دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جاده احساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

عاشقانه شبی در پاییزپــــاییـز که باشـــد

               هـَر قـــدر هـم که خستــه باشــی

                                           هـَر قـــدر هـم که ســــــاز ِ دلـــت

                                                                      نــــَوای ِ غـــــم بنــــــــوازَد

دوســت داری

                  گاهــی رو به روی ِ آیینـــه بــــایستی و

رُژ ِ لـــب ِ قرمــــزَت را

                                پـُر رنگـــــ تَـر از همیشـــه

                                                   به لــــب های ِ ســـَرد و بـی روحـــَت بزنــی

و لبخنــ ــدی به زیبـــایی ِ مـِهــر

                        و بوســه ای به گرمــی عشـــق

                                                                                تحویلــــَـش دَهـــی

و یــــادَت مـــی رَوَد که آن ســـوی آیینـــه

                                                     کســی نیسـت که جـــــواب ِ بوســـه ات را

با آغــوشی  بـاز و

                                                   لَــــب هایی خیـــس از عشـــق پاســخ دَهَـــد

پــــاییـز که باشــد

                       هـَر قـــدر هـم که هــوای ِ حوصلـ ـه ات ابــری باشـد

دوســــــــت داری

                      عاشقـــانه بنـــویسی

                                                         دســـت ِ رویــــاهـایت را می گیـــری و

تا اِنتهـــای ِ کـــوچه باغ هـای ِ خُرمــالو

                                                                             با او قــَـدَم می زَنــی

پــــاییـز که باشــد

از پشـــت ِ پنجــره ی ِ نیمــه بـاز ِ اتــاقت

                               زمــــزمه ی ِ بـــادها را می شـِنَـــوی

                                                                رقـــص ِ بـــرگ ها را می بینـــی

و عطـــر ِ بـــاران را

                                                                 روی تَـنَـــت احســــاس می کنی

انگـــار که کســـــــی

در گـــــــوشـَت عاشقـــــانه نَجـــوا می کنـد

                                              و دســـــت هایش را

                                                                   روی ِ تَـنَـــت می رقصـــــــانَد

و عطـــر ِ نفــــس هایش

                              تــ ــو را مَســــــــــــــــت می کنـــد

                              دلـــت می خواهَـــد چشــم هایت همیــن گـــونه بستــه بمــــانند

و ایــن عشــــــق بــازی

                                                                         تا صبــح به دِرازا کِشــَد

پــــاییـز که باشـد

                      دوســت داری

                              کـسی باشــد که به وقــت ِ غـــروب

تَــب ِ دلتنگـی هایت را

                                                                       با آمـــدنَش پــایین بیــاوَرَد

پــــاییـز که باشــد

                       دوســت داری

تمـــام خیــابـان ها را قــــدم زَنـی

                       و از گــوشه به گـــوشه ی ِ ایـن شهــر

                                                                                  خاطـــره ســـازی

پـــاییـز که باشــد

                                                     دوســت داری

آدم ِ دیگــــــری شَـــوی

                            آدمــی که غـــم و انــــــــدوه َش را

                                                      لای ِ بـرگ های ِ پــــاییزی جـا می گـذارَد

و از پــــاییـز

               تنهــا عشـــق بازی با بــرگ و بـــاران َش را

                                                                                 بَـــر مــــــی دارَد

پــــاییـز که باشــد

                          بــ ــ ـاران

                                                       جــان می دَهَـــد بـرای ِ خیــــــــس شـدن

و هـــــــــــــَوا

                                                         جــان می دَهَـــد بـرای عاشقـــی

دوســـت داری

                     کســی باشــد

                                  که با آغـــــــوشَش

                                                      تنپـــــــوش شَــوَد

و با بوســـــــه هایَش

                        اِلتهـــــاب ِ ایـن لــب ها را پــــایین بیــــاوَرَد

و کـــوچه باغــی

                                   که اِنتهــــایَش تـــو را به خلســـــــه ی ِ عشـــق بَـرَد

پـــاییـز که باشـد

                      دلـــت خیلــی چیـــزها می خواهَــد

                                                  حـــرف هایی که نمی تـــوان بَـر زبــان آورد

                      حــرف هایی که در دلـــت می مــاند

و شــــاید روزی

                                         جـــایـی

                              حــــ ــــــوالی ِ بـی حوصلـ ــه گی های ِ کسـی

یکــــــــــــ نفــــر

                             از پشـــت ِ پلکــــــــ هـایت

                                                                آن را از چشــــــم هایت خـــواند

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم


[ 7 آذر 94 ] [ 01:37 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

