تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

داشتم به تو فکر می کردم

همیـن طـور که نشستــه بـودم داشتـم به تــو فکـر می کـردم !

به اینکـه چگـونه هستـی !

به اینکـه شبیـه حــرف هایت هستـی یا نـه ؟!

یا حتـی شبیـه رویــاهای ِ مــن ؟!

داشتـم به تــو فکـر می کـردم!

به اینکـه جهـان بعـد از تـو جهـان ِ دیگـری خواهـد بـود یا نـه ؟!

به اینکـه وقتـی بیــآیی از دیدنـت ذوق می کنـم یا نـه ؟!

داشتـم به تــو فکـر می کـردم!

به کافــه هایی که نرفتــه ایم

به قَــدم هایی که نـزده ایم

و به قــرارهایی که نگذاشتــه ایم ...

داشتـم به تــو فکـر می کـردم!

به آغــوشت

به بوســه هایی که از هم نستــانده ایم

به دوستـت دارم هایی که نگفتــه ایم

و به قلـب هایی که کف دسـت هامان نکشیــده ایم !

داشتـم به تــو فکـر می کـردم!

به عکـس هایی که از من نگرفتـه ای

و به عاشقــانه هایی که برایـت نســروده ام

به اَخـم هایی  که نکـرده ای و به غُـرهایی که نـزده ام

به قهـرهایی که نکــرده ایم

و به شکلـک هایی که برای هم در نیــاورده ایم ...

داشتـم به تــو فکـر می کـردم و دلتنگــی هایم !

و به تمـام ِ این روزهـایی که با بـی حوصلگــی می گـذرد !

نمی دانـم آنجـا تـوام به مـن فکـر می کنـی یا نـه !

امــا ...

امـا خـدا کنـد وقتـی می آیـی

در سینـه هنـوز قلبــی برای تپیــدن ,

احسـاسی برای پــرواز ,

و امیــدی برای زندگــی باشـد ...

 

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 9 مرداد 98 ] [ 22:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

سالگرد پدر

دلتنگ که می شـوم

جـای ِ خالـی اَت بیشتـر احسـاس می شـود

صِـــدآیت در گوشــم می پیچــــد

خاطــراتت از پیــش ِ چَشمـانم می گُذَرَد

زَخــم هآیم سَر باز می کننــد

و درد هــآ ریشـه در جــآنم می دَواننــد

می دانــی ؟!

یک دلتنگــی هایی هسـت که تا اَبَــد دلتنگـی می مـاننـد

یک جای ِ خالـی هایی هسـت که تا اَبَــد پُـر نمی شونــد

یک صــداهآیی هسـت که تا اَبَـــد از حافظـه ات پاک نمی شونـد

یک زَخــم هایی هسـت که تا اَبَـــد التیـام نمی یابنـد

یک از دسـت دادن هایی هسـت که تا اَبَــد داغش بَر دلت می مـاند

و یک حالــی هست که تا اَبَــد خـوب نمی شـود !

یک سـال ِ دیگـر گذشــت پــدر و بـاز تـــو نیستــی

و مــن بـاز سالـی دیگـر

رفتنــت را به سوگ می نشینــم ....

طبقه بندی: نوشته هایم برای پدر،
[ 10 اسفند 97 ] [ 00:10 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

مُبتَلا

روزی به مــن مُبتَـلا خواهـی شـد

روزی که عشــق را

در جهـآن ِ کوچک ِ آغــوشم خواهـی یــافت

و لبخنــدهایت را

در آیینـه ی ِ چَشـم های ِ مـن خواهـی دیـد

روزی که با عشــق

گیســوآنَم را نــوازش خواهـی کـرد

و از رقــص ِ انگشتـــانت میـان ِ پیـچ وُ تـابش

ضَرَبـان ِ قبلــت تُنــد خواهــد زد

روزی که قرمــز را قرمـز تَر از پیــش روی ِ تَنَــم

و پُر رنگ تَر از همیشــه روی ِ لب هآیم خواهــی دیــد

روزی که دلـت را

به اَسَفنــآک تَرین حـال ِ مُمکـن خواهـی باخــت

و دَربَنـــد خواهــی شـد ؛

روزی که دلــت نَــوای ِ دوســت داشتن خواهــد نواخــت

و کــآبوس ِ این تنهـآیی ِ سـی ساله تمـام خواهــد شـد

تــو روزی به مـن

به چَشــم هآیم , به دسـت هآیم , به صِـــدآیم , به آغــوشم ,

به بوسـه هآیم , به بوسـه هآیم , به بوسـه هآیم

مُبتَـلا خواهــی شـد

و مــن آن روز ,

تمـام ِ سآعــت ها را از حرکـت بـاز خواهـم نگـاه داشـت

دُرسـت هنگـامی که سآعــت

راس ِ مُبتَـلا شدنـت به مـن زنگ خواهــد زد ....

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 24 بهمن 97 ] [ 22:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

تولدم مبارک 8

گاهـی وقتــا پر از حرفــی ولـی حـرفی نیسـت !

