دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

دلتنگی ِ آبان
بَرگــای ِ زَرد ِ پــاییز مــال ِ تــو

                               بی تــابی ِ آبــی ِ آبــان مــال ِ مــن

آرامــش ِ روزآی ِ سُرخــابی ِ پـــــاییز مــال ِ تــو

                                                 خستگــی ِ شبــآی ِ طـــولانی ِ آبــان مــال ِ مــن

عَصــرونه ی ِ شیریــن ِ عَصـر ِ پــاییز مـال ِ تــو

                       آشُفتگــی ِ تَلــ ــخ ِ بامــداد ِ آبــان مــال ِ مـن

حقیقــت ِ صــورتی ِ دوسـت داشتَنــام مــال ِ تــو

                                                       رویــای ِ سُــرخ ِ بـــوسه هات مــال ِ مــن

آغــــــــــــوش ِ داغ ِ بـی تَــن پوشَــم مــال ِ تــو

                     عشــق ِ گَــرم وُ عَطــر ِ تُنــد ِ تَنِــت مــال ِ مـن

مِصـرَع به مِصـرَع ِ شعــــــرم مــال ِ تــو

                                            تنهــایی ِ عَمیـق ِ بیـت بیـت ِ غَــزَل هاش مــال ِ مـن

خــوردَن ِ یـه قهــوه تـوو پــــــاییز مــال ِ تـــو

                                   تَعبیـــر ِ تنهــایی ِ فالِــش وُ دلتنگــی ِ آبــان مـال ِ مــن

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : شعـری قافیــه دار از خــودم


[ 22 آبان 96 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

قلب حساسگاهـی وقتــآ , بعضـــی دَردآ

                          یه جـــوری میشینـــه رو قلبــــت

                                             که حتــی بـــــارونای ِ پاییـــزی

                                                          نمی تـــونه بِشـــوره اونــو از قلبـــت

گاهــی وقتـــآ , بعضــی حَرفــآ

                     یه جـــوری می پیچــه تـوو گوشــت

                                     که حتــی ریتـــم ِ شـــاد ِ آهنگـــآ

                                                      نمی تـــونه ساکتـــــــــــ کنــه

                                                                     صِـــدای ِ اونــو از گوشــت

گاهــی وقتـــآ , بعضــی زَخمـــآ

                 یه جــوری می خــــراشه روحـــت رو

                          که حتــی خاطــرات ِ شیــرین ِ اون روزآ

                                                 نمی تــونه آروم کنــه دَرداشـــو از زَخمـــات

و شــاید قلـــب های ِ مــــــــــــا

                             از ایـن دَردا و حَرفــآ و ُ زَخمــآست

                                                                 که ایـن قَـَـــد دوره ِ و سَـــرده ِ

از ایــن دَردآیـــــی که تا صبــح

                                   به جـــونت سخــت می پیچــه

از ایـن زَخمـــآیی که هَـر شــب

                                                      به قلبــت بَد نَمَکـــــ می پـــاشه و میــره

آهــای تــو ! قلــب ِ حســاسم !

                                  تمومـــه ِ مــن , همــه رازَم !

تـوو ایـن دنیــای ِ وانفســـــــآ

                       که قلبــآ از سَردی ِ احساس می میرن

                                                     تــو پاییــزی نشـو جــونم , بمــون واسَــم

 

 
فاطیمـا نوشـت : دلنوشتــه ای قافیـه دار از خــودم[ 16 آبان 96 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

