تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

حـال ِ مـنگاهـی دلـــت بـرای ِ خـودت تنگــــ می شَــوَد

                                          گاهـی دنیــآ در نَظَــرَت تنگــــــ می شَــوَد

دل می کَنـی از تمـــــــــــــــــــــــام ِ آدم هـــآ

                                                ایـن زندگــی برایـت زَهــر می شَــوَد

گاهـی تمــام ِ اعتمــــادَ ت از دسـت مــی رَوَد

                                           گاهـی تمـام ِ آرزوهــآ بَـر بــآد مــی رَوَد

دل خــوش می کنـی به یکـــــــــــ نفر ولـی ؛

                                  آن یکــــ نفـر چه بــی بهـــآنه بــی تــو مـی رَوَد

گاهـی هِـی پُشــت ِ هم آه می کِشـــــــــــــــی

                                               گاهـی از تمـام ِ دنیـا دسـت می کِشـی

گـُـم می شَـوی در ایـن تنهــــــــــآیی ولـی ؛

                                       خنــده را بَـر لبـت با درد , نَقــش می کِشـی

گاهـی از زنـده بودَنَــت خستـــه می شَــوی

                                   گاهـی از ادامــه ی ِ زندگـی دلخستـه می شَـوی

هِـی با خــودت فریــــــــــ ـــــآد می کِشــی

                                            تــو هم اِی خــــدا خستـه می شَـــوی ؟!

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : شعـری از خــودم

[ 10 آذر 97 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

تو باید جایی در پاییز پنهان شده باشیتــ ــو بایـد جــآیی در پـآییــز

                                        پنهــــآن شــده باشــی

تـ ــو را بآیــد جـــآیی

             حَـــ ـــ ـ ــوالی ِ آبــان

                      میــان ِ برگـــــ های ِ زَرد و نارنجــی

                                            لا به لای ِ شکوفــــه های ِ اَنــار

                                                                               پیــ ـــدآ کُنَـــم ...

آنجـا که برگـــــ ها

                 پَنجــه در پنجــه ی ِ بــــاد می رقصنــــد

و بــــارآن

                            شآنـــه های ِ خستـــــــــــــــــــــــه ی شآن را

                                                                         نَــــوازش می کنــد ...

تــ ـو را بآیــد

              زیـر ِ بـــــــــارآن

                            با مـــوهآیی خیــس و شـآل گردنـی ِ آبـــی

                                                                            جُستجـــــو کُنَــــم...

وقتــی تلخــی ِ قَهـــوه اَت را

                با فکــر ِ اولیــن بوســه , شیریـن می کنـی

و از مُنحَنـــی ِ کوچـک ِ دور ِ لَـب هایت

                                   جُرعـه جُرعـه , لبخنــ ـــد می ریـزَد

                                                                               روی ِ لَــب هایت

تــ ــو بآیــد جآیــی در پـآییـــز

                 لای ِ یکــــ خاطــره ی ِ گُـــم شـده

                                                   پنهـــآن شــده باشـی

و مــن بآیــد

                         تـــــــ ـــو را

قبــل از زَرد شُــدَن ِ آخریــن برگــــــــــــ های ِ احســآسم

                                                                                 پیـــــدآ کُنَــم ...

قبـل از مَرگـــــــ ِ تمــام ِ آرزوهــــآیی که

                                                       سالهــآست به کُمـــآ رفتــــه اند ...

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم

[ 20 آبان 97 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ نظرات() ]

بیآ بِرَویم به صد و اَندی سال پیش
بیــآ بِرَویــم به صَــد وُ اَنــدی سـال پیــش ...

                        به خـــــــــانه های ِ قدیمــی وُ کاهگِلــی

به حیــاط های ِ بزرگـــــ و ُ

                            حــوض های ِ آبـی ِ کاشـی کـاری شـده وُ

                                                                           ماهـی های ِ قرمـزَش

به قصــه های ِ شیریـن ِ مــادربزرگـــــ

                                به حکــایت های ِ حُجــره ی فــرش فـــروشی ِ پـدربزرگـــــ

به بهـار و سیـزده بـِدَر وُ کاهــو و سِکنجبیـن خـوردن ها

                   به تــابستان وُ هنـــدوانه های ِ شیـرین وُ خنکــی که

                                                 مــادربزرگــــ برایمـان چهـار قــاچ می کــرد

به پاییـــز وُ دانـه کـردن اَنـار و شـب یَلــدا و ُ

                                   خــوردن ِ اِجبـــاری ِ کَــدوی پــدربزرگـــــ

به زمستــان وُ خــوردن ِ لَبـو در بــرف با بچـه محــل ها

                                         به شـب نشینــی ها و دور ِ کُرســی جمـع شــدن ها

بیــآ بِرَویــم به صَــد وُ اَنــدی سـال پیــش ...