امــروزم از همـون روزآست

پس تنهـا به همیـن دو کلمــه کفـایت می کنـم که :

تولــدم مبارکــــــــــــ ...

طبقه بندی: نوشته های تولــدم،
[ 6 دی 97 ] [ 01:22 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

مَرآ این گونه تصور کن

مَــرآ این گـونه تصــور کـن

سـاده , آرام , بـی حوصلــه

با همـان پیــراهـن سبـز آبـی

که بُلنــدایش زانــوهایم را می پوشــاند

و چیــن هایش ریز و یک دست تا پاییـن چیـن خــورده اسـت ؛

با همـان کفـش عروسکـی ِ سفیــد وُ مـوهایی باز ُ مُجَعَــد

و ناخـن هایی که همیشــه لاک خــورده است ؛

مَــرآ این گـونه تصـــور کـن

رویــا پــرداز , احســاسی , و کمی شـآعـر ؛

با همـان خودکـار ِ آبـی وُ دفتــر ِ گُـل گُلی ؛

که گاه گاهی که دلـش می گیـرَد یا میــلِ به رویــا دارد

دفتــرِ شعـــرش را بَر می دارَد

و واژه هـا را آنگـونه کنـار هـم می چینــد

که تـو از خواندنشـان غــرق ِ رویــا شـوی

مَــرآ این گــونه تصـــور کـن

یک دختـر ِ سـرد و خستــه با لبخنــدی تلـخ ؛

که گوشــه ای  آرام کـِز کـرده

و عاشقــانه های ِ نگفتـه اش را

بـرای کسـی که هیــچ وقــت نبــود شعــر می کنـد

مَــرآ این گـونه تصــور کـن  ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 28 آذر 97 ] [ 00:18 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

حـال ِ مـن

گاهـی دلــت بـرای ِ خـودت تنگ می شــود

گاهـی دنیـا در نَظَـرَت تنگ می شـود

دل می کَنـی از تمــام ِ آدم هــآ

این زندگـی برایـت زَهـر می شــود

گاهـی تمـام ِ اعتمــادَت از دسـت می رَوَد

گاهـی تمـام ِ آرزوهــآ بَر بـآد می رَوَد

دل خــوش می کنی به یک نفر ولـی ؛

آن یک نفـر چه بی بهـآنه بی تـو مـی رَوَد

گاهـی هِـی پُشـت ِ هم آه می کِشــی

گاهـی از تمـام ِ دنیـا دسـت می کِشـی

گُـم می شـوی در این تنهــآیی ولـی ؛

خنــده را بَر لبـت با درد , نَقــش می کِشی

گاهـی از زنـده بودَنَـت خستــه می شـوی

گاهـی از ادامـه ی ِ زندگـی دلخستـه می شـوی

هِـی با خــودت فریــآد می کِشــی

تــو هم اِی خــدا خستـه می شــوی ؟!

طبقه بندی: نوشته های ترانه وار،
[ 10 آذر 97 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

تو باید جایی در پاییز پنهان شده باشی

تــو بایـد جـایی در پـآییــز پنهــان شـده باشـی

تـو را بایـد جـایی حَــوالی ِ آبـان

میان ِ برگ های ِ زَرد و نارنجی

لا به لای ِ شکوفـه های ِ اَنار پیــدا کنـم ؛

آنجـا که برگ ها پَنجــه در پنجـه ی ِ باد می رقصنـد

و بـاران شانـه های ِ خستــه ی شان را نَـوازش می کنـد

تــو را بایـد زیـر ِ بــاران

با مــوهآیی خیــس و شآل گردنـی ِ آبـی جُستجـــو کنـم ,

وقتـی تلخـی ِ قَهــوه اَت را

با فکـر ِ اولیـن بوسـه , شیریـن می کنـی

و از مُنحَنـی ِ کوچک ِ دور ِ لب هایت

جُرعـه جُرعـه , لبخنــد می ریـزد روی ِ لب هایت ؛

تــو بایـد جـایی در پـآییــز

لای ِ یک خاطـره ی ِ گُـم شـده پنهــان شــده باشی

و مـن بایـد تــو را

قبـل از زَرد شـدن ِ آخریــن برگ های ِ احسـآسم پیـــدا کنـم ؛

قبـل از مَرگ ِ تمـام ِ آرزوهــآیی که سالهـاست به کُمـآ رفتـه اند ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 20 آبان 97 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