شاعرانه های پاییزیشاعـــر که باشــی

                       قافیــه ی شعـــر هایت

                                                         قــــافیه ی اشکـــــ ها و لبخنـــد هاست

و پاییـــز

            از هَــر دَری که

                         به روی دفتـــرت بــاز شــَوَد

                                                ردیــف ِ تمــام ِ شعرهـــایت , دلتنگــ ــ ـی ست

شاعـــر که باشــی

                   پاییـــز که باشـــد

                                   بـــاران که ببـــارَد

                                                 دلــت که گیــر کُنَــــد

برگـــــ ها که بِرَقصَنـــــد

                          بـــــــــاد ها که بِــوَزَنــــد

                                        غـــروب که نـــارنجی شـَوَد

عـــاشق هم که نباشــی

                                         دلـ ــت می خواهَــد شاعــــرانه تَر بنـــویسی

جــوری که غَـــزَل هایت

                                        همـــه اش عـــاشقانه باشـد

شاعــر که باشــی

                    پاییــز که باشــد

                                      سیــب ها که سُـــرخ شَـــوَند

                                                                              اَنــارها که بِرِسَــــند

روزهـــــــــــــا که کوتـــاه شَـــوَند

                                        شــب ها که بلنــــد شَــوَند

                                                                            هـَــوا که سَـــرد شَــوَد

مجنـــــــــــــــون هـم که نبـــاشی

                                     دلــ ـت می خواهَــد تا صبــح در آغـــوشش حَـــل شَــوی

جــــوری که زندگــی  بعـد از او

                 همـــه اش شـــاعـرانه , شیریـــن باشــد

شـاعرانه های ِ بـــوسه داری که

                                             تا اَبــ ــ ـد در آغـــوش او خواهــــــی نـوشـت ....

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم[ 29 مهر 96 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

شاید


چَشـــم هایم را بِبــ ـــوس

                                  آرام

                                             گــَرم

                                                     طـــولانی ...

دوستَــت دارم هـــایت را

                                                     در گوشــم تکـ ـــ ــرار کـن

آرام

                  شِمُـــرده

                                                    با عشـــق ...

تَــن ِ بـی تَـن پوشــم را آغــوش بـاش

آرام

                   آتشیــن

                                                  پُـر عَطَــش ...

شــاید جوانـــه های ِ عشقَــت

                                       در دلــ ـــم ریشـه دَوانــد

و بهــار

                        در پاییـــزان ِ بــی زَوال ِ قلبــم

                                                                            اتفـــاق افتـــاد

و مـــن

                      به انــــدازه ی تــ ـــو

آرام

            آرام

                          آرام

                                                                      عــــاشق شُــــدَم ...

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

[ 12 مهر 96 ] [ 19:35 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

تولد هشت سالگی ِ جاده ی احساسیـه پاییـــز دیگـه از راه رسیـــــد

                                      و یه تولــ ــ ــد دیگـه ...

تـ ـــو به دنیـــا اومــــدی

                                      و مــن شــدم خـــــالق شاعــــرانه ترین اَثــر ها در تـ ـــو

تــو پاییـــزی شــدی و ُ

                           مــ ــن زمستــونی

                                           و دلتنگــی شـد فصــل مشترکــــــــ ِ مــن و تـــو

امـروز می خــــــوام خودمـــونی باهــات حــرف بزنــم

                                       به دور از تمـــوم استعــاره ها و قـــافیه ها و ایهـــام ها

امــروز می خــوام بهـت بگـم که چقــدر دوسـت دارم

                                                                  می خــوام ازت تشکــر کنـم

بابــت استعـــدادی که با تــو شکوفـــا شـد

                                با تــو جـون گرفـتــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  و با تــو از تمـــوم ِ تلخیــا و شیرینیــا نوشـــت

چه خــوبه که هستـــی

                     چه خـــوبه که دارمــــــت

                                   چه خــوبه که با تــو آروم میشــم

جــاده ی احســاسم

                         رفیــق ِ خــوبم

                      هشــت ســاله شدنــت مبارکــــــــ عزیـز دلـم

مرسـی که هستـی و تنهــام نزاشتـی

                           عاشقـــانه دوستــت دارم

                                        و تا زمـــانی که دل و احســاسی باشـه

                                                           با تــو و در کنـار تـــو خواهــم نوشــت

.

.

.

