دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

حال ِ من خـوب استحـال ِ مــن خــوب اسـت

                        دیگـر نَـم ِ هیــچ خاطــره ای , خیــس نمی کنـد مــرا

دیگـر نگـــاهَم به مهتــاب خیــره نمی مــاند

                    دیگـر به رویــاهـای با او بــودن نمــی رَوَم

مـ ـن دیگـر حتـی فکـــــــــــر هـم  نمی کنـم

                                           شــاید ایـن گــونه زیبـــاتَر باشـد , زندگـــی

همیـن گـونه که با دیگـری می بینَـــمَ ش وُ

                                                    لبخنــد می زَنَـم

همیـن گــونه که رویـــا نمی بافَــم وُ

                                                       لبخنـــــــــــــــــــــــــــــــد می زَنَـم

همیـن گــونه که بــی چتــر زیـر بــاران مــی رَوَم وُ

                                                    لبخنــد می زَنَـم

همیـن گــونه که خاطــره ها را می ســــوزانَم وُ

                                                                           لبخنــد می زَنَـم

همیـن گــونه که با وجــود تمـــــــام زَخــم هایم

                                                     می ایستَـــم وُ

                                                                           لبخنــد می زَنَـم

حـال ِ مــن خــوب اسـت

               دیگـر آوای دوستــت دارم هـای ِ دروغیــنَ ش

                                                                  مــرا بیــ ـدار نمـی کنــد

دیگــر رویـای ِ ممنوعـــــه اش

                                            آرامــش ِ خــواب هایم را بَرهَــم نمی زَنَــد

صبـــح ها

با صــدای ِ کبــوترهایی که به شیشــه می زَنَنــد

                                                                      چَشــــم می گُشـــایَم

و شــب ها

                                               با سکـــوت ِ مــاه , به خــواب مــی رَوَم

حـال ِ مــن خــوب اسـت

                                                   آن قــدر خـوب که

بــی او بــودن را خــوب یـــاد گرفتــه ام

                                 امــا بــی عشـــق زندگــی کـردن را , نـه ...

حـال ِ مــن خــوب اسـت

                                                  هـــوا خــوب اسـت

بهــار دامــن ِ گلـــدارَش را تَــن  کــرده اسـت

                           اردیبهشــت از راه رسیـــــده اسـت

بــاد , در خَــم ِ گیســوانَم پیچیــده اسـت

                                           دســــــــ ــــــ ـــــــت هایَم

                                                     تا اِنحِنــای ِ شـــانه ام بــاز اسـت وُ

گــوش هایم به هر صِـــدایی

                            جُز صِــدای ِ زِمزمــه های ِ عاشقـــانه ی تـ ــو , بستـــه

مـــ ــن

بـرای ِ عشــق بــازی

                         با غَـــزَل هایی که

                                     قـــافیه ی بـــوسه هایَش

                                                   با آغـــوش ِ تـ ــو رَدیــف می شَــوَد

آمــ ــــ ــاده ام

                               آغــوش نمی گُشــــایی  ....؟!

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
میهن بلاگ همچنان لج کرده و کامنتاش باز نمیشه! نتونستم پاورقی این دفعه رو بنویسم و به وب های قشنگتون بیام, فقط می تونم آپ کنم که کردم,مرسی از بودناتون دوستای خوبم,به محض درست شدن میهن بلاگ به وب های قشنگتون سر می زنم...شادی هاتون ابـــدی...
+ نوشته شده در 2 اردیبهشت 96 ساعت 23:57 توسط فاطیما | مسافر احساس()


روز ِ پدردلتنگـــ ـی

               اگـر پَــر داشــت

                              مــ ــــن بـود

                                          که  به ســوی ِ تـ ـــو پَــرواز می کــرد

و تقدیــــــــر

           اگــر دَسـت داشــت

                      تـــو بــودی پــ ــدر

که تـا اَبَــــــد

                                                   در زندگــی ِ مــ ــن می مـــــــــــاندی

افســوس که

                   در سَــرنوشـت ِ مـ ــن

دلتنگـ ــــــی

              دَسـت ِ مــاندَن داد وُ مــاند

                                             و تقدیـــــــر

                                                        پَــر ِ پَــــــرواز داشت  وُ رفــت

.

