دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
امــروز روز تــوست، روز میــــلادت

دنیـا تبســـم کرده اسـت امــروز با یـــــــــادت

امـروز بی شکــــ آسـمــان آبــــی ترین آبـــــی ست

چـرخ و فلکــــ همچـون دلـم درگیـــر بی تـــــــــــــابی ست

 

مهســا جــونم ... دوسـت گلــم ... نازنینــم

بیسـت و هشتــم دی روز میـــلادت مبارکـــــــــــــــ عزیـز دلـــم

 

از خـدا برات سلامتــی و شادی و خوشبختی و آرامــش آرزو دارم

امیدوارم غــم های دلت توو همون فصل قبل بمونه و

توو این فصل جدید , زندگیت پر باشه از اتفــــاق های خوب و قشنگ

اون قدر که تموم ِ روزای تلخــــت فرامـــوش بشه

 

مدت ِ کوتاهی ِ که مسافر ِ جاده ی من و دوســـت من شدی

اما توو همین مدت کوتاه زلالی و پاکـــی قلبــت

این قدر برام محســــــــوس بود که توو قلبم جـــا گرفتی

خدا رو قسم میدم به پاکــی دلـت

که دیگه هرگز غم نبینی و از این به بعد فقط شـادی سهم لحظــه هات باشه

 

دوستــــت دارم دختـر دی مـــاهی

زیبـــاترین ها سهــم تــــو از تمـــوم ِ زندگــــــــــی

 

***

تمایـل چرخـشِ چـرخِ چرخـونِ زندگـی مایـل به تمایلاتت بچرخــه

هر چی آرزوی خــوب ِ مــــــال تـو

 

****


و در آخــــر

بازم تولـــــد همه ی دی ماهی آ رو تبریکــــــ میگم

امیدوارم همیشه شــــــاد و سلامـــــت و در آرامـــــــــــــش باشید

دیگه جشن تولدا رو به اتمام ِ

و انشاالله اگه عمری باشه وعده ی ما برای نیمه ی دوم اسفند ماه

آخرین جشن تولد سال 95

تولد ِ زهرای گل , پرنسس کوچولوی چشم آبی من

 

ممنونم بابت بودنای همیشگی و حضورتون توو جشن ها و همراهی کردن من

شادی هاتون ابـــــــــــــــدینوشته شده در 28 دی 95 | ساعت 00:00 | توسط فاطیمـا |کامنت این پُست بسته استتـاسفــــــــــــ

                واژه ای بَــس کوچَکـــــــــــــ اسـت

بـرای ملتـی که

                                           مرگــــــ ِ کسـی را به سُخــره می گیرَنـــــد

چه فرقـــی می کنــد

                   اصــــول گَـرا یا اصـلاح طلــب ؟!

                                     وقتــی آن قــــدر سَخیفـــی که

                                                   از مرگــــــــ ِ کســی می خنــــــــــــــدی !

و پـایـان دنیـا همیـن جـاست

اینجــا که آدم هــایش به جـان هَـم می افتـَنـــــــــد

                                           و از مرگــــ ِ هـم نوعشـان شــ ــ ـاد می شونـــد

و بـاز فرقــی نمی کنـد

                                  که آن کَــس

خواننـده باشـد , بازیگــر باشـد , فوتبـــالیست باشـد

                                                یا کسـی که به خاطــر کشــورت جنگیـــد !

وای به حــــال ِ مـــــا ...

                             سِــه روز نَـه !