یکـــــــ بــار ِ دیگـه

بوســـه ای می زنـم به سَـر انگشـــت ِ احســـاستون

                                  که یکـــ سـال ِ دیگـه کنـار مـن و جــاده ی احســاسم بودیــن

و با نظـرات قشنگتــون دلگـــرمم کردیـد به نوشتـن

و یه تشکــر ویـژه

           از کســایی که همیشـه اینجــا هستـن

                                و بـرای مـن و دلنــوشته هام ارزش قایلــن و وقــت می زارَن

و بــی وفــایی و بی معرفتــی ایـن روزگــار ,

                                                  اونــا رو عـــوض نکـرده

کســایی که تحــت هر شرایطــی با دل کنــارم هستــن

                          واقعــا ممنــــــــــــــــــــــــــــــــونم ازشـون

                                                 اینـا هیــچ وقــت از خاطــر مـن پاکــــــــ نمیشـه

سپــاس بـی کـران از مهـر همیشگیتـــون

                                              شـــادی هاتون ابــ ـــدی

                                                                       روزگــــارتون به عشـ ـ ـــق

پاییـــزتون قشنگــــــ

                             هـر چـی آرزوی ِ خـــوب ِ مــال ِ شمــا

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه خودمــونی از خـودم


[ 1 مهر 96 ] [ 02:40 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

حس ِ مُردهآرام آرام

                    روزی

                                     دلــ ــت

                                                            به بـــی کســی ؛

چَشـــم هایت

                            به تـــاریکی ؛

گیســــــــــوانت

                                                    به پریشــانی ؛

و لـــــــب هایت

                  به سکــــوت ؛

                                                           عــ ـــادت خواهَنـــد کـرد

آن روز

                    دیگــر هیــچ چیــز

                                               مثــل قبــــــــــل

                                                                 نخواهَـــــــــــد شــد

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه ای از خــودم


[ 30 شهریور 96 ] [ 10:35 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]

باید کسی باشدمیـان ِ روزهــــای ِ خُنثـی ِ زندگیـت

                                 لا به لای ِ دَقـــایق ِ بــی تفاوتـــی

آنجـا که حوصلـــه از سَــر ِ روزهــا سَــر می رَوَد وُ

                                                    آشفتگـــی از یَقـه ی ِ شـب هـا مــی ریزَد

باید کسـی باشَــد

             که با دسـت هایَش شــانه شَوَد

                                        و آن زمــان که حــواس ِ پنجــره ها

پَـرت ِ چشمکـــــــــــــــ ِ ستــاره ها گَشـت

                                    تـار تـار , بوســـه سَنجــاق کُنَـد روی ِ مـــوهایـت

باید کسـی باشَــد

                            که آغـــــــوشَش

                                                       خَستگــی از تَـن ِ تنهــــآیی به دَر کُنـد

میـان ِ روزهـــــــــــــای ِ خُنثـی ِ زندگیـت

                                              باید کسـی باشَــد

که فَــرق ِ بیـنِ

                          پَریشــآنی ِ حـــال ِ تــو وُ مـــوهایَـت را

                                                                               بَلـــــَـــــــد باشــد

جــوری که تــــو نَفَهمـی که چگــونه

                                              سیــــــــــــــــآهی ِ شَـب را

                                                          به سپیـــده دَم ِ صُبــح رِســاندی ...

 

 

 


 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خـودم


[ 20 شهریور 96 ] [ 22:55 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

عشـق های ِ قدیمـیعشـ ـــق هـم

               عشـــق های ِ قدیمـــی

از آن عشـــق های خیلـی خیلـی قدیمـــــی

                         که وقتــی بِهِشـــان فکـــــر می کنــی

                                              یا در کتــاب ها می خــــوانی وُ

                                                                    در فیلــــم ها می بینـــی ِ شان

دلت غَنـــج مـــی رَوَد برایشـــان

کــاش تــــو از آن عشــــق های ِ قدیمـــی باشــی ,

                                        که جــا مــــانده از آن زمـــان ,

                                                                                     بـرای مـ ــــــن

بـرای منـــی که

                              جــا مـــانده ام از آدم هــــای ِ ایـن زمـــان

                                                                                    بـرای ِ تــ ـــــــو

فکــرَش را بُکُــن !