.

.

نیستــی پـــــدر

                                         نیستــ ــی ...

و ایـن مـ ــن

                 یکــــــ تـ ــو را

                         تا همیشــه دلتنگـــــــ اسـت

یکـــ دلتنگـــ ـــی

                                                                      به رنگـــــــ ِ پـــدر

 

 

 

 

 


فاطیما نوشــت : دل نوشتــه ای از خــودم   /   روزت مبارکــــــ پــدر ِ آسمــــونی ِ مــــن

+ نوشته شده در 19 فروردین 96 ساعت 21:10 توسط فاطیما | مسافر احساس()


تَعجیـل کنبـی اِجــــابَت , بیــا

                          مثــل ِ

                    لبخنــد ِ پُـر خـــواهش ِ من

                                                                        در ایـن عکــس

بـی مَحـــابـا , عشـ ـــق شـو

                                                 مثــل ِ

                      اتفــ ــاقی خــوب

                                                                   در ایـن چَشــــــم ها

بـی اِستِجـــابَت , مُستَجـــاب شـو

                                                    مثــل ِ

                                             آرزویــی طَــرد شــده

                                                                  در ایـن قلــب ِ بیمــار

بـی دِرَنگـــــــ , بِتــاب

                                 مثــل ِ

                                              بارِقـــه های ِ نــ ــور

                                                                       در ایـن بــــاران

بـی هیـــاهـو , اَفشــان شـو

                                               مثــل ِ

                                  عطــر ِ شکـــوفه های ِ سیـب

                                                                          در ایـن بهــار

بـی دلیــل , بمــ ــان

                                     بی دلیــل , دوســـت بِــدار

مثــل ِ

            نَفَــ ــ ـــس

                                               تا آخـــرین ثـــانیه های ِ ایـن زندگــی

تـ ــو ای شَـه ِ افســـانه های ِ مــ ـن

                                                   تَعجیـــل کــن

مـ ــن

               اینجـــــا

                                           در عصـــر ِ شاعـــرانگی های ِ بـــی تــو

زنـــدانی ِ

                  دلتنگــی های ِ زَنجیــر شــده ام

تَعجیـــل کــن ...

                           غـــزل های ِ مــ ــن

                                                 آغــوش ِ بـی تَــن پــوش ِ تــ ــو را

بـرای ِ از سَـر گرفتَــن ِ عاشقـــانگی هایش

                                                                            کَـــ ــم دارَد

                            تَعجیــــل کــن ....

 

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم


+ نوشته شده در 15 فروردین 96 ساعت 23:50 توسط فاطیما | مسافر احساس()


بهـار


صِـــدای ِ پـای ِ بهــار می آیَد

                                                       می شِنَـــوی ؟!

فَـــــــروردین دارَد می آیَــد

                                             چَمــدان َ ش پُـر اسـت از شکــوفه وُ مهــر

می خواهـم َوصلِشـــان کنـم

به درخـــت های ِ کــوچه ی خوشبختــی

                                    آنجا که عطــر ِ بهــار نارنـج ها

                                                                         مَستَــت می کنــد وُ

بــوی ِ تــُرَنج ها

                                                 لحظــه هایَت را به مَستــی می کِشـــانَد

مـن می خواهــم بهــار را دل انگیــز کنـم

                 عشــ ـــق را نشــان َ ش دَهَــم

                                                          قَــدَم زَدن زیـر ِ بــاران را هـَم ؛

مـن می خواهــم بهــار را دل انگیــز کنـم

                                         عــاطفه را یــادَش دَهَــم

و دستــان َ ش را

                                               در دستــان ِ سبــز ِ مهربــانی ها بُگـذارَم

مــن می خواهــم به بهــار بِفَهمــانَم

                                        پیانــــوی ِ سـه فصـل َ ش

                      بایـد تـــرانه ی ِ دوســـــ ـــــــت داشتــن بنــوازَد

بایـد فروردیــن و اردیبهشــت و خُـــردادَ ش

                                 پُـر از روزهــای ِ خـــوب باشـد

                                                          پُر از  آرام تـرین عاشقـــانه ها

مـن می خواهــم به بهــار حالــی کنـم

                                         امســال متفـــاوت باشد

من فصـلی تـازه می خواهــم

                                                           مـن بهـــار می خواهــــــــــــــم

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم


+ نوشته شده در 1 فروردین 96 ساعت 15:45 توسط فاطیما | مسافر احساس()


