دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جاده احساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
دلـــــــــــــــم سفــــر می خواســـت

                                                  سفـــــــری دور

سفـــری که مثــل انتهـــــای ِ عشقمـــان

                                                                     رسیــــدنی نداشــت

دلــــم می خواسـت

                        بــِـرَوَم

                                دور شَــــوَم

از خــــودم

               از خاطـــــــــ ـــــــــــره ها

                               از آدم هـــایی که دیگـر بودنشـــان آرامـم نمی کنـــد

گذشتــم از جـــاده ها

                          از دل کـــــوه ها

                                       از آغــوش ِ جنگــل ها

                                                                      از لـــب ِ دریــا ...

امـــا ....

            لــب های ِ دریــا مگذاشـــــــــت از او بُگــذَرم

                                 با عشـــــوه ی ِ نــاز ِ مــــوج هایش صــــدایم کـرد

کــوه ِ دلــم لرزیــد

                         برگشتــم ...

او هـم مثـل مـــــن پُــر از خشــم بــود

                                                 پُـر از خــــروش

ایـن بـار چشم هایـش آبـی نبود

                              دیشـب بــــاران به گریــه اش انداختـــــــــــــــــه بـود

خاکستــری ِ چشـــــم هایش را

                               به نگــاه خاکستـــری ام انداخـــت

مــــــــــوج های ِ بُغـــض آمـد

و ایـن بـار اشکـــــــــــــــــــــــ بـود که چشــم های مـرا به گریـه مـــی انداخــت

                                 به یـاد آوردم عــــاشق شــدن را

به یــاد آوردم دلــی را که به دریــا زدم

                                     دلـی که روزگــاری از آب هم  واهمــــه داشــت

و دیـدم " مـــــن " ی را که شکســـت

و تــــــو را چنـان ترکــــــــــــــــــ کـرد

                                که گـویی هرگــــــز وجــود نداشتــه ای

دریـــا ...

                                    ساحـــل َ ش را دفتـــری کـرد از دَرد نوشتــه ها

و مـن با چشـــم هایی بــارانی

                                    و دلــی خستــــــــه

                                    غـــــــــــــــم هایم را روی ِ شِــن هایش نوشتــم

شـاید او با مــوج ِ مــوهایش

دَردهـــا را به قعـــــــــــر ِ بــــی کـران هـایش بُـرد

                                 و مــن هم روزی توانستــم از تـَه دل بخنـــــــــــدم

کمـی آن طــرف تـَر

                   دور تـَر از دریـا

                                   نرسیـده به جنگـل

هیــزم ِ خاطــره ها را در آتــش ِ بی تفـاوتی هایم ســــــــوزاندم

خاطــره ها ســــوخت

                          و از خاکستـــرش تمــ ـــ  ــ ـــام ِ آرزوهـــــ ـــــا دود شـد

بازگشتــم ...

                    ایـن سفـــر هـم انتهـــایی داشــت

مـــن رسیــــدم

امـــا ایـن بـار جـــوری دیگـر ...

                            رسیــدم به اینکـه بــاید تـــــــــــو را از دســت می دادم

به اینکـه تـــو اگر عـاشق بــودی

                     به حرمـــت ِ آن بــوسه ها و آغـــوش ها و دوستـــت دارم ها

پــای ِ دلــی که عاشقــش کـردی

                                        می مـــــــــــــــــاندی


به اینکـه احســاس تــوعشــ ـــــق نبــود

                                                  و شــاید هـم احســـاس مــــــ ـــــــن

به اینکـه فرامــــــــوش شــدی

                                             به اینکـه تــــو دیگـــر در قلبــم نیستــی

به اینکـه اگـر خــــدا هـم بخواهـــــــــــد

                                        مــــن دیگـر تـــــ ـــو را نمی خواهــــــــــــــم

به اینکـه تنهــــایم

و تنهــایی یـار ِ دیرینــم خواهــــد بـود

به اینکـه عشـــ ــــ ـــــــــق برای مــن

                                            سفـــری ست از همیشــه تا هرگـــــــــــــز

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 24 فروردین 93 ساعت 17:50 توسط فاطیما مسافر احساس |
چشـــم هایم را می بنــدم

