تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

پاییزی زرد تولدی سبزبرگــــ ریزانـی دیگـر از راه رسیـــد

                       پاییــزی زَرد

                                                        غـــروبی نــارنجی

بعـد از ظهـر هایی ســَرد و طولانی

                                    عشـق بازی های ِ برگـــــــــ و بــاد

                                                         بــــوسه های ِ آب دار ِ زمیــن و بـاران

برگــــ ریزانـی دیگـر از راه رسیـــد

ساعـــــت ها را به عقـــب کشیدیــم

                      و دلتنگـــی ها

                                                 زودتــَر از تمـــام ِ ثـــانیه هامان

                                                                                    جلــــو افتـــادند

برگــــ ریزانـی دیگـر از راه رسیـــد

                               نفـس بکــِش پاییــز را

                                             ریـه هایت را از عشـ ــق پـُر کـن

دسـت رویـــــــــاهـایت را بگیــر و

                                                                با آرزوهـــا آشنــایشان کـن

به خلـــوت ِ کــوچه های ِ عـــاشقانه برو

                                   آنجـا که عــابران َ ش کنــج ِ هـر درخـت

نجـــواهـای ِ عاشقـــانه شان را

                                      زیـر گــوش هـم زمزمـــه کـرده اند و

برگــــ ها

                                        شاهـــِدان ِ بــوسه های ِ داغ و تـَب دارشـان بــوده اند

خـــــــوش آمــدی پاییــز

                   خــوش آمـدی عــروس ِ نارنجــی پــوش ِ فصــل ها

ای به قـُربــان ِ روی ِ زَردَت

                 که چـون مـن خستـه و بــــی روح اسـت

                                                                 امســـال را

                                                     با مـ ــن کمــــــــــــی مهربــان بــاش

امســال را

                                            عاشقـــانه اش کـن

عشــــ ــــق از تـــو

                       عــــاشقی با مـــن

                                                    لــب از تــو

                                                                     بـــوسه با مـــن

                       آغـــوش از تـــو

                                                        هــم خـــوابی های ِ تا به سحــر با مـــن

مرگـــــــــــــــ ِ تنهــایی های ِ سه فصــل با تــو

                                              تولـــد ِ عــــاشقانه های ِ آرام ایـن فصـــل با مـن

بیـا و توافـــق کـن

                                                    و امضـــایت را

روی ِ آن برگــــــــ ِ زَرد ِ افتــاده

                       در ابتـــدای ِ خیــابان مِهـــر

                                       نرسیـده به کــــوی ِ آبـــان

                                                              در بـُن بَســـت ِ آذر

                                                                                    ثبــ ــــ ـــت کـن

به خــدای ِ چهـــار فصــل قَسـَـــم

تنهــا قــَدَم زَدن

                    روی ِ ایـن سنگــــ فـــرش های ِ پـــاییزی

                                                         با دســت هایی ســَرد و

                                                                                    روحـی خستـــه

هیـــچ پــاییزی را عاشقـــانه

                             و هیـــچ آدمــی را

                                                             دلتنگــــــ ِ پاییــز نخواهـَـــد کرد

بیــا توافـــــق کـنیم

                                   ایـن پـــاییز

                                                پــاییزی دگـــَر شــَوَد

                     بیــا ...

.

.

.

یکــــــــــــ بـار ِ دیگــر

                          بوســـه ای می زنـــم

                                               بـَر سَـر انگشــت ِ احســـاستان

که سالــی دیگــر را ایـن چنیــن مهربـــانانه

                                                          کنـار مـــن و دل نوشتـــه هایم بودیـــد

امســال هــم

             هفــت سالگــی

                                                        جـاده ی احســاسم را

کنــار شمـا

           و با عشــق از مهــری که

                                             در قلبــــم جـــاودانه کـــرده اید

                                                                                 جشـــن می گیـــرم

سپـــاس  از  تمــام ِ ثـــانیه های ِ بودنـتـــان

                                                                   که دلگرمــــم کرد به نوشتـَـــن

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
[ 1 مهر 95 ] [ 00:07 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

بگذر تابستـان


گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                   کســـــی باشـد

