ طپــش ِ ثـــانیه ها

                                                      خستــه شَــوی ؟!

                                    یــا بخـــواهی بِـــرَوی هـَم پَــر ِ پَـــــروانه شَــوی ؟!

شـده یکـــ حـرف که نــه , یکــــ عکــس که نــه

                                        یکـــــ تـــ ــو , تــو را تا خــود ِ رویـــا بِبَـــرَد

یــا تَــب ِ گـــرم ِ کســی

                                                                 دل ز ِ جهــان َت بِبَـــرَد ؟!

شــده آیـا غــزل و شعــر و نگــار و قــافیه را گـُـم بُکنــی

           تـَه ِ شعــرت بمـــانی و

                                                             شِکـــوِه به یَــــزدان بُکنــی ؟!

گـَـر تـــو هـم مثــل مـ ــن ِ خستـــــــه

                             به ایـن دَرد دُچـــاری هـر شــب

زیــر ِ لــب آهستـــــــــه همـی خـــوان

                                                                   که ای دل

تا بــوده , همیــن هســـت و

                                                        تا هســـت , دَرد , همیـــن اسـت

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : اولیــن  دلنوشتـه ی قــافیه دار از خــودم  بعد از هفــت سال نویسندگــینوشته شده در 9 بهمن 95 | ساعت 21:55 | توسط بانو |مسافر احساسخاطـــرات

              به شَــراب می مـــانَـند

                                           خُمــــارت می کننـــد

                                                                     مَستَــــــت می کننـــد

آنگـاه که مَســـ ــ ــت شــــدی

                                                   آنگـاه که تَعـــــادل َت بَرهَــم خــورد

شبـــی را تا به صبــح

                          چنــان گیـــــج َت می کنند

                                                              چنــان خــــوابت می کننــد

که سپیـــده دَم ِ صبــح

               هنگامـــی که چَشـــم می گُشــــایی

                                       سَـرگیجــــه های ِ مَستـــی اش

                                                                  هنـــــوز با تـــ ـــوست

خاطــــرات

          تلــــــ ـــــــــخ انـد

                                                             همچُــون مَـــزه ی شَـــراب

و تَـــــــــداعی ِ شان

                          مَســـت کننـــده اسـت

چـون حــال ِ خــوشَت

                                                 پـس از خُــوردن ِ جـــامی از شَـــراب

 

 


 

 

فاطیـما نوشت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 30 دی 95 | ساعت 16:00 | توسط بانو |مسافر احساستـاسفــــــــــــ

                واژه ای بَــس کوچَکـــــــــــــ اسـت

بـرای ملتـی که

                                           مرگــــــ ِ کسـی را به سُخــره می گیرَنـــــد

چه فرقـــی می کنــد

                   اصــــول گَـرا یا اصـلاح طلــب ؟!

                                     وقتــی آن قــــدر سَخیفـــی که

                                                   از مرگــــــــ ِ کســی می خنــــــــــــــدی !

و پـایـان دنیـا همیـن جـاست

اینجــا که آدم هــایش به جـان هَـم می افتـَنـــــــــد

                                           و از مرگــــ ِ هـم نوعشـان شــ ــ ـاد می شونـــد

و بـاز فرقــی نمی کنـد

                                  که آن کَــس

خواننـده باشـد , بازیگــر باشـد , فوتبـــالیست باشـد

                                                یا کسـی که به خاطــر کشــورت جنگیـــد !

وای به حــــال ِ مـــــا ...

                             سِــه روز نَـه !

                                         سـه قَـــرن را بایـد عــزای عمومــی اعــلام کـرد

برای ِ ملتـی که از اصــول و اعتقــادات و انســانیت

                                                           هیـــچ نمی داننـــد


تاسفــــــــــ

                                                        واژه ای بَــس کوچکــــــــــــــ اسـت

 

روحَــــش شـــاد

                        یـــادَش گرامـــی

                                         سیــــاست َ ش با مــــا

 

 


 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 20 دی 95 | ساعت 02:25 | توسط بانو |مسافر احساسهنــــوز نیـــآمده , رفـــت

                         بـی آنکـه بُگــذارد , دوستَـــــش بِــدارَم

                                                     بـی آنکـه بُـگذارد , دوستَــــــم بِــدارَد

گاهــی از رفتَــــن کســی

                                             نابــــود نمی شـــوی

تنهــا سکــ ــــوت می کنـــی و

                                                       دل می کَنــی از دوســت داشتـــن ها

دنیــای ایـن روزهـــــای ِ مـ ـــن

                               عجیـــب دنیـــایی ست

مـــن در فکــر او و رفتَــــن ِ زود به هنگـــامَ ش

                              و اویــی که نمی دانــم در خلـــوت َ ش

                                                             به مــن فکــر می کنـد یا نـه ؟!

و دیگــــری که

                        کمــی آن طــرف تَر از رویــــای مــ ـن و او

رویـــای ِ خـــودش را با مـ ــن می بینـــد و

                                                   دوســت داشتـَنَــش را فریــــاد می زَنَــد

غــــافـل از آنکــه

                  او دل ِ مـــرا شکســـــت و

                                         مـ ــن دل ِ آن دیگـــری را

و حـــال

                                       هَـر سـه دلگیـــریم از ایـن دوســت داشتــن

گـاه با خـود فکـــر می کنــم

                                  زندگــی با کدام معشـــوق می توانـد زیبــا تَر باشـد ؟!