                                       به روزهــآیی که شبیـه ِ آرزوهــامان بودنــد

به روزهـــآیی که

                                 وقتــی خستــه از را می رســی ,

برایـت چـای ِ گـل گــاو زبـان دَم کنــم

                               کنــارت بنشینـم وُ دسـت هایت را تـوی ِ دسـت هایم بگیـرَم؛

بازِشـآن کُنَم از هـم وُ کَفـــــ ِ دستــت را بّبــــوسَم

                                          و قربــان صدقــه ی ِ دسـت ِ کـار کــرده ات بِــرَوَم

و تـ ــو مــــــوهآی ِ ریختــه ی روی صــورتم را

                                 کنـار بزنــی وُ پیشـــآنی ام را بِبــوسی

چـای َت را که خــوردی,

                                                       دراز بکشـی روی ِ تخـت ِ تـوی ِ حیـاط

مــن هـم تا تـــو چُــرتی بِزَنــی , شــام را آمــاده کُنَــم

آن قــدر غـرق ِ چیــدن ِ سُفــره و ُ نگـران ِ جـا اُفتـادن ِ خورشتــم باشـم

                                        که نَفَهمــم از کِـی داری تماشــایم می کنـی ...

بیــآ بِرَویــم به صَــد وُ اَنــدی سـال پیــش ...

                                به جمعـه های ِ پــاییزی و سَــرد

                                       به دســت هایی که در دسـت های تـو گَـرم می شَــوَد

و عاشقــانه کوچـه پس کوچـه های ِ شهــر را قَــدَم می زَنَـد

به عَصــرهای ِ تابستــان و ُ

                نشَستَــن تــوی ِ اِیــوآن و ُ خـوردن ِ شَربَــت ِ بِـه لیمــوی ِ مــادربزرگـــــ

و نگـــاه های ِ منـی که دَمــی از تـــو

                        و لبخنــد های ِ تـویی که دَمــی از مــن

                                            دور نمی شَوَنـــد ...


ادامه ی دلنوشته

[ 7 مهر 97 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

تولد ِ نُـه سالگی ِ جاده ی ِ احساس


یکـــــــ بــار ِ دیگـر

بوســـه ای می زنـم بر سَـر انگشـــت ِ احســـاستان

                                  که یکـــ سـال ِ دیگـر کنـار مـن و جــاده ی احســاسم بودیــن

و با نظـرات قشنگتــون دلگـــرمم کردیـد به نوشتـن

 

تولـــدت مبارکــــــــــ جـاده ی احساسـم

                                  نـُه ســآله شُـــدَن ِت مبارکــــــــــــ همــراه ِ همیشگـی ِ مــن

 

                                   ***


پـــآییز ِ تون قشنگــــــــــــ

                                          و پُر از خِـش خِـش ِ اتفــاق های ِ رنگارنگـــــــــــــ

 


 


فاطیمـا نوشـت : دلنـوشته ای از خــودم
[ 1 مهر 97 ] [ 00:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

تا کی قَراره ؟!