که دســـت در دستـــان َ ش

                                     تمـــام ِ ایـن راه را

                                                               با قـَـــدَم هـایتان شـِمــاره کنـی

دستـــانش را بگیــری و

                 تا بـــالای ِ آن پلـ ـ ــ ـه ها

                                پـا به پـــای َ ش بــــِــدَوی و

                                             صـــِدای خنـــــده هایت

                                                                           عاشـــق تـَرَش کنــد

گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                                کســــــــــــی باشـد

که بــی هــَــوا به سینـــه اش بِکـــوبی

                                         او را به کنــاری کشــی و

                                                     در حِصـــار ِ آغـــوش َ ش جــان دَهــی

و از حـُــرم ِ نفـــس هایش روی ِ تَنَــــت

                      روح ِ زخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــی ات را

                                     تا فلک الافلاکـــ ِ یکـــ بـــوسه به پــــــرواز دَر آوَری

گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                      کســـــــــــــــــــــــی باشـد

                                                      که دوســت داشتـَــن را بـَلــَـد باشـد

که چَشـــم هـایش

                                   گــُـواه ِ مـــــاندَن َ ش باشد

گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                        کســی باشـد

که با وجــــود ِ تمــام ِ

                                    خستگــی ها  و

                بی اعتمــادی هایت به آدم هــا

                                           روح ِ زندگــی را دوبـاره به تـ ـــو بازگــــردانـَد

که با وجـــود ِ تمــام ِ

                  نه گفتــــن ها و نه شنیــــدن ها از تـ ــو

                                                           پـای ِ دوسـت داشتــَن َ ش بمـــانـَد

بمــــانـَد و دیگر نَـــرَوَد

گاهـــی آدم

                                 چه چیـــزهای ِ ســــاده ای را می خواهـَــد که نـَــدارد ...

اینجــــا

در ایـن غـــروب ِ گـرم شهــــریوَری

                                   نه حسـی بـرای دویـــدن اسـت

                                                       و نه حوصلــــه ای بـرای قـَـــدَم زَدَن

بــگذَر تـابستـــان

                                       تمـــام شـو

که در ایـن عصـــر ِ تنهــــایی

                                کـاری از دسـت ِ شهریـــوَرَت بـرای مــ ـن بـَر نمی آیـَـــد

بــگذَر ...

                    که پاییــز حــال ِ مـرا بهتــر می فَهمـَــد

.

.

.

بیـا پاییـــز

             بیـا عـَـــروس ِ فصـــل ها

                             بیـا که ایـن " مــ ـن " با تـــو حـــرف های ِ نـاتمــامی دارَد

بـرای ِ گفتـــَـن

                     و اشکــــــــ های ِ زیــادی بـرای ِ بـــاریدَن

بیــا ...

 

 


 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم

[ 20 شهریور 95 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نگاه هانگــ ــاه ها

               قصیـــده هـایی بُلـَنـــد َ ند

که بـرای خـــــوانـد َ نـِشان

                                  باید با چـَشـم ِ دل بیـــآیی و

                                                                               بخـــــوانی

از امتـــــداد نگــــاه مـ ــن

                                       تا رویــــاهـا

                                                         رنگیــن کمـــانی ست از آرزو

و آرزوهــ ــ ــا

                        مشاعـــره ی چشـــم هایی ست که

قصیــــــــــــــــــده ها را

                                                     با عشــ ـــق می خـوانـَنــد

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه از خــودم

[ 11 شهریور 95 ] [ 04:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

عروس ِ فـــرداهاشاعــر که باشــی

                چنــان کلمـ ــ ـات را کنـار هم می چینــــی و

                                                                  دَسـت چیــن ِ شان می کنــی

که گــویی از اَزل ایـن گونــــــــــه بــــوده اند

گـاه با خـــود می بَــریـِشـان به آسمــــان ها و

                                                با ستـــاره و مــاه هـَم نشینـِشــان می کنــی

گـاه دَســت ِ شان را می گیـــری و

             به شـَبستـــان ِ خیــــال و رویـــا می بـــَری

و گـاه ...

                 خــود را میــان ِ شان جـــا می دَهـــی و

                                            آرام می شـَــوی ...