                            با قلمــــــــوی ِ فصــل ها

                                            تصویـــری می کشــــــــ ــــــــم از بهــار

آسمـــانی آبــی

                     زمینــی سبـــز

                                    و دخترکـــی تنهــا

غلـــت می خـــورم

                       در میــان نـِی زارهـــــــــــــــا

                       نـِی زارهـــای بـــاران خــورده تنپـــوشی می شـود برای تـَنــَم

می رقصـــــم در آغـــوش بــاد

                     عطـــر ِ شکــــوفه های ِ یــاس

                                             از لا بــه لای ِ گیســــوانم عبــــور می کنــد

می پیچــــد بَـر مشــام ِ خاطـــره ها

                                          و ناگهــان نَـم نَـم بـــاران

نـــــــــوازش می کنـد صـــورتم را

                                         خیــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــس می شــَوَم

بنفشــــه ی ِ یـــادت

                                  جـــوانه می زنــــــــ ـــ ــــــ ــــــد در حریـــم ِ دلــــــم

پُـر می شــوم از حســــی شبیــه ِ

                        یکــــــــــ خامـــوشی مطلـــق

                                         حســی شبیــه ِ بـــی تفـــاوتی

بنفشـــه های ِ یــادت را لــه می کنــم

                                           زیـر پــای ِ احســــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاسم

پــاک می کنــم شبنــم ِ خاطــره ها را

                                           بـــال می گشـــــــــــــــایم

پـــــــروانه می شــوم و

                            بیــرون مـی روم از پیلــــــــــــــــــــــــــــــه ی رویــاهـایت

نه اینکـه عشــــ ــــق نباشـد

نه ...

          امـــا چیــزی به نـام " مـــا " در مـن مـُــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــرده اسـت

رهــــایم

               آ ز ا د م

                          به خــود تعلــــــــــــــــــــق دارم

روزهــا آرامنـــد

لحظـــه ها به آرامـــی از پــِی هـم عبـــــــور می کننــد

                                                               بـــی آن که تـــ ــــــو باشـی

دیگـر عاشقــــــــــانه های بهــاری ِ ســـال ها عــاشقی

آن عشـــق بــازی های ِ شبــانه

                                     تــَب تـُنـــــــد عــاشقی

و وسوســــه ی دوستــت دارم هـایت

                                        خیالــــــت را حـــــــوالی ِ رویـــاهـایم نمی بـــرد

گفتـه بـودم

               مـرا به جـــــــــــاده ی بـی تفـاوتی ها  نکشـان!

امــــا تــ ـــو ...

                    آن قــدر از سـال گذشتــه خستـــه ام

که می خواهــم

                    نه تـــــــ ــــو باشــی

                                              نه مــــ ــــــن

                    خـود می دانــم با آتــش این عشــــــــــ ـــــــــق چگـونه کنـار آیـم

آرامـــــــــم ...

                و آرامشــم را

                         مدیـــون همــان خـــدایی هستــم

که ســـالم را با صــــــدای ِ ترانــــه ی ِ بــاد و بــاران

                                                         با مهــر گــل های بهــاری خــانه

و با زمزمــــــــــه ی دعــــــــــــــــاهای سبــز مـــادر

                                                             تحویـــــ ـــــل کـرد

کنـار هفـــت سینــی که

سیــن هشتـُمش را " سپــاس " از معبـــودی گذاشتـم

                                                    که چــون مــن عــــاشق و تنهـــاست

و روز سیـــــــزده

                      خاطراتــت را از خانـــه ی دل به دَر می کنـم

و گــِره می زنــم سبـــزه ی یــادت را

                                    به نیــت فرامـــــــــــــــــــــوشی

                                                             به نیــت اتفــاق های ِ خـــوب

به نیــت روزهــایی که

                           رایحـــه ی ِ لحظــــــــــــــــــــــه هایش

چـون روزهـــــــــــــــ ــــــــــــــــــای ِ بهــاری پـُر از عطـر بهــار نارنــج ها باشــد