                                         سـه قَـــرن را بایـد عــزای عمومــی اعــلام کـرد

برای ِ ملتـی که از اصــول و اعتقــادات و انســانیت

                                                           هیـــچ نمی داننـــد


تاسفــــــــــ

                                                        واژه ای بَــس کوچکــــــــــــــ اسـت

 

روحَــــش شـــاد

                        یـــادَش گرامـــی

                                         سیــــاست َ ش با مــــا

 

 


 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 20 دی 95 | ساعت 02:25 | توسط فاطیمـا |مسافر احساسهنــــوز نیـــآمده , رفـــت

                         بـی آنکـه بُگــذارد , دوستَـــــش بِــدارَم

                                                     بـی آنکـه بُـگذارد , دوستَــــــم بِــدارَد

گاهــی از رفتَــــن کســی

                                             نابــــود نمی شـــوی

تنهــا سکــ ــــوت می کنـــی و

                                                       دل می کَنــی از دوســت داشتـــن ها

دنیــای ایـن روزهـــــای ِ مـ ـــن

                               عجیـــب دنیـــایی ست

مـــن در فکــر او و رفتَــــن ِ زود به هنگـــامَ ش

                              و اویــی که نمی دانــم در خلـــوت َ ش

                                                             به مــن فکــر می کنـد یا نـه ؟!

و دیگــــری که

                        کمــی آن طــرف تَر از رویــــای مــ ـن و او

رویـــای ِ خـــودش را با مـ ــن می بینـــد و

                                                   دوســت داشتـَنَــش را فریــــاد می زَنَــد

غــــافـل از آنکــه

                  او دل ِ مـــرا شکســـــت و

                                         مـ ــن دل ِ آن دیگـــری را

و حـــال

                                       هَـر سـه دلگیـــریم از ایـن دوســت داشتــن

گـاه با خـود فکـــر می کنــم

                                  زندگــی با کدام معشـــوق می توانـد زیبــا تَر باشـد ؟!

اویـی که دوستـــــــش داری

                                                        یـــا ...

                                آنکـه تـ ــو را با همــه ی قلبـــش دوســت مــی دارد ؟!

تَـه ِ افکــــــــار ِ مــن امـــا

                 به هیــچ نقطــه ی مُشخصـــی نمی رسَــد

                                            جُــز آنکـه مُـــدام با مـــن تکـ ـــرار می کنــد

زندگـی بــی عشـــق

                              زندگــــی نمی شَـــ ــــ ـــ ـــوَد

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
نوشته شده در 14 دی 95 | ساعت 17:27 | توسط فاطیمـا |مسافر احساس


تولـــ ـــد

          یکـــــ قـَـــرار اسـت

                              یکــــــ قــــرار ِ بـی قــــرار

قــــــــــــــــراری که با خـــــــــود

                            سَـر ِ آدم هـــای ِ دوســت داشتنـــی ِ زندگیـــت می گُـــذاری

وقتــی عَقــــربه ها

            از ساعــت ِ 00:00  می گُذَرَنـــد

                                      قـــرار ِ اعـــلام نشـــده ی تـ ـــو آغـــاز می شَــوَد

و تـــ ـــو

            تا آخــرین ثــــــــــــــــانیه هـایش

                                                      چَشـــــــــم به راهـــی

چَشـــم به راه ِ

                 حرفـــــــی

                               خطـــــــی

                                             یــــــــادی

                                                              لبخنــــــــــــدی

که حالَـــت را خــــــــوب کنـد

                      که به تــــو یـــــادآوری کنــد

                                     هنـــوز فرامـــوش نشــده ای

                                                              هنـــوز در یــــادشان هستـــی

و هنــــوز

               ستـــاره ی ِ مِهــرَت

                                    در تقــویم ِ قلبشـــان می دِرَخشـَد و

طوطیـــای ِ عشــق َت

                                                در آسمـــان ِ یـــادشان پــــــرواز می کنـد

تولـــ ـــد

             یکـــــ قـَــــرار اسـت

                                         یکــــــ قــــرار ِ بـی قــــرار

قـــراری که

                         آدم هــای ِ ضیـــافـتَش , میـزبـــان اند و

                                                              تــ ــو , میهمـــان ِ ایـن بَـــزم

تولـــ ـــد

                یکـــــ قـَــــرار اسـت

                                      یکــــــ قــــرار ِ بـی قــــرار

قـــراری که اگـر تـ ــو نبــاشی

                                                        قـــرار ِ مـ ــن , قـــرار نمی شَــوَدفاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه ای از خـــودم