دلم برای تو تنگ استدلــــم برای تـ ــو تنــگ اسـت

                                و ایـن را نمی تــوانم بگـــویم

مثـل نسیــم که هـَر روز صــورت ِ پنجــره را

                                                       نـــَــــوازش می کند و حرفـــی نمی زَنــَد

مثـل مهتـــاب که هـَر شـب از کنــار مـ ــاه می گــُذَرَد

                                                   و سکـــوت می کنـد

مثـل ستـــاره ها

                            مثـل یــاس ها

                                                       مثـل بنفشـــه ها

دلــــم بـرای تـ ـــو تنــگ اسـت

                                           و ایـن را به خــــود ِ تــو هـم  نمی تــــوانم بگــویم

آن قــــَدر دوری از مـــ ــن

                                         که دیگــر دسـت آرزوهـــایم به تـــو نخواهنــد رسیـد

دلـــم برای تــ ــو تنــگ اسـت

                              بـرای چشــــــم هایت

                                                        به وقــــت ِ دلتنـــگی

بـرای دوســـت داشتــَنــَت

                                                      به وقـــت ِ خستگــــی

دلـــم بـرای تـ ــو تنـــگ اسـت

                                       بـرای دسـت هـــایت

                                                                          که سهم دست هایم نشد

بـرای آغـــــوشت

                               که پناه خستگی هایم نشد

بـرای بـــوسه هایت

                                    بـرای نـــوازش هایت

                                                                       بـرای ....

دلـــم بـرای تـ ــو تنــگ اسـت

و ایـن را به خــــــــــــــدا هـم نمی تــــوانم بگـــویم

                                                             چرا که تو ممنوعـــه ای

خواستـَنــَت

                        داشتــَنــَت

                                          به نام صـــدا کـــردَنـَت

حتــی دلتنگـــــ شدن برایــت

                                                  ممنــــوع اسـت

و ایــن نهـایت ِ ویــرانی ست

                                   بـرای مــــــن

                                               کـه دیــــر تـ ـــو را پیـــدا کـردم

                                                                            و زود از دستــَت دادم

و بـرای تــو که سـال هاست دیــر کـرده ای

دلـــم بـرای تـ ــو تنــگ اسـت

                                             و ایـن را تنهــا عاشقـــان ِممنـــوعه می فهمنــد

تـــو ای ممنــــوعه تـَرین

                            دلــــم بـرای تــو

                                               بـرای عطـــر تـَنــَت

                                                                     بـرای عاشقـــانه هـای ِ آرام

همیشــه  تنگــــــ خواهـــــــَد شـد

                                                      با ایـن همــه

نسیــم می وَزَد

                مهتـــاب نـــور می پــاشـَد

                                   ستــاره ها چشمــک می زنَنـد

                                                               یــاس ها و بنفشـــه ها می رویَـنـد

و مـ ــن  نیـز به زندگــی

                                         ادامــ ــ ـ ـــه می دهــم

امـــا ...

                                       دنیـــا به مــن آمــــوخت

اینجــــــا تنهـ ــ ــ ــایی

                                              سکــــانس ِ آخـــر ِ تمـام ِ عــــاشقانه هاست

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم[ 14 آبان 94 ] [ 16:20 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

حال ِ پاییزی ِ من
سخــــت اسـت

                       که هـــم پــاییـز باشـــد و

                                                             هــم هـــــــــَوای دلــــت اَبــــــری

سخـــت اسـت

                      هــَر روز

                                                اَدای ِآدم هــــــــــای ِ شـــ ـاد  را در آوردن

سخـــت اسـت

                    خندیـــــــــدن

                                به وقـــــت ِ گریستــَن

سخــــت اسـت

                              فـــرو دادن ِ بـُغـــ ـــض

                                                            وقتـــی از شـــدت ِ گریــــه پــــُری

سخـــت اسـت

                   بیهـــــوده زیستـــَن

                                  در دنیـــایی که تمــــــام ِ نگــــاه ها خیـــره به تــ ـــوست

سخـــت اسـت

               به خـــدا سخـــت اسـت

                                      ایـن بی حوصلــه گی های هـــَر روزه

که شـَرَیـــــان ِ زندگـــی را

                                                               در مـــن قطـــــــع کــرده اسـت

خستــــه ام ..

              از بــــازی های ِ دنیـــا

                                          از خـــــودم

از "مـــن " ی که هـــَر روزَش را

                                        با هـــَراس ِ از دســت دادن ها می گــــــذرانـَد

از لحظـــه هایی که با تَشـــــــــویش می گذرنــــد

                         از روزگــاری که ســازش هیــچ وقــت با دلــم کـوک نمی شــَوَد

کجـــایی پـــاییـز ؟!