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 7 فروردین 93 ساعت 18:01 توسط فاطیما مسافر احساس |لحظـــه ها را گذراندیـــــم

                               غـــم ها را مــــــــزه کردیــم

دلتنگــی ها را چشیدیـــــــــــــــم

                                                حســ ـــــ ــــــــــ ـــرت ها را خوردیـــم

و سالــی دیگـر

این چنیــن رو به پـایـان رفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـان ای دل !

              جـام دلتنگــــــــــــــــــــــــــــــــی را بیـــاور

                                           جرعـــه ای از شـــراب ِ حســــرت را بریـز

حــال بیــا و کنـــارم بنشیــن

پیکــــــ ِ غــم ها را بـالا ببـر

                            و با نقــابی از لبخنــــــــد بنــوش حســرت ها را

بـزن به سلامتــی ِ

                    روزهـــایی که با بـــی قـــراری گذشــت

بـزن به سلامتــی ِ

                       شــب هایی که با خیـــال های ِ عاشقـــــانه ات سپـری گشـت

بـزن به سلامتــی ِ

                   بغــــض هایی که تـه ِ گلـــویت جــا مــاند

بـزن به سلامتــی ِ

                    اشـک هایی که دشــــــــ ـــــــــت ِ گونــه هایت را آبیـــاری کـرد

بـزن به سلامتــی ِ

                     کاســه ی صبـــــــــــری که لبریــز شـد

بـزن به سلامتــی ِ

                     دلتنگـــــــ ــــــــ ــــی هایی که مساحـت ِ زندگیـــت را پـُـر کـرد

بـزن به سلامتــی ِ

                     تنهـــایی هایی که تنهـــــایت نگذاشــت

بـزن به سلامتــی ِ

                 نقـــاشی هایی که دَرد را خـــوب کشیــد

بـزن به سلامتــی ِ

                      آغـــوشی که سهــم هـم آغـــوشی هایت نشــــــــــــ ــــــــــــــد

بـزن به سلامتــی ِ

                     بوســـــــــــــــــه هایی که در خــواب و رویـــاهـایت جــا مــاند

بـزن به سلامتــی ِ

قصــر ِ آرزوهـــایی که فـــرو ریخــت

                      و شاهـــزاده ی ســوار بَـر اسبــش قسمـت تــو نشــد

بـزن به سلامتــی ِ

                    دفتــر خاطـــراتی که مــــــــدت هاست خــالی از نوشتــه هاست

بـزن به سلامتــی ِ

عشــــ ــــ ــــ ـــق که تنهــا خاطـــــــــره اش بــَر جــای مـاند

بـزن به سلامتــی ِ

                    دوســت داشتــن

                                     که به افســــانه ها پیـــوست

بـزن به سلامتــی ِ

نیــــــــــــــــــازهایی که زیـن پـس سرکــــــــوب خواهــد شـد

بـزن به سلامتــی ِ

                      " مــن ی " که مجبــــور به دل کنــــــــــــدن شــد

اینکـــــــــــ ...