زیبـای ِ جـذابتــو اون قَــدر جَـــذابی برای مــ ـن
                                          که هَـر شـب راز چِشمــــاتو
                                                               واسـه گـُل پــــونه ها میگـَـم

نَدیــدم مــن دو چِشمـــای زیبــــاتو

                                                        ولـی هَـر روز ,

با رویــای عطــر ِتـــو , بیـــدار میشم ُ , هر شب ؛
                                             با عشـــق ِ بوســه هات , پِلکامــو می بَنــدَم

یه چیــزی تـوو دلـــم میگـه

تـ ــو هـَم می آی ُ ایـن روزا تمـــــوم میشـه

                                         همـون روزای ِ خـــوبی که

                                                            نَشیــم از عشـ ـــق ِ هم خستــه

یه چیــزی تـوو دلــــــم میگــه
                                       تـ ــو اون عشقــی هستــی که
                                                           همیشــه تـوو رویــاهـام هستــی
همـون مَــردی که از عشقـــش
                                                                میشــم خـــاتون سَرمَستـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                          که وقتــی اومَـــدی پیشــم ؛
همــون باشـی که می گفتـــی
                                    همــون مَــردی که از چشمـــاش

                                                             می بــاره بــارون خوشبختـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم

                                          که وقتــی اومَـــدی پیشــم ؛

خــودت باشی , همـون رنگـی

                                 همــون آبــــــــــ ـــــــی ِ کَـم رَنگـی

                                                       که میکنـه منـو دیـــوونه ُ وحشـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                         که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

غُبــار ِ سَــــــــرد ِ آدم هــا

                       نَشینــه روی ِ پیشـــونیت

                                     نَـری تَرکَـــم کنــی , بَــد شــی

که روزای ِ بـــی عشقــی؛

                                                     بِشــن روزای ِ پَشیمــــونیت

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                         که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

جهــان ِ مــن ,

                 آلـــوده ی ِ آغــوش ِ تـ ــو باشه

                                   که وقتــی از آلـــودگی غَـرقـَم  ؛

                                                                   لبــآت اُکسیــــژِنَم  باشــه

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                        که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

روزای تَلــخ دیــروزی ازم دور شَـن ,

                          فرامـــوش شَــن

که  یـــــادم بِـره زَخمـــای اون روزا ,

                                                                   چه دَردای ِ بَـــدی بــودَن

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                  در ایـــن

                                      اندکـــــــــــــــــــــــــــــ زمـان ِ

                                                باقــی مــانده تا آغــاز ِ سالـی نــو ؛

بهــار ِ زندگــی باشــی

                        بهــاری سبــز در قَلبـــم

                                           بهــاری سبــز در روحَــم

                                                             بهــاری تا اَبــ ــد روشــن

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــــذابَم ....

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم / ترانــه / قافیـه / شعــر


+ نوشته شده در 28 اسفند 95 ساعت 23:50 توسط فاطیما | مسافر احساس()


خاطرات ِ سوختهامـــروز ســــــوزاندَمَـش

                            دفتــر خاطــراتَم را می گــــویم

                                                   بالاخــره بایـد روزی می ســـ ــ ـــوخت

تَــداعی ِ خاطـــراتی که

                                هَــر بَرگـــــــــ َ ش

                                                قَلبَـــم را می ســــوزانَد

روزی در آستـــــــانه ی ِ میانســالی و ُ پیــری

                                        مـرا بیــش از ایــن ســال ها ,

                                                                         خواهَـــــد ســـوزاند

امــ ــروز

         خاطــرات ِ دوازده ســال نوشتــن

                                   با تــاریخ و ساعــت ِ دقیقشـــان

در آتــش ِ حمــاقت هایم

                                                           ســـــــــــوخت وُ خـــاکستَر شــد

مـ ـــن

       امـــ ـــروز

                                خاطـــراتم را که نَـه !