اویـی که دوستـــــــش داری

                                                        یـــا ...

                                آنکـه تـ ــو را با همــه ی قلبـــش دوســت مــی دارد ؟!

تَـه ِ افکــــــــار ِ مــن امـــا

                 به هیــچ نقطــه ی مُشخصـــی نمی رسَــد

                                            جُــز آنکـه مُـــدام با مـــن تکـ ـــرار می کنــد

زندگـی بــی عشـــق

                              زندگــــی نمی شَـــ ــــ ـــ ـــوَد

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
نوشته شده در 14 دی 95 | ساعت 17:27 | توسط بانو |مسافر احساس


تولـــ ـــد

          یکـــــ قـَـــرار اسـت

                              یکــــــ قــــرار ِ بـی قــــرار

قــــــــــــــــراری که با خـــــــــود

                            سَـر ِ آدم هـــای ِ دوســت داشتنـــی ِ زندگیـــت می گُـــذاری

وقتــی عَقــــربه ها

            از ساعــت ِ 00:00  می گُذَرَنـــد

                                      قـــرار ِ اعـــلام نشـــده ی تـ ـــو آغـــاز می شَــوَد

و تـــ ـــو

            تا آخــرین ثــــــــــــــــانیه هـایش

                                                      چَشـــــــــم به راهـــی

چَشـــم به راه ِ

                 حرفـــــــی

                               خطـــــــی

                                             یــــــــادی

                                                              لبخنــــــــــــدی

که حالَـــت را خــــــــوب کنـد

                      که به تــــو یـــــادآوری کنــد

                                     هنـــوز فرامـــوش نشــده ای

                                                              هنـــوز در یــــادشان هستـــی

و هنــــوز

               ستـــاره ی ِ مِهــرَت

                                    در تقــویم ِ قلبشـــان می دِرَخشـَد و

طوطیـــای ِ عشــق َت

                                                در آسمـــان ِ یـــادشان پــــــرواز می کنـد

تولـــ ـــد

             یکـــــ قـَــــرار اسـت

                                         یکــــــ قــــرار ِ بـی قــــرار

قـــراری که

                         آدم هــای ِ ضیـــافـتَش , میـزبـــان اند و

                                                              تــ ــو , میهمـــان ِ ایـن بَـــزم

تولـــ ـــد

                یکـــــ قـَــــرار اسـت

                                      یکــــــ قــــرار ِ بـی قــــرار

قـــراری که اگـر تـ ــو نبــاشی

                                                        قـــرار ِ مـ ــن , قـــرار نمی شَــوَدفاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه ای از خـــودم

و متـاثر از متن تولد ِآقای حــامد سپهـر(http://hamed-92.mihanblog.com/ )نوشته شده در 6 دی 95 | ساعت 15:30 | توسط بانو |مسافر احساسبَرفـــــــ نیـآمـــ ــد

                                تــ ـــو نیآمـــــدی

بــــاران امـــــــــا

                                       چه عاشقـــانه و بی وقفـــه آمــد و باریــد

کـاش نمی رفتـــی

                         کـاش بــ ـــاران بــودی

 

 


 

فاطیمـا نوشت : دل نوشته ای از خـودم


نوشته شده در 5 دی 95 | ساعت 11:34 | توسط بانو |کامنت این پُست بسته استایـن پاییـــز

                 فقـط مــن و تـــو را کـَــم داشــت

زیــــر ِ یکــــــــ بـــاران

                             بـــــــــــی چَتـــر

                                                             دَســـت در دَســـت هـــم

ایـن پاییــز

                 فقــط مــن و تـــو را کـَــم داشـت

روی ِ یکـــــ سنـگ فـَـرش ِ پاییــزی

                                                                    پـا به پـــای ِ هــم

نیـــــامَدی و

                           ایـن پاییـــز هـم به اِنتهـــا رسیـد

به اِنتهــا رسیـــد و

                   در کـــوچه ها و

                                     خیــابـان ها و

                                                      کافـــــه هایش

هیـــچ عاشقــــانه ای

                                     اتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق نیفتـــاد

نیـــــامَدی و

                           لا به لای ِ خــِش خــِش ِ برگـــــ هایش

نَجــــوای ِ دوستـت دارم های ِ هیــچ گـــامی

                                                                       شنیــــده نَشــد

نیــــــامـَدی و

               مـــ ـن

                                                  بایـد مثــل هَــر ســــال

یکــــ زمستـــــــان و بهــار و تابستــان دیگــر

                                          در انتظـــــار ِ پاییـــز ِ آمَـــدَن َ ت بمـــانم

نیــــــامـَدی و

                  نَشــد که روزهــــای ِ بـَدمـــان

                                                           خـــوب شَـوَد

نیــــــامـَدی و

                نَشُــــــــــــــد

                               که ایــن یلــــ ــــدا

حافـظ ِ فــــــــــــال ِ مـ ــن

                                خبـر از زمستـــــــــــــــــانی گـَـــرم

                                                  آغشتــه به آغـــــوش تـــ ـــو دَهـــَد

نیـــــــامـَدی و

                  ایـن زمستـــــــــــان هـم

                                                         بـاز تنهــــــایَم

 

 

  

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 29 آذر 95 | ساعت 22:30 | توسط بانو |مسافر احساسقالب جدید وبلاگ پیچك دات نت