              آرام بــاش دلکــــــم

                                 اشکــــــــــــ هایت را پـــاک کـن

آرایــش صــورتـت را تـازه کـن

                          خـط ِ لبخنــــدت را پُـر رنگــــ تــَر کـن

                                                 و ایـن بـار پیـک آخــر را بالاتـر ببـــر

حـال بـزن به سلامتــی ِ

                        من و تنهـایی که مــدت هـاست

                        به بـــودن با یکدیگــر خــــو گرفتــه ایم

بنـــوش دلکـــم بنـــوش

                             سَــر بکــــش ایـن جــــــــــــــــام را

مســـــت شـو

                آن چنـان مســـــــــــــت که تلخــی ایـن شــراب

                                             تلخـــی های ِ زندگــی را از یـــادَت بِبَــرَد

شــاید ســال ِ دیگـر

بــاران ِ لحظــــ ــ ــــــــــ ــــــــ ــه ها جــور ِ دیگــری باریــد

و رنگیـن کمـان َ ش

                           دقـــایـق ِ خاکستـــری را رنگـــــــــــــــ ِ دیگـری بخشیــد

شــــاید ...

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 20 اسفند 92 ساعت 16:24 توسط فاطیما مسافر احساس |در گــذر از ســــال هایی که بــــی تــو گذشـــت

                                        هنــــــــــــــــــوز  بـاورنمی کنم نیستــــی

بــــاورم نمی شــود

                       نباشــی ...نیایـــــــــــــــی

                                                نمانــی ...بــِـــــــــروی

یا اگـر مــــی روی بــاز نگــــــــردی

روزهــــــــا

                       هفتــــــــــــه ها

                                           و سالهــــاست که نیستـــی

سالهـــاست بغــــــ ـــض های نشکستــه

                                            گلویــم را چنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ می زنــد

سالهــاست دلتنگـی ها  رهــایم نمی کنـد

                      سالهــاست زبــان ِ عاطفـــه ام دیگــر نـام تـــو را صــدا نمی زنــد

سالهــــــــاست چـراغ خانــه مان

                                   دیگــــر فروغــــی  نـدارد

سالهــــاست خاطــراتَت را نبــش ِ قبـــر می کنــم

                                        و با یــاد ِ نــــــــــــوازش هایت دل را آرام می کنـم

سالهـــاست

                 تمــام ِ درد و دل هـــــایم را

                                                         بغـــــ ـــض هایم را

                            دلتنگـــی هایم را

حســــــ ــــــرت هایم را

                             به قـاب عکــس ِ روی دیـــــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــــوار می گویــم

کـــاش بــودی

                  و می توانستــم گلـــــــــــــــــــــــه هایم را از زندگــی با تـــ ــو بگویـم

کــاش مثل آن روزهـــــــا

                          زندگـــی زیبــا بـود

                                        عشــــ ــــق تــو بودی

و تمـام ِ نیــازم گرفتـن دســـــــــــ ــــــــــــت های ِ مردانـــه و مهربانانـــه ی تـــو بود

کــاش وقـــت ِ رفتـــن

                                      مرا با خــود می بـــُــردی

                      تا نبینــم روزهـــایی را که بـــــی تــ ــو هر لحظــه اش دَرد اســت

تا نبینــم تنهـــایی و دلتنگـــــی های ِ مـــادر را

تا نبینــم جــای خالــــــــــــــــــ ــــــــــی ات را در خانــه ای که دیگــر روشــن نیســت


آآآه ای پـــ ـــــدر ...

نمی دانــی چه دلشــوره ای به پــاست در دلــم

نمی دانــی که اسفنـــــــــــــد هر لحظــه اش  چـقدر برایـم سخـــت می گـذرد

                                           نمی دانـی چقدر دَرد دارد دَرد ِ نبــــــــــــــودنت

این روزهـــــــ ـــــا

                   آن قــدر تلخــــــــم

                                 آن قــدر خستـــه و دلتنگـــــم

که دلــم می خواهــد در آغـــوش گرمــَت

                                              زار زار بگـــریَـم

                                    تا بنگــری که چقـــــدر بـــــــــودَنـَت را کـــــ ـــم دارم

پــــ ــــدرم !