و متـاثر از متن تولد ِآقای حــامد سپهـر(http://hamed-92.mihanblog.com/ )نوشته شده در 6 دی 95 | ساعت 15:30 | توسط فاطیمـا |مسافر احساسبَرفـــــــ نیـآمـــ ــد

                                تــ ـــو نیآمـــــدی

بــــاران امـــــــــا

                                       چه عاشقـــانه و بی وقفـــه آمــد و باریــد

کـاش نمی رفتـــی

                         کـاش بــ ـــاران بــودی

 

 


 

فاطیمـا نوشت : دل نوشته ای از خـودم


نوشته شده در 5 دی 95 | ساعت 11:34 | توسط فاطیمـا |کامنت این پُست بسته استایـن پاییـــز

                 فقـط مــن و تـــو را کـَــم داشــت

زیــــر ِ یکــــــــ بـــاران

                             بـــــــــــی چَتـــر

                                                             دَســـت در دَســـت هـــم

ایـن پاییــز

                 فقــط مــن و تـــو را کـَــم داشـت

روی ِ یکـــــ سنـگ فـَـرش ِ پاییــزی

                                                                    پـا به پـــای ِ هــم

نیـــــامَدی و

                           ایـن پاییـــز هـم به اِنتهـــا رسیـد

به اِنتهــا رسیـــد و

                   در کـــوچه ها و

                                     خیــابـان ها و

                                                      کافـــــه هایش

هیـــچ عاشقــــانه ای

                                     اتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق نیفتـــاد

نیـــــامَدی و

                           لا به لای ِ خــِش خــِش ِ برگـــــ هایش

نَجــــوای ِ دوستـت دارم های ِ هیــچ گـــامی

                                                                       شنیــــده نَشــد

نیــــــامـَدی و

               مـــ ـن

                                                  بایـد مثــل هَــر ســــال

یکــــ زمستـــــــان و بهــار و تابستــان دیگــر

                                          در انتظـــــار ِ پاییـــز ِ آمَـــدَن َ ت بمـــانم

نیــــــامـَدی و

                  نَشــد که روزهــــای ِ بـَدمـــان

                                                           خـــوب شَـوَد

نیــــــامـَدی و

                نَشُــــــــــــــد

                               که ایــن یلــــ ــــدا

حافـظ ِ فــــــــــــال ِ مـ ــن

                                خبـر از زمستـــــــــــــــــانی گـَـــرم

                                                  آغشتــه به آغـــــوش تـــ ـــو دَهـــَد

نیـــــــامـَدی و

                  ایـن زمستـــــــــــان هـم

                                                         بـاز تنهــــــایَم

 

 

  

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 29 آذر 95 | ساعت 22:30 | توسط فاطیمـا |مسافر احساس


و تلـــــخ تَـر از شکستــن

               لعنــــت هایی ست که بـَر خـودت می فرستــی

و دردنــــاک تـَر از زَخــم

                                      اشتبــــاهی ست که تکــرار می شــود

و ویــــــــران تـَر از آوار

                     تصـــورات ِ خـــوبی ست که

                                                   روی ِ سَرَت خـــراب می شــود

و عـــذاب آور تـَر از جَهنـَـم

                    شرمگیــن شـدن پیــش ِ خـــدایی ست که

                                                    روزی به او قـــول داده بـودی

ایـن شکستــن ها

                         ایـن زخـــم ها

                                          ایـن آوار ِ آرزوهــا

ایـن شرمگیـــن  شـدن ها

                                                             به هیــــچ نمی اَرزیــد

کـ ــ ـ ـاش

        زمــان به عَقَــب  بَـر می گشت

                                        بهـار می رسیـــد

                                        و مــن سلام َ ت را پاسُــخ نمی گفتــــ ــم

 

 

 

فاطیمــا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 21 آذر 95 | ساعت 23:30 | توسط فاطیمـا |کامنت این پُست بسته استقالب جدید وبلاگ پیچك دات نت