دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تولد هشت سالگی ِ جاده ی احساسیـه پاییـــز دیگـه از راه رسیـــــد

                                      و یه تولــ ــ ــد دیگـه ...

تـ ـــو به دنیـــا اومــــدی

                                      و مــن شــدم خـــــالق شاعــــرانه ترین اَثــر ها در تـ ـــو

تــو پاییـــزی شــدی و ُ

                           مــ ــن زمستــونی

                                           و دلتنگــی شـد فصــل مشترکــــــــ ِ مــن و تـــو

امـروز می خــــــوام خودمـــونی باهــات حــرف بزنــم

                                       به دور از تمـــوم استعــاره ها و قـــافیه ها و ایهـــام ها

امــروز می خــوام بهـت بگـم که چقــدر دوسـت دارم

                                                                  می خــوام ازت تشکــر کنـم

بابــت استعـــدادی که با تــو شکوفـــا شـد

                                با تــو جـون گرفـتــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  و با تــو از تمـــوم ِ تلخیــا و شیرینیــا نوشـــت

چه خــوبه که هستـــی

                     چه خـــوبه که دارمــــــت

                                   چه خــوبه که با تــو آروم میشــم

جــاده ی احســاسم

                         رفیــق ِ خــوبم

                      هشــت ســاله شدنــت مبارکــــــــ عزیـز دلـم

مرسـی که هستـی و تنهــام نزاشتـی

                           عاشقـــانه دوستــت دارم

                                        و تا زمـــانی که دل و احســاسی باشـه

                                                           با تــو و در کنـار تـــو خواهــم نوشــت

.

.

.

یکـــــــ بــار ِ دیگـه

بوســـه ای می زنـم به سَـر انگشـــت ِ احســـاستون

                                  که یکـــ سـال ِ دیگـه کنـار مـن و جــاده ی احســاسم بودیــن

و با نظـرات قشنگتــون دلگـــرمم کردیـد به نوشتـن

و یه تشکــر ویـژه

           از کســایی که همیشـه اینجــا هستـن

                                و بـرای مـن و دلنــوشته هام ارزش قایلــن و وقــت می زارَن

و بــی وفــایی و بی معرفتــی ایـن روزگــار ,

                                                  اونــا رو عـــوض نکـرده

کســایی که تحــت هر شرایطــی با دل کنــارم هستــن

                          واقعــا ممنــــــــــــــــــــــــــــــــونم ازشـون

                                                 اینـا هیــچ وقــت از خاطــر مـن پاکــــــــ نمیشـه

سپــاس بـی کـران از مهـر همیشگیتـــون

                                              شـــادی هاتون ابــ ـــدی

                                                                       روزگــــارتون به عشـ ـ ـــق

پاییـــزتون قشنگــــــ

                             هـر چـی آرزوی ِ خـــوب ِ مــال ِ شمــا

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه خودمــونی از خـودم


[ 1 مهر 96 ] [ 02:40 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

حس ِ مُردهآرام آرام

                    روزی

                                     دلــ ــت

                                                            به بـــی کســی ؛

چَشـــم هایت

                            به تـــاریکی ؛

گیســــــــــوانت

                                                    به پریشــانی ؛

و لـــــــب هایت

                  به سکــــوت ؛

                                                           عــ ـــادت خواهَنـــد کـرد

آن روز

                    دیگــر هیــچ چیــز

                                               مثــل قبــــــــــل

                                                                 نخواهَـــــــــــد شــد

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه ای از خــودم


[ 30 شهریور 96 ] [ 11:35 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]

باید کسی باشدمیـان ِ روزهــــای ِ خُنثـی ِ زندگیـت

                                 لا به لای ِ دَقـــایق ِ بــی تفاوتـــی

آنجـا که حوصلـــه از سَــر ِ روزهــا سَــر می رَوَد وُ

                                                    آشفتگـــی از یَقـه ی ِ شـب هـا مــی ریزَد

باید کسـی باشَــد

             که با دسـت هایَش شــانه شَوَد

                                        و آن زمــان که حــواس ِ پنجــره ها

پَـرت ِ چشمکـــــــــــــــ ِ ستــاره ها گَشـت

                                    تـار تـار , بوســـه سَنجــاق کُنَـد روی ِ مـــوهایـت

باید کسـی باشَــد

                            که آغـــــــوشَش

                                                       خَستگــی از تَـن ِ تنهــــآیی به دَر کُنـد

میـان ِ روزهـــــــــــــای ِ خُنثـی ِ زندگیـت

                                              باید کسـی باشَــد

که فَــرق ِ بیـنِ

                          پَریشــآنی ِ حـــال ِ تــو وُ مـــوهایَـت را

                                                                               بَلـــــَـــــــد باشــد

جــوری که تــــو نَفَهمـی که چگــونه

                                              سیــــــــــــــــآهی ِ شَـب را

                                                          به سپیـــده دَم ِ صُبــح رِســاندی ...