ای آرامـــش ِ همیشـــه ی زندگیــــــــــم

                                              امســـــ ــــال هــم

                                              همچـــو سالهـــای ِ پیـش به دیدنــت می آیــَم

با یک بغــل بُغـــ ــض

                                   و حــرف هایی که نمی تـوان گفــت و بَــر زبــان آوَرد

امــا تــ ــــو

                بخــــــــــوان آن را

                                      از زورَق  ِ چَشمــــ ـــانم

بخـــوان و دعــــ ـــــ ـــــایـم کـن

                                  که دعــــای ِ تــو حتـی پـس از مرگــــــــــــــــ

تسکیــن ِ تمـام ِ دَردهـــایم اسـت

تسکیــن ِ زخــــــــــــــــم هایی که بعــد از رفتـَنـــَــت دل و جــانم را ویـــــــــران کـرد

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 10 اسفند 92 ساعت 01:13 توسط فاطیما مسافر احساس |خورشیـــد اسفنــــد مـاه طلــــــــــــــوع کـرد

                                                         و در واپسیـــــــــــــــن دقــایقَـش

بــاز کســی رفتـــــــــــــ

                            بــاز تنهــــــــــــا شــدم

بــاز بغـــــــــــــــــــــض هایم را

                           پشــت خنــــــــــده هایم

                                                گوشـــــــ ــــ ــــــــ ــــــه ی چشـــــم هایم

لا بـه لای آبشـــار ِ گیســــــوانم پنهــان کـردم

                                               تا او نبینــــد و دلتنگـــــــــــــــــ نشَـــــود

امـــا نشـُد ...

                    نتوانستــــَم

این اشــک های ِ لعنتـــــــــــــــــی امـان نداد

                                         و ناشیـــانه بَر روی ِ گونــــه هایم لغـــــــــــزید

او رفتـــــــــــــــــــــــــــ و

                               بـاز جمــع کوچـک خــانه مان خلـــــــــــ ـــــــــوت شــد

و جــای خـــــــالی هایش

                               بیشتــر و بیشتـر

انگــار در طالــــــع مــن

                              اسفنــــــــــــــ ـــــــــــــــــد مــاهی ست از دلتنگـــی

آه ...

چه سخــــت می گــذرد ایـن ثانیــه های خاکستـــری

                 هنــوز نرفتــــــــــــــــــــه

                                           دلــــــــــــــــــــــــــم برایـش تنـگ شـده اسـت

مهربــــــانم!

              بــــــــــــــرادرم !

                                    ای روشنـــای ِ دل ِ خواهـــر !

                                                   خــدای ِ دلتنگـــی ها پشــت و پنــاهت

پروردگـــارا ...

با یکــــــ دنیــا پُــر از دلتنگـــی

                    با یکــــــــ انتظــــــار پُر از اشـــــــــــــــک

                                                       و با یکـــــــــ آرزو پُــر از آرامــش

عزیــزم را

به دســـــــــــــــت های مهربــان تـــ ــ ــــ ــــو می سپـــارم

                       در تمــامی لحظــه های ِ " خدمتــش " نگهــدارش بــاش
فاطیما نوشت : دل نوشته ای از خودم

"" ششـم اسفنــــد ماه 1392 روز اعــــــــــــزام بـــرادرم به سربــازی و دلتنگــی های مــن ""نوشته شده در 6 اسفند 92 ساعت 06:23 توسط فاطیما مسافر احساس |
شــــب ... سکــــــــوت

                         ســـــــــــوز ... بــــــــــــرف

                                                طپــش تنــــد ِ قلـبــــی در انحصــار ِ فاصلــ ـــ ــه ها

شــــراب ... مَســــــتی

                         گـرمـــــی ... عشــــق

رویـــــــا ... خیـــــــال

                         تنهــــایی ... دلتنگـــــــــــی

مـــــــــــن

               اتــــــــــاق

                               خامــــــــــوشی  ِنـــــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــور

ریتــــم ِ آرامی از موسیقـــی

                                    و پنجـــــــره ای بـاز

می گیــــــرم دســت بــــاد را

                                    و می رقصـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــ ــــــم

تانگــــــو

             سالســــا

                            هیپـــــاپ

                                          بـــــــالـه

عــــاشق رقــص ِ بـــاله ام

                                   وقتـــی انــــــــــــــدامم زبــان ِ احســـــــــــــــــــــــــاس می شود

و اتــاق ...