مثـلا جلـــــوی ِ آیینــــه می ایستــــی

                      خـــــــــــــــــودت را می آرایـــی

                                         مـــــوهـایـَت را پَـریشـــان می کنـی

عطــر ِ تـَلــخ و شیریـــن َت را می زنــی

            تاجــی از گــُل بـَر سَــرَت می گــــذاری و

                                      به شـَبستــــــــان ِ رویـــاهـا می رَوی

می شـــــــــَوی

                                                       عــروس ِ فـــرداهـای ِ او

جلـــویـَش می ایستــی

                               می چَـــــــرخی

                                                          می رَقصـــــــــی

با کرشمـــه هایت دیــــوانه اش می کنـی

                   و تـار ِ مـــــوی ِ افتـــاده بـَر صورتــَت

                                                در برابـر چشــــم هایش

                                                                                دلبــری می کنـد

و کـار که به بوســـه خـَتـــم شـد

                                   می گـُریــزی با خنــــده از کنــارَش

آخـر مَــــزه ی ِ بوســـه ای که

                                      به زور از تــ ــ ــــو می ستــانـَد

                                                                      چیـــز ِ دیگــری ست ...

می بینــی ؟!

شاعــر که باشــی

            دنیــــــــــا هـَر چه سیــاه و

                       آدم هـــا هـَر چه خاکستـَــــــــــری باشنــد

                                   دستــان ِ تـــو رنـگ می زَنــَد بـَر تـَـن ِ بـی رنگشــــان

شاعــر که باشــی

                         نوشتـــن از دَرد هـا نیـز زیبــاست

شاعــر که باشــی

                  رقــص ِ واژه هـــا

                                 خلـــق ِ اثــَری مـاندگار می شَــوَد

                                                                  بـَر تَــن ِ کاغــذی بـی جــان

درســت مثــل ایـن عکــس

                                                      در ایـن قـــاب

شاعــر که باشــی

                آدم هـــا هیـچ گـاه نخـــــواهـَند فهمیــد

                                         که از عـــــاشقی شـــاعر گـَشتــِـه ای

                                                                     یا از شاعـــری عــــاشق

مـن امــ ـا

            همــان تنهـــای ِ شاعــرم

                                         که هیــچ گـاه عـــاشق نگشتـــه ام

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم
[ 6 شهریور 95 ] [ 01:24 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

ترس ِ عاشقانهمـ ـــن

                     از آن دخترکـــــــ هـای ِ خجــــالتی ام

                                                                       که اگـَر بیــآیی

از خجـــ ـــالت

                    گــــــونه هایم سـُــرخ

                                       ضربـــان قلبـــم تـُنــد

                                                    و پـــاهـایم سـُســت می شَــــوَد

مـ ـــن

                   از آن دخترکـــــــ هـای ِ خجــــالتی ام

که چشـــم هایم را

                           زیـر خرمــَــن گیســــــــــــوانم

و لـَـب هــــایم را

                                    پشــت ِ لبخنـــــد هایم پنهـــان می کنـــم

فکــر اینکـه بیــــآیی و

                    زیـر گوشــم عاشقـــانه نجـــوا کنـی

و تـَه ریــش ِ مـَـــــردانه ات

                                           زنـــانگی هـای ِ خـُفتـــه را بیــدار کنـد

فکــر اینکـه بیــــآیی و مــ ــن

                     خیـــره به چشـــم هایت شـَــوَم را

                                                     از سـَــرَت بیـــرون کــن

که دیـــدَن ِ چشــــــــم های ِ تـ ــو

آغــاز ِ عاشقــــــــ ـــــــــــــــــــــانه هـایی ست که مـــ ـن از آن می تـَرسـَــم

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم
[ 25 مرداد 95 ] [ 22:06 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

ضیافت ِ شبانهوقتــی با تـــو
                    به ضیافتــــــی شبــانه
                                                                    دعــــ ــــوت می شـَــوَم

صــدای ِ نَفـس نَفـس زدن هــایت را که

                              در اعمـــاق قلــب و روحــَم می شِنـَــوَم


لــب هـایت را که می نـــــــوشم

                                      گرمــــــــــــــــــــای ِ تـَنــَت را که

                                                                       احســـــاس می کنــم

کنــار تــو که هستـــم

                                                 لحظــــه هـا پـُـر از دوســت داشتننـــــد

دســت هایت را که دورم می پیچـــــی

                                 لحظـــه ها از حـــــــــــرارت ِ عشــــق

                       جنــون می گیرنـد                              

مــــــــن که دیگر هیـــــــــــــــچ  ...

