تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


یه جـــوری آبــــــی می پــــوشم

                         که هــوش از سَــرِت بِپَـــره

                                            که یـــادت بِــره خستـــــه ای

                                                                    که یـــادم بِـرِه سَردَمـــــــه

یه جــوری با چِشــام نِگـــات می کنــم

                  که از دیـوونگی رَد بِشــی

                                    که پِلکاتـــو آهستــه هِـی وا کنــی

                                                            که چِشمــــاتو هـی خُمـــارِش کنـی

یه جــوری با لَبــام صِـــدات می کنـم

            که گـــوشت از صِـــدام پُــر بشــه

                          که هیـــچ صــدایی جُــز صِـــدای ِ منـو

                                                که هیــچ صــوتی تـوو گوشــات پَخــش نشـه

یه جــوری بـاهـات عــاشقی می کنـم

                          که از خاطـــره پُــر بشـی

                                     که عشقـــم نَــرِه از سَـــرِت

                                                         که دلتنگــــــ ِ نَفَــس هام بِشــی

یه جــوری باهـــات مُـــدارا می کنــم

                 که حـــال ِ بَـــدِت , خـــوب شه

                                    که حالـــــی به حالــی بشــی

                                                            که حــــالت بـاهــام خــوب شـه

 

یه جــوری آبــــــی سَــرَم می کنــم

               که آبــی بِشـه رنگـــــــ ِ مــن

                            که مــــوهام بیُفتــه رو صـــورتت

                                                         که مَســت شـی از دلبـــری های ِ مـن

 

 

 

 

فاطیمـــا نـوشت : شعــــری از خـــودمنوشته شده در 21 فروردین 97 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |خَـــــرآبَم

             مثـل ِ آسمــــــــــــــــــانی که

                                                     گرفتــــــه حـــال ُ احــــوال َ ش

خَــــرآبَم

             مثـل ِ ایـن بـــــــارآن

که هِــی

                                                     که هَــی بی وَقفــــه می بــــآرَد

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : کوتاه نوشتی از خودم

نوشته شده در 18 فروردین 97 ساعت 16:29 توسط فاطیما نظرات این پست بسته است |از وقتــی رفتــــی

                 هَــوای خونـه اَبــری شـد

                                    مـوندن تـوو ایـن دنیـا بـرام

                                                                   یکـــ حُکــم ِ اجبــاری شـد

مـن خستـه م از ایـن زندگـــی بـابـا

                                 دنیـا بـدون تــو بـرام مرگـــهِ

حــالِ دلــم بدجــوری بــــــــــارونه

                                                    ایـن عیــد از روز اولــش خـــوونه ِ

مـن خستــه م از ایـن زندگــی بـابـا

                                                   چنـد ماهیــه ِ که حـال ِ خـونه ویـــرونه ِ

عیــدی که با دَرداش اَحســَن نشــد واسـم

                                      تضمیــن ِ باقـی ِ روزآش چـی میتـونه باشـه واسـم!

مــن خستــه م از ایـن زندگــی بـابـا

                     دستــای یَــخ کردمــو "هــآ" کـن

                                   آغــــــــوشِتو وا کـن واسـم امشــب

                                              فکــری به حــالِ آشفتگــی هام کــن

روزت مبارکـــــ جـان ِ جــانــانم

                                       روزت مبارکــــ دیـن و ایمـــانم

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : شعــری از خــودمنوشته شده در 11 فروردین 97 ساعت 02:44 توسط فاطیما مسافر احساس |دلــ ـم یکـــــــــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

                      حالــی که در آن " خــوب " همـان " خــوب " باشَــد

                                            و دلتنگـ ــ ـی بـی معنـــا ترین حــال ِ مُمکــن ؛

حــالی که در آن غیــر ِ مُمکــن ها , مُمکــن

                                       و آرزوهــا به سَقــف ِ رویـــاهـامان آویــزان نشــده باشَنـد

حالـی که رسیــدن ها , معنــی ِ " رسیــدن " دَهـــد

                                 و هیــچ نبــودَنی , حســـرت بَـر دل ِ ویـــرانه مان مَـگذارَد

دلــ ـم یکــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

                            حالـی که در آن , دل و عقــل با هـم نَجَنگَنـــد

                                              و بلاتکلیفــی , کابـــوس ِ تلــخ ِ زندگــی ِ مان نباشَــد

دلــ ـم یکــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

حالـــــــــی که

                بَهـــارَ ش

                                               آدَم هـــــــای َ ش

                                                                  دوستَـــت دارَم هایَش

                                                                                          سَبــــز باشنــد

حالــی که نــوروز َ ش ؛

                      نویــد بخــش ِ رویــایی ترین روزهـــا

                                                                    و شاعـــرانه ترین شـب ها باشَــد

روزهــایی به زیبــایی ِ هــوای ِ خــوش ِ اُردیبهشــــــــت

                                             و شــب هایی به بُلَنــــدای ِ شـب های ِ گــرم ِ مُــــرداد

دلــ ـم یکــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

                                              حالـی که در آن

                                                            " حــال ِ تــ ــو " خــوب باشَـــد

 

 
فاطیما نوشت : دلنوشته ای از خودم
نوشته شده در 1 فروردین 97 ساعت 13:30 توسط فاطیما مسافر احساس |بیــآ کمـی حالــــم را خـــوب کـن !