مــ ــن ِ ســاده ام را ســـــوزاندَم  وُ

                                          در ایـن ســال جـا گذاشتَـــم

مـ ـــن

            امـ ـــروز

                            در پَــس ِ ســـال هایی که

                                    جَـــوانی می خـــوانـدَنَــش

ســـــوزاندَم

                نوشتــه ها را

                                  حرفـــــ ها را

                                                          غـــــــــم ها را

                                        شـــادی ها را

اشکــــــ ها را

                لبخنــــد ها را

                     عکــس ها را

                                                                          صـــــــــــــــداها را

                                    یــــــــــــــــادها را

رویــاهـا را

                  خیـــال ها را

                                     احســـاس ها را

                                                    دیــــوانگی ها را

                 ســـادگی ها را

حمـــاقت ها را

                                اشتبـــــــــــاه ها را

اعتمـــاد ها را

                       اعتمــ ـــ ـاد ها را

                                                                           اعتمـــــــــاد ها را

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشــت : دل نوشتـه ای از خــودم / چهــارشنبه سـوری / خاطــرات ِ/ سوختــه
+ نوشته شده در 24 اسفند 95 ساعت 21:10 توسط فاطیما | مسافر احساس()


حال ِ نرگسیحــالِ خــوب
                     همین خواستَــــن های حقیقــیِ تـوست
وقتــی مَـرا
                از بـی تفـــاوتی

                                                          به عشـ ـــق می رســـانی وُ
از تَلخـــی
                          به شیرینــــی

حــال ِ خـــــــــوب

                                           لبخنـــــــد ِ همین نرگــس ها ست

 

 فاطیمـا نوشت : دل نوشته ای از خـودم / کامنـت/ پیرمـرد ِ مهربـــون


+ نوشته شده در 20 اسفند 95 ساعت 00:30 توسط فاطیما | ___()


رویای ِ بَر باد رفته


کـاش چَنــدی به عَقَـــب بـاز می گشتیــــم

                          تــ ـــو , همـــان تـــوی ِ مـ ــــن بــودی

                                                               مــ ــن , همــان مـ ــن ِ تـ ــو

و اعتمـــ ـــاد

                           زیبــاترین اتفـــاق ِ ایـن ســـال ...

مــــــــ ـــــــن

                              هنـــــــــــــوز

                                                     با تــــ ــ ـــــو

رویـــاهــای ِ زیــادی دَر سَــر داشتـــم

              و اینجـــــــا

                                              پــایـان ِ رویـــاهای ِ مــ ــن نبـــود ...

بَعـــد ِ تــ ــو

                                            دَریچــــه ی ِ ایـن چشـــم ها

دیگـر به بَنفشـــه زار ِ هیــــچ رویــــایی

                                                              بــــاز نخواهَـــــــــــــد شـد

 

 

 
فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم


+ نوشته شده در 15 اسفند 95 ساعت 16:58 توسط فاطیما | مسافر احساس()


سیزدهمین سال ِ نبودنَتتـوو تقـــــویم ِ مـن , اسفنـــ ــــد

                                       یه مــاه ِ تَلـــخ و تاریکــــــــــــ ِ

یه ماهــی که , از آغــــــاز ِ اولیــن روزش

                                               میشــم غمگیـــن ترین , غمگیـن ِ این خــونه

تــوو تــاریخ ِ روزای ِ تَلـــخ و تاریکـــــ ِش

                              امـروز , یـه روزه سَـــرد و مَحــــزونه ِ

یـه روزی که , طلـــوع سَـــرد وُ آفتـــابی ش

                                    منــو یــاد ِ غُـــروب ِ سَــرد و تاریکــــ ِ تـ ــو مینــدازه

کجــایی مهـــربون  ِ مـــن ؟!

                    کجـــایی بـابـای ِ خـــوب ِ مــن ؟!

                                     دلـــم تنگــه ِ بـَرات ، نیستــــ ــی

                                                            چشـــام تــاره ِ بــَرات ، نیستــ ــی

کجــــــــاست آغــوش پُـر مِهــرت ؟!