 

 

 


 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خـودم


[ 20 شهریور 96 ] [ 23:55 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

عشـق های ِ قدیمـیعشـ ـــق هـم

               عشـــق های ِ قدیمـــی

از آن عشـــق های خیلـی خیلـی قدیمـــــی

                         که وقتــی بِهِشـــان فکـــــر می کنــی

                                              یا در کتــاب ها می خــــوانی وُ

                                                                    در فیلــــم ها می بینـــی ِ شان

دلت غَنـــج مـــی رَوَد برایشـــان

کــاش تــــو از آن عشــــق های ِ قدیمـــی باشــی ,

                                        که جــا مــــانده از آن زمـــان ,

                                                                                     بـرای مـ ــــــن

بـرای منـــی که

                              جــا مـــانده ام از آدم هــــای ِ ایـن زمـــان

                                                                                    بـرای ِ تــ ـــــــو

فکــرَش را بُکُــن !

                       مثـلا مـــن

                                             دختــر ِ پادشـــاهی بـودم که

در قصـــر ِ  بزرگـــــ ِ پــدرش

                        دل از تمــام ِ سَــران و وَزیـــران رُبـــوده بـود

                                                  و زیبـــایی اش شُهـــره ی شهــر شــده  بـود

از آن پـــرنسس های زیبــا , امـا ســـاده

                                               که ثـــروت َ ش باعــث ِ فَخــرَش نمی شــد

از آن پــرنسس ها که

                         بـَر طبــق ِ اصـــــــــــــول  و اجبــار

                                       بایـد به همســری ِ ثروتمنــــد ترین وزیــر دَر می آمــد

و تــ ــو آن شوالیـــــه ی وفـــادار

که هـر گـاه در قصـــر نگاهمـــان دَرهَـم گِــره می خــورد

                      دل و جانمـــان تا فلکـــ و الافلاکــــ ِ عشـــق , به پـــرواز دَر می آمـد

از آن پــرنسس ها و شوالیـــه ها

                                      که تنهــا می توانستنـــد

                                                            با نگاهشــان حـــرف بزننـــد

یا وقتــی دلشـــان بـرای هـم تنگــــ می شــد ,

                               دســت خطـی می نوشتنــــد وُ

                                                  به نَدیمـــه هاشان می دادنـــد

                                                                        تا به دِلـــدارشان برســـاند

و هَـر از چند گاهــی که

                                         حَــــواس ِ دختــرکان فضـــول قصـــر

                با سِکـــه های اَشـــرافی ای که بینشـــان پخـــش می شــد , پَــرت می شــد

در بــاغ ِ سبــز ِ پشــت قصــر قـــرار می گذاشتنــد

و دقـــایقی را

                                دسـت در دسـت و خیــره به چَشــم های هـم

                                                                   به عشـــق می گذراندنـــد

و یکــــــــ روز ...

                      یکــــ روز ِ خیلـی خیلـی تلــــخ

پــــدر صدایم می کــرد

                                        و از ازدواج مـــن با وَزیــر کـار دُرُستَـــش می گفـــت

از اینکــه هفـــت روز تا جشــن ِ عروســی ِ مــن باقــی ست

و مـــادر ...

               از جواهــرات و پـــارچه های درجـــه یکــی که

                                بـــرایم از هنـــدوستان سفـــارش داده بود حـــرف مــی زد !