مثـلا بگـــو :

              رو به رویــم بنشیــن و به چَشــم هایم زُل بزن ؛

                              مــن تا دَه می شمــــــــارم

                                                                هر که خندیـــد بازنـــده می شَــوَد !

مـن هـم اَخــــم هایم را دَرهَـــم کنـم و لــب هایم را آویــزان ؛

                                                   بپرســَم آن وقـت بازنــده بـاید چـه کــار کنــد؟!

قیـــافه ی ِ حـق به جــانبی به خــودت بگیــری و بگـــویی :

                                                                       برنــده را ببـــوسد ... !

به چَشــــم هایت زُل بزنــم و شــروع  کنــم به شمـــاردن

                    یکــــــ

                                         دو

                                                         ســــه

                                                                    و بعـد , هـآی هـآی بخنــــدم ...

ذوق کنــی و قنـــد تـوی دلــت آب شَــوَد

و با آن چهــره ی ِ خنــــــــــــــــدانی که

                           شِــرارَت از چَشــم هایش می بــارَد ,داد بزنـی مـن بُـــــــــردَم

                                                        بوســـه ی ِ مـا را بِــده تا برویــم خانــوم !

اَخــم کنـم و شانــه ام را بــالا بینـــدازَم و ُ بگــویم :

آغــا جـان قبـــول نیسـت!

                                   تـ ــو از قصــد مـرا خنـــداندی! اصـلا مـن بــازی نمی کنـم !

بخنــــــــدی و بگـــویی :

                                       عـــاشق ِ همیــن جِــر زَنــی هایت هستــم دیــــوانه جــانم

باشَـــد , اصـلا مـن بـ ــ ـــاختــم !

                                    اجــازه ی بوســه می دهیـــد خانــوم؟!

سَــرَم را از خجــالت خَـــم کنــم وُ

                                            پــایین بینــــــــــــــــــــــــــدازَم

کنـــارم بنشینـــی

                            صــورتت را از خَرمـــن ِ مــ ــوهایم رَد کنی

                                                   و جــایی میـان ِ پیـچ و تــاب َ ش گــُـم شَــــوی

و بوســه ات ... و بوســـه ات ...

                                                      آه بوســـه ات ....

بیــآ کمـی حالـــم را خـــوب کـن !

                       مثــلا بیـــآ وُ ایـن شعــر را واقعــی کــن

                                                    قــول می دَهَــم دیگــر جِـر زَنــی نکُنـَــم


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه از خــــودمنوشته شده در 16 اسفند 96 ساعت 22:41 توسط فاطیما مسافر احساس |بـازم اسفنـ ــد

               بـازم اون دلهــره ها و دلتنگــی های ِ هـر سالــه

                           بـازم اشکــایی که بـی صدا از روی ِ گونــه هام سرازیــر میشـن

کــاش داشتمـــــت

                      کــاش هنـــــــوز بـودی

                                کـاش هنـــوز می تـونستم صــدات کنـم " بـابـا "

                                                  و تـــو با عشــق مثـل همیشـه جوابمــو بـدی

کـاش اسفنـــ ــد

                    بـرای ِ منـم مثـل بقیــــــه

                                          پُـر از حـال و هــوای ِ عیــد و تکـــاپوی ِ بهـار بـود

چقــدر دلــم

           بـرای "بـابـا" صـــدا کَردَنــام

                                                 تنگــــــــــــــــــ شده

                                                                  تـــو دلــت تنگــــــــ نشـــده ؟!

میگـن خاکــــ آدمــو ســرد میکنــه

                 میگـن عــــادت می کنـی به نبـــودنش

                                                          دروغ میگـــن ...

                                                                               د ر و غ م ی گ ن

مـن نـه عـــــادت کـــردم

                                                         نه سَـــرد شُـــدم

مگـه میشـه از تــو سَـــرد شــد ؟!

                                                 از تــویی که گرمـــای ِ زندگــی ِ مـن بـودی !

مـن چهــارده ســـاله که تـوو دنیــای ِ بــــی تــو یَــخ زدم

یَــخ زدم تــوو روزآیــی که

                          دلــــم می خـــواست کنـــارم مـــی بودی وُ

                                                                                    تــ ــو نبـــودی

یَــخ زدم تـوو روزآیــی که

                      دلـــم می خــواست صـــدات کنـم " بـابـا " و ُ

                                                                          تـــ ـــــــــــــــــو نبــودی

یَــخ زدم تـوو روزآیـــی که

                                شکستــم و بــی تکیـه گــاه شــدم و

                                                                                   تــ ــــو نبــودی

مـن که ایـن جــوری نبــودم

                  حــال ِ مــن که از اولــش ایـن جـــوری نبــود !