               تنهـــا صحنـــــــــــه ی ِ نمـــــــــایش

مــــــــن

عـــاشق ِ رقـــص ِ بالــه ام

                                   وقتــی بـازی ِ دســت ها و پـــاها قلــَــــــــــــــــــــــــم می شــود

برای بیــان تمـــام احســــــاس هایی که بـَر سپیــــــــــــــــــــــــــــــــدی ِ کاغــذ جا نمی شود

وقتــی دستـــانم

بـَر تـَـن ِ گلبـــــــــــــرگ ها

                                   یـــــاس ِ تَـنَش را نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشی می کنــد

و پـــاهایم ...

                   خواستـَنـَــــــــــــــش را

وقتــی چشــــــــــــــــــــــــــــــــم هایم دَردها را زیر ِ نقــاب ِ سکـــــــــــــوت پنهــان می کنــد

                  و قلبــم زخـــم هایش را

وقتی عشــــق

                   زیبــــــاترین احســــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــاس می شــود

و روزِعشـق

بهتریـــن روز برای ستــــــــــــایش ِ آن یگـــانه معبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود عـــاشق

آن بی همتــــــــــــــا

                    که احســــــاس را رویانیــد

                                          و از رویـِشَش عشــــــــــــــــــــــق در مــن ریشـه دوانـــد

امـــروز فـــارغ از تمـــام دلتنگــــــــــی ها

                                                      و بــــی خبــر از تمـــام ِ فاصلـــ ـــ ـــ ــ ــ ــه ها

با دستــــانم

پیراهـــــــــن ِ خیــــــال َ ش را می گیـــرم

تنهـــایی و دلتنگـــی

                        کف می زننــــــــــــــــد

                                            و به رُخ می کشنـــــــد نبـــــــــــــــــــــــــــــــودن َ ش را

امــا مـــــــــن ...

                  بـــــــــی توجـــه به آن هــا

بــاز با او روی بــرف ها

                                 در هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوای ِ بهمـــن می رقصــــــــم

ایـن بــاله چه عاشقـــانه اسـت

                                     وقتـــی با هـر نـُت به او نزدیک می شَوَم

و با هـر ریتـــم

                    با دلبــــری در آغـــــوشش جــای می گیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

چه شهــــــــــــوت انگیــز است

                 وقتـــی بوســه  و عشــق بــازی

                                      اوج ِ احســـاس ایــن رقــــص می شــود

و چه زیبـــــــا است

                          وقتــی نـــــور ِ مــــــــــاه

رقـص ِخاطـره را

                                   بـَر دیــــوار ِ اتاق حکــــــــــــــــــ می کنــد

بارالهـــآ ...

                این عشــــ ـــــــــــ ـــــق برای مــن

رَد ِ پــایی بــود در بــــــرف

                               رَد ِ پـــای ِ کسی که آمــــد و رفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز ِ عشـــــــــــــــــــق را

                               ایـن ولنتــاین را

رَد ِ پـایی کـن از آرامــش

رَد ِ پای ِ آرامشــــی که بیـــاید و هیــــــــچ گـاه نـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــرود

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خـودمنوشته شده در 24 بهمن 92 ساعت 02:27 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
رسیدن به مقصد ِ رهایی
بهار با رایحه ی فرامــوشی
خاطرات ِ پایانی ِ یک سال
سالگرد ِ نبودنت
یک سربازی با عطر دلتنگی
رقص ِ خاطره در شبی به نام ولنتاین
عاشقـانه شبی با تــو

صفحات وبلاگ
تعداد کل صفحات :( 32 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...