دنیــا روی سَــرَم خــراب می شــد

به هَـر زبــانی برایشــان توضیــح مــی دادم  که او را نمی خواهــم

                                                                               قبــــول نمی کردنــد

مـرا در اتــــاقم تا روز عَقــــد حَبـــس می کردنـــد

                                             روز و شــب می گــــریستم

و میـان هَــر قطــره اشکـــــــــ

عشــق و رویــای با تـــو بـــودن بـود که

                              از گونـــه هایم سُــر می خــورد وُ روی سینـــه ام می ریخـــت

به وسیلـــه ی نَدیمــه ام

            تـ ــو را از ایـن اتفـــاق آگـاه می کـردم

دســت خطــم را که می خـــواندی

                                                             دنیــا روی سَــرَت خـــراب می شــد

دسـت خطـی می نوشتــی

و مـرا به آرامـــــــش تَرغیــب می کــردی

                                    به اینکـه آن شـب می آیــی و مـرا از آن ِ خــود می کنــی

ایـن هفـت روز

به انــدازه ی هفــــــــت ســال برایــم می گذشــت

                                                         و بالاخـــره ...

بعــد از روزهــا و شـب ها گریستــن و دلتنگـــی

                                                              آن شـب نَحــــس از راه می رسیــد
ادامه ی ِ دلنوشتـه در ادامـه ی مطلـب

[ 10 شهریور 96 ] [ 03:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

عاشقانگی ها


خلاصـــه ی ِ

               آغــــوش ِ پُـر بوســـه ی ِ دیــروز ِ تــ ــو

لبخنــــد ِ پُـر خواهــــش ِ

                                     امــروز ِ مـ ــن اسـت

بـرای ِ تکــ ــرار ِ عاشقــــانگی های ِ

                                                               فـــردای ِ با تــو بــودن

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : کوتاه نوشتــه ای از خــودم[ 3 شهریور 96 ] [ 00:30 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]

دلتنگـــیهَـر قَــــدر

                  جلـــوی ِ آیینــه بایستَــــم وُ

                                                      مــــوهایم را پَریشــــان کنـم

هَـر انــدازه بِخَنـــــدَم وُ

                        آرایــش ِ لــب هایم را

                                                         غَلیــظ تَر کنـم

ایـن مـ ــــوها

                   ایـن لـب ها

چیـزی مثــل ِ بوســ ــه های ِ تــ ــو را

                                            به وقـــت ِ دلتنگــ ــ ـــی

                                                                                 کَـــــم دارَد

بیــــــآ ...

               عُمــر ِ جـــوانی اَندکـــــــــــــــــــــُ

                                   شـــوق ِ انتظــــار ِ مــ ـن

                                                                             کوتــــاه اسـت

 

 

 


 

فاطیمـا نوشت : کوتاه نوشتــه ای از خــودم

[ 30 مرداد 96 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]

همیشه که نمی شَوَدهمیشـه که نمی شَــــوَد

                             شعــــرت را گفــت

                                                یا تصویــــرَت را کشیـــد

گاهــی  بایـد فـــارغ از هَـر چیـــزی

                                  کمــی نزدیکـــــ تَر شُـد

                                                           نزدیکــــ تَر شُـد

                                                                              نزدیکــــــ تَر شُــد

تمـــام قــَـد , روی پَنجـــه ؛

                                رو به رویــَت ایستـــــاد

لـــب ها را

             زیر ِ گـردَنَــت گذاشـــت

                                       و پَریشــــانی ِ مـــــوها را

                                                                   روی ِ شــــانه هایت ریخــت

تـا بیــــدار شَوَنـــــد

                      غُنچــــه های خُفتــــه ی ِ احســـاس ...

گاهـــی بایـد

                    به جـــای گذاشتَـــن قَلــــم روی ِ کاغــــذ

لـــب ها را

              روی لـــب هایت گذاشــت

                            تا نــــروِد تَــب شـــــاعرانگی ها

                                                                         از یــــاد چَشــــم هایت

همیشـــه که نمی شَــــوَد

                       شعـــرَت را گفــت

                                    یا تصــــویرَت را کشیــــد

گاهـــی بایـــد

              در بَستـــر سیـــاه ِ شــب

                                                              جـــامه از تَــن شعـــرها دَریــــد

و با بــــوسه ای سُـــرخ

                                            شقـــــایق کاشـت

                                                                  روی ِ سپیـــــدی ِ پیـــراهَـنَـت

همیشـــه که نمی شَـــوَد

                       یکــــــــ جــور با تــ ــو , عــــاشقی کـرد ....