                                          حــال ِ مـن از وقتــی تـــو رفتـــی ایـن جــوری شــد

حـــال ِ مــن

                از وقتــی تــ ــو رفتـــی

                                   دیگــه خـــوب نشـــــــــــــد ...

از اون روز مـن یه دختــر ِ دیگــه شــدم

                                 یه دختــر ِ سَـــرد وُ سخـــت

                                 که شکســت و تیکــه های شکستشـــو خــودش جمـع کـرد

امــا داغ ِ رفتــــــــــــــــــــــــــن ِ تـــ ـــو

                                                   همیشـه تــازه و داغ تـوو قلبـــش مــــــوند

 

 

 

 

فاطیما نوشت : دلنوشته ای از خودم / چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدرنوشته شده در 10 اسفند 96 ساعت 02:20 توسط فاطیما مسافر احساس |


از دســت های ِ مـ ــن ســـاده مَگــذَر ...

دســت هـایم پُـر از تُـــو اَنـد

                وقتـی آنهــا را در دو طـرف ِ صورتــت می گــذارم وُ

                                                                    به چَشــم هایت زُل می زَنَــم

وقتــی روی لـب هایت می کِشَــم وُ

                                                       خُمــارَت می کنـم

دســت هـایم پُـر از تُـــو اَنـد

                 وقتـی دور ِ گَردنــت حلقــه می شَـــوَند

                                        و با بوســــه ای گـرم

                                                                            دیـوانـــه ات می کنــم

وقتــی لا به لای ِ مـــوهای ِ کوتــاه ِ مَــــردانه ات

                                                   شــانه می شَــوَند و ُ بــی قـــرارَت می کنـم

دســت هـایم پُـر از تُـــو اَنـد

وقتـی دُکمــــــــه های پیراهَنـــت را

                                        یکــ به یکــــ بـاز می کنـم

                                        و تـــو را به عشــق بـازی دعـــوت می کنـم

وقتــی بَر تَـنَــت می کِشَــم وُ

                                          بوســه بوســه دوستــت دارم می کــارَم به رویَــش

دســت هـایم پُـر از تُـــو اَنـد

                                       وقتــی خستگـــ ــ ــی را

                                                           از تَـن ِ شــانه هایت به دَر می کنــد

وقتــی در یکــــ عصــر ِ سـرد ِ زمستـــانی

                                        تـــو را میهمــان ِ یکــــ چــای ِ دارچینــی می کنـد وُ

رو به رویــت می نِشینــد

                            و با چَشـــم هایت مُشـــاعره می کنـد

دســت هـایم پُـر از تُـــو اَنـد

                 وقتـی برایَـت غـزل غـزل می نویســم

                                                            تا تــو بیـت به بیـت بخوانـــی ِ شان

از دســت های ِ مـ ــن ســـاده مَگــذَر ...

                                              دســـت های ِ مــن

                                              پُـر از عطــر ِ گـــل های ِ عشــق ِ تُـــو اَنـد

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 29 بهمن 96 ساعت 23:00 توسط فاطیما مسافر احساس |


و تـــ ــــو

           آن پنهـــان ترین احساس ِ دوست داشتنی ِ منی

                                             که شـاید حتی از دلــــم نیـز

                                                                               پنهــــان َ ش می کنم

پنهــــانی ترینی که عجیــب دوستَـــش مـــی دارم

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : کوتاه نوشتی از خــودم (خــاص )نوشته شده در 25 بهمن 96 ساعت 20:06 توسط فاطیما نظرات این پست بسته است |و تَلــخ تَـر از

                          چَشــــم های ِ وَحشـی زنـی که

                                                                فرامـــ ــوش نمی شَــوَد

صِـــــدای ِ بَـم ِ مَــــردانه ای ست

                      که دیگـر شنیــده نمی شَــوَد

و گوشــــــــــــــــــی ِ تلفنــی ست

                                                          که دیگـر زنگـــــ نمی خــورَد

جهــان ِ بی چشــم ها و صِـــداها

                               جهــان ِ واژگــــانی ست

                                                    خالــی از ایهــام ها و استعــاره ها

جهــانی که

                   آدم هـــــایش

                                   دلتنگــــی را

شاعـــــرانه

                هـَر صبــــــــح

                              پشــت ِ لبخنـــد هاشان

                                                              پنهــــ ــــ ـ ـــان می کننــد

و هَـر شـب

                   عاشقــــانه

                             اشکـــــــ می ریزَنـــــد

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دلنوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 11 بهمن 96 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |


و کسـی چـه می دانــــد

                               شـاید برفـــــــــــــــ

آخــرین تـلاش ِ زمستـــ ــــان

                              بـرای ِ خوشحــال کـردن ِ مــا

                                             از تمــام ِ سیـــآهی های ِ ایـن روزهــــاست ...

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : کوتــاه نوشتــه ای از خــودم
نوشته شده در 8 بهمن 96 ساعت 21:00 توسط فاطیما نظرات این پست بسته است |

اخرین مطالب
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !
چهاردهمین سالگرد ِ کوچ ِ پدر
دست های ِ من
روز عشق
چشم ها و صداها
برف

صفحات وبلاگ
تعداد کل صفحات :( 31 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...