تا کِـی قَـــراره ِ هـر شـب تـوو خیـــــالاتَم

                            با تـــو بِــرَم تا اون سَــــر ِ اَبــــرآ

                                         تا کِــی قَـــراره ِ تـــو نیـــای ُ مــن

                                                                      تنهــا بمـــونَم با تـــو وُ دَردآ

تا کِـی قَـــراره ِ سَهمَــم از دستـــآت

                 یــآدش باشـه تـوو هـر ســآعــت وُ لَحظـَـم

                                    تا کِـی قَـــراره ِ غــم تــوی ِ مــــوهـآم

                                                             گـُــل شـه با عطــر ِ لالــــه و شبنـــم

تا کِــی قَـــراره ِ آرزوهــــآمـو

                    رنگـی کنــم تـوو دنیــای ِ وارونــــه م

                                   تا کِـی قَـــراره ِ تصــویر ِ چِشمـــآتـو

                                                   قـــابش کنـم تـوو گـوشه گوشــه ی خـــونه م

تا کِـی قَـــراره ِ تــوی رویــــآهام

           یکــــــ دیـــوونه رو نقـــاشی کنـم با عشــق

                           تا کِـی قَــــراره ِ تـوو آغــوش ِ سَــرد ِ مــن

                                                            گَرمـــآی ِ آغــوشت نبــاشه با مهــر

تا کِـی قَـــراره ِ از هَـر دَری رَد شَــم

            پُشتِــش یـه صَبــر ِ بــی انـدازه ای بـاشه

                                           تا کِــی قَــراره ِ زندگــی با مـن

                                                               بــی رَحـــم تَر از گذشتـــه ام باشـه

تا کِـی قَـــراره ِ مــن بــی تفــــاوت شَـم

              از هـر چــی عشقــه ِ تــوی ایـن دنیــآ

                              تا کِـی قَــــراره ِ ایـن دل , ویــروون شـه

                                                               تـوو حـــال وُ تـوو آینـــده وُ فـَـردآ

تا کِـی قَـــراره ِ دلتنگیـــآی ِ مــن

                  شعــری بشـه تـوو هر صفحــه و دفتـــر

                                 تا کِـی قَــــراره ِ حالــم ایـن باشـه

                                                              حَســـرَت بشـه هـم بـازی ِ قسمـــت

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دلنوشتــه ای از خــودم[ 3 شهریور 97 ] [ 22:23 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

بیرون بیا از پیله ی رویاهایم


یکــــــ روز

                         بیــرون بیــآ از پیلــه ی ِ  رویــ ــاهایم

و دوستَــت دارَم هایت را

                                                              بوســـــــــــــه کُـن روی ِ  لــب هایم

و با بوســــه هایت

                      رَنگــــ بِـزَن دنیـــای ِ خـــاکستری ام را

دستـــانت را همـــراه دستـــانم کُـن

                          و پــاهــایت را هـم گــام ِ پــاهـایم ؛

                                            و با مـ ـن تا آن ســوی ِ بیـــداری ها

                                                                                      قَـَــدَم بِـزَن ...

با مــن تا بُلَنـــــــــدترین نقطــه ی ِ ایـن شهــر بیـــآ

رو به مـــــــــــــــوسمی تَرین بـــآد

                                              و پُشـت به مُــــــــــردادی تَرین آفتــاب بـــایست ؛

صــورتَت را به گَــردَنـم بِچَسبـــان

                                         و چَشـــــم هایت را

                                                                         همــانند چَشــم هایم بِبَنـــد

و دســت هایت را

                          مـــوازی ِ دســت هایم بــاز کُـن

و کودکــــانه

                با مــن بّخَنـــــــد

                                 با مــن بچَــــرخ

                                                    با مــن بِرَقـــــص

                                                    و در عطــر ِ اَقـــاقی ِ مـــوهـآیم گـُـم شــو

یکــــــ روز

                           بیــرون بیــآ از پیلــه ی ِ  رویــ ــاهایم

تا ایـــن دل

شوقــی بـرای ِ نوشتَــن ِ شعـــرهای ِ عاشقـــانه

و ذوقـــی بـرای ِ

                               دیـــوانه شــدن و عـــاشقی کــردن

                                                                                      پیـــدا کُنَــد ...

مثــل ِ بادکُنکــــــــــــ هایی که در دســت هایمان

                                        همیشــه شوقــی بـرای رقصیـــدن وُ

                                                                 ذوقــی بـرای ِ پــــرواز دارنـد ...

آن قَـــدر که گاهــی

                      وَحشیـــانه از دســـت هایمان رَهــ ــآ می شَوَنــد وُ

                                                       به آغـــوش ِ آسمـــان پَـــر می کِشَنـــد ...

گویــی که سالهـــاست

              دلتَنگـــــ ِ ایـن آبــی ِ کَبــود بـــوده اند ...