 


 

فاطیمـا نوشت : دل نوشتـه ای از خــودم
[ 15 مرداد 95 ] [ 01:12 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

اگر پیـدایم می کردی
به بــازی می گرفتـَــم دنیـــا را

                                       با لبخنــ ــــد هایم

به صَــف می کشیـــدَم احســــــاس هایت را

                                                                 با ارتـــِش ِ مــ ـــوهایم

فـَتــح می کــردم

               سرزمیــن ِ مـــــردانگی ات را

                                                                     با شیطنـَــ ـــت هایم

و به پــَــرواز در آوَردَم

            طــوطی ِ وحشــی ِ نگاهـَــــت را

                                                              با آرامــش ِ چشمــــم هایم

تنهـا اگــر تـ ـــ ــو

                     پیــــــدایـَم می کـــردی

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خـودم
[ 3 مرداد 95 ] [ 00:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

سیاه و سفید
شهـــر از آلودگـــ ــی

                رَخــــت ِ سیــاه بـَر تـَـن کــرده اسـت

                                                 و مـ ــن از پاکــــی سفیــــد پــــوشیـده ام

تــ ــو امـا کجــای ِ ایـن قـــابی ؟!

                              کجــای ِ ایـن عکــس ِ سیـاه و سفیــدی !

کـاش آدم هــــای ایـن حــ ـــوالی

                    به جـای ِ چـــالش ایـن عکـــس های ِ خاکستـــری

                                             مـا را به چــالش ِ مــاندن دعــوت می کردنــد

آن زمـان شـاید دیگـر " رفتـــَن "

                  از رابطــه هـامان حــذف می شــد و

                                     آرزوهـــا و رویـــاهای کوچکمــان

                                                          آن قــدرها هـم دور از دستــرس نبــود

و نگــاه هامــان

                                  خیــره به نـاکجــا آبــاد ِ افکــار ِ مغشـــوش ِمـان نمی مـاند

سیــاه

            چشــــــم های تــ ــوست

                  سفیـــــــــــــد

                                              تــَن پــوش ِ تـــوری ِ مـ ــن

ایـن عکــ ــ ــس

                                                      یکــــ جــایــَش لـَنگـــــــــ می زَنــــَد

 


فاطیمـا نـوشت : دل نوشتـه ای از خـــودم
[ 30 تیر 95 ] [ 00:20 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

سکــوت
ایـن روزهــــا

                   از سکـــ ـــ ــــــوت پـُـر و

                                                                  از حـــرف خـــــــــالی ام

درگیــــرم ...

                         درگیـــر ِ یکـــــــــــ بـی حسـ ــی

یکــــ بـی حســـی مُطلــــق

                                که از درون تــ ــــــــو را

                                                             وادار به سکـــــون می کنــد

کـاش می شـــــــــد دیگــر نبــــاشی

                                   کــاش می شــد رفــــت

به تنهـــایی مـ ـن قــدم مگـــــذارید

                                 اینجــا کســی دلـــش نمی خــواد حـَـــرف بزنـــد

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
[ 26 تیر 95 ] [ 20:49 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

آدم ها از دور زیباترندگاهـــی بـاید

            فاصلــ ــــ ـــ ـــ ـــه ات را

                       با آدم هـای مَجـ ـازی حفــظ کنــی

گاهـــی  بـاید بگـــذاری

                     تصــــور ِ زیبــایی که از آدم  هــا

                              در چهــار دیــواری ِ شیشــه ای ِ دلــت

                                                                    به تصـــویر کشیــده ای

                                 همــان جـا بمـــاند ...!

نزدیکـــــــــــــــ که شــَوی

                        دیگـر نه چیــزی مثـل ســابق خواهـــَـد شـد

                                                     و نه تَصـــورت زیبـا خواهــَــد مــاند

زیبـــایی هـای ِ ایـن جهـان

                                               از دور زیبـــــا تَـرند

فرقــی نمی کنــد

                     دشتـــی سبــــز

                                   در آن ســوی ِ کوهـــی سـَر به فَلَکــــ کشیــده باشــد

یا آدم هــــایی که دوستشـــان می داشتـــی

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم

[ 19 تیر 95 ] [ 17:25 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]