                                          کجــاست عطــر ِ تَــن ِ خوشبـــو و پُـر عشقــت ؟!

امـــروز سیــزده ســـاله که نیستـــی

                                 امــروز سیــزده ســاله که رفتـــــی

می دونــی سیـــزده ســال یعنـی چـی؟!

                                                        سیــزده ســال یعنــی مــن

به جــای تـــو و خیــره شُـدن تـوو چشمــای ِ پُـر عشقــت

                                                           با یـه سَنگــــــ ,  دَرد و دل کـــردم

سیــزده ســـال یعنــی مـــن

                                                       هَـر هَفتـــــه ،شَـب جمعــه

به جــای تــو و غَــرق شُــدن تــوو آغـــوش ِ پُــر مِهــرت

                                                             با یـه عکــس , عـــاشقی کـــردم

سیــزده ســال یعنــی مـــن

                          با عشـق و بــوسه مثــل اون ســالا

                                                                        صِـــدا نَکَردَمِــــت بـابـا

سیــزده ســال یعنــی مـــن

                      بـی تکیـه گــاه بـــودم  , امــا

                                            تــ ــو , تـوو قلبـــم بـودی بـابـا

نمی دونــی چقـــدر سختـــه

                                                نَبـــود ِ تــ ــو , تــوی دنیــا

کــاش زودتــر بیــام پیشِـــت

                                                                  همـه عشقــم , تــو اِی بـابـا

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم /   شعــر # تــــرانه # قـــافیه # دومیـن # اثــر


+ نوشته شده در 10 اسفند 95 ساعت 10:00 توسط فاطیما | مسافر احساس()


دَردی عمیقحضــور ِ بعضــــــــــــی ها در زندگـــی

                                                           مُبهَـــــم اســت

نمی دانـــی عشــــق َ ند یـا دوســــت ؟!

                           مــــاندنی اند یـا رفتنـــــــــــــی ؟!

                                                       امـــا دوستـِـشــــــــان مـی داری

می خواهــی که در تنهـــایی ات باشَنـــد

                            بــــودَن ِ شان , آرامـــش است وُ

                                                                   عطــر ِ شان شیریـــن

امـــا ...

امــا  وای به روزی که همــان ها

                                       به هر دلیــل ِ بـــی دلیلــی , نابودَ ت کننـــد ...

                                                می دانــی عزیــز ِ جــانم ؟!

بعضـــی ها  را

                نمی شَـــوَد از یــ ــاد بُـرد

                             نمی شَـــوَد از دل پاکــــــــــ کـرد

                                             نمی شَـــوَد از خاطـــره ها جُــــ ــدا کـرد

چَشــم هایت که به چَشمــــانشان بیُفتَـــد

                           گُذَشتـــ ــه

همچــون رَخشــــــــی سِپیـــد

                          از پیــش ِ چَشمـــانَت می تـــازد وُ

                                                             تَمــام َ ت را تمــام مـی کُنَــد

بعضــــی ها را

                             نمی شَـــوَد دلتنَگــــــــــــ نَشُــد

بعضـــی ها را

                                      نمی شَـــوَد دوســـــ ـــــــت نداشـــت

چه بِخواهــی , چه نَخواهـــی

                                   آنهــــــــــــا

                                                      جـــــــــــایی

گوشـــــــــــــــــه ی قَلبـَــــت

                                                                  سَنجـــــاق شُـــــده اند

حتــــــــــی

               اگــ ــ ــــــر

                                      تــــو را شکستـــه بـاشَنــد

حتــــــــــی

              اگــ ــ ــــــر

                   ممنــ ــــــوعه باشَنـــد

و چه دَرد ِ جانکـاهی ست که

                     شِکَستــ ــ ــ ــه باشــــــــــی وُ

                                                 تمـام راه هـا برایَـت ممنـــــوع شَــوَد

چیـزی شبیـــه ِ

                 دسـت و پـا زَدَن در دریــــایی که

                                                              ســــــــــــاحِل نَــدارَد ....

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم


+ نوشته شده در 30 بهمن 95 ساعت 22:30 توسط فاطیما | مسافر احساس()