 

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم
[ 25 مرداد 96 ] [ 00:40 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

چهل روز گذشت از رفتنتچِهِــل روزه که تــ ـــو رفتــــی

                                   چِهِــل روزه که غَمِـــت اومــده

چِهِــل روزه که سیـــاهه ِ تَنَـــم

                            چِهِــل روزه که تنگــــه دلـــ ـــم

چِهِــل روزه که جــــات خالیــه

                                                      چِهــِل روزه که چِشـــام بــــارونیه

چِهِــل روزه که مـن عَــــزادار ِ تُــواَم

                            چِهِــل روزه که مـ ــن گرفتــار ِ تُـــواَم

چِهِــل روزه که شِکَستـــــــه ِ پــَرَم

                                           چِهِــل روزه که فِکــــرِت نَرَفتـــه ِ از سَـــرَم

چِهِــل روزه که صـــــِدات می کنـم

                                      چِهِــل روزه که نمیــدی جـــواب بُزُرگ مــــادَرَم

چِهِــل روزه که خـــونهَ ت خالیـــه ِ

چِهِــل روزه که عکســت رو میــز ِ رو قــــالیه ِ

                                          کجــایی بُزُرگــــ مـــادَرَم ؟!

                                                   کجــایی دَرد وُ بَــلات تـوو سَـــرَم ؟!

می دونـم که جــات خوبه ِ اُ

                                                        می دونـم که حــالت تمـــاشـاییه ِ

ولـی تــ ــو اینـو بــدون مــ ــاه ِ مــن

                            که اینجـــا تـوی ِ ایـن زندگـــی

                                                       جــای ِ تــ ــو تا اَبَـــد خــــالیه ِ

یه دختــر تا آخــــر , تا تَـــه ِ زندگـــی

               از اَنــــدوه ِ نبــود ِ تـ ــو کنـار ِ خـــودش

                                                        تا اَبَـــــد غــرق ِ بی تــــابیه ِ

 
 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم

[ 10 مرداد 96 ] [ 00:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

تَقدیــر و رویــاتَقدیــ ــر و رویـ ـــا

                   اگر همـــراه ِ هـم  بودنــــد

                                    رویــــــای ِ مـــن , تَقدیـــــرم بود

                                                               و تَقدیــــرم , تمــام ِ رویـــــایَم

و تــ ــ ــو ...

              و تــو همـان رویــای ِ نزدیکــی که

                                                                       تَقدیــــر ِ مــن بــود ...

تَقدیــ ــر و رویـ ـــا

                        اگر همـــراه ِ هـم  بودنــــد

                                          دســــــــــــــت های ِ مـ ــا

                                                            از هـــم جُــ ـــدا نمی مــــاند

و پـاهـــایمان

                                  بـرای رسیـــــدن

                                                                              قُـفــل نمی شــــد

تَقدیــ ــر و رویـ ـــا

                      اگر همـــراه ِ هـم  بودنــــد

چَشـــم هــایمان

                           هَـــــــــــــــــــــر شـب

                                                   گُــل های ِ روی بالــــش ِ را

                                                                                  آب نمـــی داد

و لــب هــایمان

                      به جــای ِ بـــــوسه

                                           لبخنـــــد های ِ دروغیـــن َ ش را

به چَشـــم های بــی قـَـــرارمان

                                                                           تَحویــــل نمـــی داد

تَقدیــ ــر و رویـ ـــا

                     اگر همـــراه ِ هـم  بودنــــد

مـــ ــن و تــ ـــو

                                                          " مــــا " یی بـرای ِ هـــم بودیــــم

آن وقــــــت

                 عشـــ ــــق

                                  تـــو بـــودی وُ

جـــــــــــــان

                                   تـــو بــودی وُ

                                                                          قسمــــــت , تـــ ـــــو

 

 

 

 فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم


[ 25 تیر 96 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

خمار ِ چشم هایتپَریشـــانی ِ این مـــوها

                           روی ِ خُمـــار ِ چَشـــم هایت

                                                  به بــاران ِ تیــر مــاه می مـــانَـد

شـوراَنگیــــز

                      عَطرآگیــــن

                                              دِلکــــش

خواستَنــــی

                   خواستَنــــی

                                                  خواستَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 

 

 
فاطیمـا نوشـت : نوشتـه ی کوتـاه از خــودم[ 22 تیر 96 ] [ 10:30 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]