یکــــــ روز

                  بیــرون بیــآ از پیلــه ی ِ  رویــ ــاهایم

و دُنیــای ِ خَستـــ ــه ی مَــرا

               رَنگــی تَــر از تمــام ِ رَنگیــن کَمــان ها

                                             و آبـــی تَـر از تمــام ِ آسمــان ها

                                                                                آغــــوش بــاش ...

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دلنوشتــه ای از خــودم

[ 24 مرداد 97 ] [ 22:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

موهای ِ من وُ شعرهای ِ تو

با مـوهــــآیَم شعـــــــــر می بـافــت

بـــاز که بــود

         تا رویــــا پَــــــروازِشان مـــی دآد

                                                  خیــس که می شُـــد

                                                                             می بوییـدِشـــــآن

تـآب که می خــــورد

                                     خــود را میــان ِ هـر پیــچ و خَــم َش گـُـــم می کــرد

و گاهــی که بـآز و تـآب خـورده و خیـــــس بــود

                                                      با چَشـــم هــآیش

که به طــرز ِ دِلبَـــــرآنه ای وَحشـی می شُــد

چُنـان نگـــــاهَم می کـرد

                     و چُنـان نفـــس می کشیــد مـرا

                                         که از هُـــرم ِ نَفَـــس هـایش

هـــزار پَروانـــــه از پیلـــه ی احســـآسم

                                              تا آسمــان ِ لــب هایش

                                              بـرای ِ بوســـه چینــی  پَـــــرواز می کردنــد

عجیــب نبـود که دوستَــش داشتــم

او مـرا

         جــــــــــــور ِ دیگــری می دیــد وُ

                                جـای ِ دیگــری تصویــر می کــرد

جایی میـــان ِ

تمام ِ رویــآها و کتــآب ها و قصــــه ها

جـایی میـان ِ خط خطــی هایی که مــ ــن

                                    شعــ ــر می خوانـــــدَمَش و او

                                            عشـــ ــ ــق

 

 فاطیمـا نوشــت : دلنوشتــه از خــودم

[ 8 مرداد 97 ] [ 23:40 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

کوتاهشان کردم


گیسـوآن ِ بُلَنــــ ـــــدم

                                  به نبـــــودنت نمی آمــد

کوتــاه ِ شآن کــردم

                   دُرُســت از همــان جــآیی که از دست رفته بودند

مثـل مــ ــن

که سالهـــاست از دســـت رفتـــــه ام ...

اینکـــ امــ ـآ

                این گیســـوآن ِ کوتـــــــاه

عجیــب به تنهــ ــ ـآیی ِ مـن و ایـن چَشـــــم ها می آیـــد

 فاطیمـا نوشت : کوتاه نوشتی از خودم[ 8 مرداد 97 ] [ 11:04 ] [ فاطیما ] [ نظرات این پست بسته است() ]