                       مثـلا مـــن

                                             دختــر ِ پادشـــاهی بـودم که

در قصـــر ِ  بزرگـــــ ِ پــدرش

                        دل از تمــام ِ سَــران و وَزیـــران رُبـــوده بـود

                                                  و زیبـــایی اش شُهـــره ی شهــر شــده  بـود

از آن پـــرنسس های زیبــا , امـا ســـاده

                                               که ثـــروت َ ش باعــث ِ فَخــرَش نمی شــد

از آن پــرنسس ها که

                         بـَر طبــق ِ اصـــــــــــــول  و اجبــار

                                       بایـد به همســری ِ ثروتمنــــد ترین وزیــر دَر می آمــد

و تــ ــو آن شوالیـــــه ی وفـــادار

که هـر گـاه در قصـــر نگاهمـــان دَرهَـم گِــره می خــورد

                      دل و جانمـــان تا فلکـــ و الافلاکــــ ِ عشـــق , به پـــرواز دَر می آمـد

از آن پــرنسس ها و شوالیـــه ها

                                      که تنهــا می توانستنـــد

                                                            با نگاهشــان حـــرف بزننـــد

یا وقتــی دلشـــان بـرای هـم تنگــــ می شــد ,

                               دســت خطـی می نوشتنــــد وُ

                                                  به نَدیمـــه هاشان می دادنـــد

                                                                        تا به دِلـــدارشان برســـاند

و هَـر از چند گاهــی که

                                         حَــــواس ِ دختــرکان فضـــول قصـــر

                با سِکـــه های اَشـــرافی ای که بینشـــان پخـــش می شــد , پَــرت می شــد

در بــاغ ِ سبــز ِ پشــت قصــر قـــرار می گذاشتنــد

و دقـــایقی را

                                دسـت در دسـت و خیــره به چَشــم های هـم

                                                                   به عشـــق می گذراندنـــد

و یکــــــــ روز ...

                      یکــــ روز ِ خیلـی خیلـی تلــــخ

پــــدر صدایم می کــرد

                                        و از ازدواج مـــن با وَزیــر کـار دُرُستَـــش می گفـــت

از اینکــه هفـــت روز تا جشــن ِ عروســی ِ مــن باقــی ست

و مـــادر ...

               از جواهــرات و پـــارچه های درجـــه یکــی که

                                بـــرایم از هنـــدوستان سفـــارش داده بود حـــرف مــی زد !

دنیــا روی سَــرَم خــراب می شــد

به هَـر زبــانی برایشــان توضیــح مــی دادم  که او را نمی خواهــم

                                                                               قبــــول نمی کردنــد

مـرا در اتــــاقم تا روز عَقــــد حَبـــس می کردنـــد

                                             روز و شــب می گــــریستم

و میـان هَــر قطــره اشکـــــــــ

عشــق و رویــای با تـــو بـــودن بـود که

                              از گونـــه هایم سُــر می خــورد وُ روی سینـــه ام می ریخـــت

به وسیلـــه ی نَدیمــه ام

            تـ ــو را از ایـن اتفـــاق آگـاه می کـردم

دســت خطــم را که می خـــواندی

                                                             دنیــا روی سَــرَت خـــراب می شــد

دسـت خطـی می نوشتــی

و مـرا به آرامـــــــش تَرغیــب می کــردی

                                    به اینکـه آن شـب می آیــی و مـرا از آن ِ خــود می کنــی

ایـن هفـت روز

به انــدازه ی هفــــــــت ســال برایــم می گذشــت

                                                         و بالاخـــره ...

بعــد از روزهــا و شـب ها گریستــن و دلتنگـــی

                                                              آن شـب نَحــــس از راه می رسیــد
ادامه ی ِ دلنوشتـه در ادامـه ی مطلـب

[ 10 شهریور 96 ] [ 02:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

عاشقانگی ها


خلاصـــه ی ِ

               آغــــوش ِ پُـر بوســـه ی ِ دیــروز ِ تــ ــو

لبخنــــد ِ پُـر خواهــــش ِ

                                     امــروز ِ مـ ــن اسـت

بـرای ِ تکــ ــرار ِ عاشقــــانگی های ِ

                                                               فـــردای ِ با تــو بــودن

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : کوتاه نوشتــه ای از خــودم[ 2 شهریور 96 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]

دلتنگـــیهَـر قَــــدر

                  جلـــوی ِ آیینــه بایستَــــم وُ

                                                      مــــوهایم را پَریشــــان کنـم

هَـر انــدازه بِخَنـــــدَم وُ

                        آرایــش ِ لــب هایم را

                                                         غَلیــظ تَر کنـم

ایـن مـ ــــوها

                   ایـن لـب ها

چیـزی مثــل ِ بوســ ــه های ِ تــ ــو را

                                            به وقـــت ِ دلتنگــ ــ ـــی

                                                                                 کَـــــم دارَد

بیــــــآ ...

               عُمــر ِ جـــوانی اَندکـــــــــــــــــــــُ

                                   شـــوق ِ انتظــــار ِ مــ ـن

                                                                             کوتــــاه اسـت

 

 

 


 

فاطیمـا نوشت : کوتاه نوشتــه ای از خــودم

[ 30 مرداد 96 ] [ 22:30 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]