بیآ بِرَویم به صد و اَندی سال پیش

بیـآ بِرَویـم به صَــد وُ اَنــدی سـال پیــش ؛

به خـانه های ِ قدیمـی وُ کاهگِلــی

به حیــاط های ِ بزرگ و ُ

حــوض های ِ آبـی ِ کاشی کاری شـده وُ ماهـی های ِ قرمـزَش

به قصـه های ِ شیریـن ِ مــادربزرگ

به حکـایت های ِ حُجـره ی فــرش فــروشی ِ پـدربزرگ

به بهـار و سیـزده بـِدَر وُ کاهــو و سِکنجبیـن خـوردن ها

به تـابستان وُ هنــدوانه های ِ شیـرین وُ خنکـی که

مــادربزرگ برایمان چهـار قـاچ می کـرد

به پاییــز وُ دانـه کـردن اَنـار و شـب یَلــدا

و خــوردن ِ اِجبــاری ِ کَــدوی پــدربزرگ

به زمستـان وُ خـوردن ِ لَبـو در بـرف با بچـه محـل ها

به شـب نشینـی ها و دور ِ کُرسـی جمـع شـدن ها

بیـآ بِرَویـم به صَــد وُ اَنــدی سـال پیــش ؛

به روزهـآیی که شبیـه ِ آرزوهــامان بودنــد

به روزهــآیی که وقتـی خستــه از را می رســی ,

برایـت چـای ِ گـل گـاو زبان دَم کنـم

کنارت بنشینـم وُ دسـت هایت را تـوی ِ دسـت هایم بگیـرَم؛

بازِشـآن کنم از هـم وُ کَف ِ دستــت را بّبــوسم

و قربان صدقــه ی ِ دسـت ِ کار کـرده ات بِــرَوَم

و تــو مــوهآی ِ ریختــه ی روی صــورتم را

کنـار بزنــی وُ پیشــآنی ام را بِبــوسی

چـایـت را که خــوردی,

دراز بکشـی روی ِ تخـت ِ تـوی ِ حیـاط

مــن هـم تا تــو چُـرتی بِزَنــی , شـام را آمــاده کنـم

آن قــدر غـرق ِ چیــدن ِ سُفـره و ُ نگـران ِ جـا اُفتـادن ِ خورشتـم باشـم

که نَفَهمـم از کِـی داری تماشــایم می کنـی ؛

بیـآ بِرَویـم به صَــد وُ اَنــدی سـال پیــش ؛

به جمعـه های ِ پــاییزی و سَـرد

به دســت هایی که در دسـت های تـو گـرم می شـود

و عاشقــانه کوچـه پس کوچـه های ِ شهــر را قــدم می زنـد

به عَصــرهای ِ تابستـان و ُ

نشَستَـن تـوی ِ اِیــوآن و ُ خـوردن ِ شَربَــت ِ بِـه لیمــوی ِ مــادربزرگ

و نگـاه های ِ منـی که دَمـی از تـــو

و لبخنــد های ِ تـویی که دَمـی از مـن دور نمی شونــد


ادامه ی متنطبقه بندی: نوشته های رویایی،
[ 7 مهر 97 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نُـه ساله شدن وبلاگم

باز مثـل هر سـال با قلبـی آکنــده از مهـرتان

یک بار ِ دیگـر بوسـه ای می زنـم بَر سَر انگشــت ِ احسـاستان

که سالی دیگــر را ایـن چنیـن مهربــانانه

قـــدم بَر جــاده ی احسـاسم گذاشتیـــد

و لحظـه های ِ پاییــزی ام را از نَم نَم احساستان خیـس کردیــد ...

طبقه بندی: نوشته های سالگرد وبلاگ،
[ 1 مهر 97 ] [ 00:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

تا کی قَراره ؟!

تا کِـی قَــراره ِ هـر شب تـوو خیــالاتَم

با تــو بِـرَم تا اون سَـر ِ اَبــرآ

تا کِـی قَــراره ِ تــو نیــای ُ مـن

تنهــا بمــونَم با تــو وُ دَردآ

تا کِـی قَــراره ِ سَهمـم از دستــآت

یــآدش باشـه تـوو هـر سـآعـت وُ لَحظـَـم

تا کِـی قَــراره ِ غـم تــوی ِ مــوهـآم

گُل شـه با عطــر ِ لالـه و شبنــم

تا کِـی قَــراره ِ آرزوهــآمـو

رنگی کنـم تـوو دنیـای ِ وارونــه م

تا کِـی قَــراره ِ تصــویر ِ چِشمــآتـو

قـابش کنـم تـوو گـوشه گوشـه ی خــونه م

تا کِـی قَــراره ِ تـوی رویــآهام

یک دیـــوونه رو نقــاشی کنـم با عشــق

تا کِـی قَـــراره ِ تـوو آغــوش ِ سَـرد ِ مـن

گَرمــآی ِ آغــوشت نبـاشه با مهــر

تا کِـی قَــراره ِ از هَـر دَری رَد شـم

پُشتِــش یـه صَبــر ِ بی انـدازه ای بـاشه

تا کِـی قَــراره ِ زندگـی با مـن

بی رَحــم تَر از گذشتـه ام باشـه

تا کِـی قَــراره ِ مـن بی تفــاوت شـم

از هـر چی عشقــه ِ تـوی این دنیـآ

تا کِـی قَـــراره ِ این دل , ویـروون شـه

تـوو حـال وُ تـوو آینــده وُ فَــردآ

تا کِـی قَــراره ِ دلتنگیــآی ِ مــن

شعـری بشـه تـوو هر صفحــه و دفتـــر

تا کِـی قَـــراره ِ حالـم این باشـه

حَســرت بشـه هـم بـازی ِ قسمــت

طبقه بندی: نوشته های ترانه وار،
[ 3 شهریور 97 ] [ 22:23 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

.: تعداد کل صفحات 20 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]