شعری سُرخ


روزی که بیــآیی

                   با مــــــوهآیی بــاز و شـآلی سُــرخ

                                                             به اِستقبــــالت خواهــم آمــد

و با تــ ــو

                 از تمـام ِ بوســه ها و آغــوش های ِ نــارَس

در فصــل های ِ بــی تـــو ؛

                       زیـر ِ سَقــف ِ خــــاکستری ِ ایـن شهــر

                                                                       حرفــــــ خواهــم زَد

و قَهــوه ای ِ چَشمــــآنَم را

                زیـر نــاز های ِ زَنــــانه ام

                                         پنهـــان خواهــم کــرد ؛

تا فرصــت ِ لَمــس ِ دستـــان ِ تـــو

                  بـرای بـالا آوَردَن ِصورتَـم

                                    و دوئــل چَشــم هــایِمـان را

                                                                     از دسـت نَدَهَـــــــــــم

روزی که بیــآیی

            پیرآهَــن ِ خستگــی های ِ مـــن

                                 در آغــوش ِ بازیگـــوش ِ تــو

                                                                    جـان خواهَـــد گرفـــت

و لبخنـــدهای ِ گُــم شـده

               راهِشــآن را دوبـاره پیـــدآ خواهنــد کـرد

روزی که بیـــــــــــآیی

                                 مـن تنهـا شــآعـر ِ خجـــالتی ِ ایـن شهـر خواهـم بـود

که تعـــادل ِ عشــق را

                                 با شــآل ِ سُــرخ وُ

                                                        مـــوهای ِ بـازَش بَـرهَـم ریخــت

روزی که بیــــــــــآیی

                   پَرچَــم ِ سُــرخ ِ ایـن شعـر

                                   از عــرض ِ شــــانه های ِ تــو

                                                             به اِهتِـــزاز دَر خواهــد آمــد

آن زمـان که شــآنه هایت را دور می زَنَــم و ُ

                                        به کوچـه بـاغ ِ پشـت ِ گردَنَــت راه مــی یـــآبَم

و ایـن شعــــــــر را

                             همـان جــا

                                        با نَــوای ِ بوســــه

آرام تَـر از همیشــه

                                                          در گــوشت زمزمـــ ـه می کنـم

 

 

 فاطیمـا نوشـت : دلنوشتــه ای از خــودم

[ 1 مرداد 97 ] [ 00:45 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

لحظه ای در خواب و رویآ


با اَبـــروهایی دَرهَـم و لـب و لوچــه ی آویــزان

                                  سَـربنــدی را که دور سَــرَم بستــه ام ؛

                                                                               مُحکَــم می کنــــم

و همیـن طــور که مشغــول ِ کـار کردَنَــم

                          زیـر لـب زمزمـــه می کنــم :

                                      خستـــه ام از کَدبــانو بــودن

                                                                      خستــه ام ... خستـــه ...

صِــــدایَت را

            از پُشــت ِ سَـر می شِنَـــــوَم

                                                  که صِــــدایَم می زَنـی

بـــانو جـان ؟!

                          دِلبَــر جــان ؟!

غُـر زَدَن به آن صــورت ِ قَشَنگتــان نمی آیَـــد تَصَـــــدُق َ ت !!!

                                           بــاز کـن آن اَخـــم های ِ دَرهَــم وُ بَرهَمَــــت را !

گوشــه چَشمــی نازکــــــ کنـم وُ

                                      رویَــم را بَرگَــــــــــــــــــردانَم

و تــو بی تــوجه به اَخـــم هایَم

                             دو اِستکــان چـای ِ داغ بریــزی وُ بُگــذاری روی میـز

و همـان طــور که مشغــول کـار کَردَنـــم

                          خــودت را به مـ ــن نزدیکـــــــــ کنـی وُ

                                                     دســت هایَت را دور ِ کَمَـــرَم حَلقــه کنـی

و همــان گــونه که حَلقـــه ی ِ دَستـــانَت

                                  تَنگـــــــ وُ تَنگــــــ تَر می شَــوَد

                                  بوســـه ات روی گَردَنــم مَکثــی کُنَـــد بـرای اَبَــــد ...

بایـد چیــن های ِ روی ِ اَبـــروهایَم دیــــوانه باشَنــد

که از این لحظــه به بعـد بِخواهَنـــد اَخــم بِمـــانَند !

                 مَگـر می شَـوَد به راحتـی از آغــوش و بـــوسه های ِ تــو , گذشــت ؟!

سَــرَم بی اختیــار

                    به ســـــوی ِ تــو بَـر می گَـــردَد

                                                    و لـب هــــآ

                                                               و لــب هـآیِمان ...

و سَـربَنــــدی که آرام از روی ِ سَـرَم سُــر می خـــورَد وُ

                                                                        روی ِ زمیــن می اُفتَـــد

و پیراهَنــی که

                   دُکمـــه هایَش تا نیمــه بــاز شــــده ...

 

چــای سَـرد شُـد دختَـــرَم !

                                چــای سَـرد شُـد دختَـــرَم !

با ایـن صِـــدا

                                       از ایـن خــواب وُ رویــا بیـــدار می شَــوَم

در حالــی که با اِستکــان ِ چـای ِ دَر دَستـــم

                        به نقطـــه ای دور خیــره شــده ام

و با خـود فکـــر می کنــم

                                                                مـن از کَدبـــانو بـودن که نـه !

مــن از این عــادت به بـی عشــق زندگـی کَـردَن

                                                                     خستـــه ام ... خستــــه ...

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم


[ 20 تیر 97 ] [ 23:10 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]