               کجـــاست رقـــص ِ برگ و باد َ ت ؟!

امشـــب در کـــدام جشنــــــواره

                                        سمفــــونی ِ برگـــــــ ریـزانـَت را اجـــرا می کنــی؟!

امشـــب

            در کـــدام کوچـــه ؟!

                            در کـــدام خیــــــابـان ؟!

                            در بُــن بَســـت ِ کدامیـــن کــــوچه بــاغ خواهـــی رقصیـــد ؟!

کجـــاست بـــــــــاران هــایت ؟!

                                           امشـــــــب

زیـــر ِکــدام درخــــت ؟!

                            روی ِ کـــدام  زمیــن ؟!

                                         به وسعـــت ِ کدامیــــن دَرد خواهـــی بــــارید ؟!

به مـ ـــن بگــو ...

                     به مـــن بگـــو که ایــن مـ ــن

بـُغـــض های ِ فـــرو خــورده ی ِ

                                                     بسیـــاری دارَد

                                                                                 بـرای باریــــدن

و حــرف های ِ نـا گفتـــه ی ِ زیـــادی

                                                    بــرای نگفتـــن

و دل شـــ ــ ـــ ـــــوره های ِ عجیبـــی

                                                                                  بــرای شـُستــَن

دلــــــــم گرفتــــه اســت پــــاییـز

                               لَحــن ِ امشـــب مـــــــن

                                                لَحــن همیــن بـرگ های ِ خشکیـــده  اسـت

و لهجــــه ام

                             لَهجـــه ی ِ بـــاران هایـَت

                                                             و نـا آرامـــم چـــون هــــَـــــوایت

به خـــــالق ِ رنگـــــــــــ هایت

                                       بگـــــــــــــــــــو

قرمــــزی شـــال ِ سَــرَم

                                و سُرخـــی لـــب هایم

                                                      تنهــا نقــــــابی ست بـرای آدم هـــایش

به او بگــــو

                        خـــود

                            دَرد را

                                                                از چشــــــــــــم هـایم بخوانـــَد

و آرامــَم کنـد

                          آن گـــــــــــونه که گــــویی

                                         آرامـــش هیـــچ گـاه از ایـن خـــانه نـَرفتــــه است

 

 


 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم
[ 25 مهر 94 ] [ 16:01 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

دوباره پاییز و سالگرد ِ ششمین فصل ِ نوشتن مندوبـاره پـــــاییز

                            دوبـاره خِـش خـِش ِ برگـــــ ها

                                                                  دوبـاره بـــــ ــــوی ِ خــاک

                          دوبـاره بــــاران های ِ مستــــانه

دوبــاره خیســـی ِ سنــگ فـــرش ها

                         دوبـاره قـــدم زدن هـای ِ تنهـــایی

                                                                 دوبـاره روزهــــای ِ کـــوتاه

دوبـاره شــب های ِ ســَرد و طــولانی

                         دوبـاره غـــــروب های ِ نــــارنجی

                                                        دوبـاره دلتنگـــــی های ِ نفـس گیــر

دوبـاره مــــــ ــن

                     دوبـاره تــ ــو

                                          دوبـاره خیــال

                                                              دوبـاره رویـــا

                                                                              دوبـاره عشــــق

دوبـاره مَستـــی

                                    دوبـاره جنـــون

                                                                         دوبـاره دیـــــــوانگی

چه میکنـی پـــــاییز ؟!!

                                       هنـــــوز نرسیــده از راه چه میکنـــی با مـــ ــن؟!

چه میکنــی با دلــــم؟!

                          چه میکنــی با ایـن واژه هـــا

که تا حـــــــــرف از تــــو می شـود

                                   رنـگ می بـــــازند و از خـود بـــی خـود می شونـد ؟!

تــــو ...

زیبــاترین هـــارمونی ِ فصــل هایی

                      که با تمـام رنگـــ هایت می شـود

                                      واژه هـــا را بَـر تَـن کاغـــذ رنگـــــــ آمیــزی کـرد

مثـلا دلتنگـــــــی ها را

                           نارنجـــی کشیــد

انتظــــ ـــــارها را

                           زَرد

                                   و عشـ ـــق را

                                                           قـرمـــز

تـــو ...

                   حتـی هــــــــارمونی ِ زیبــایی از رویــاهایی

که می شـــود

                         رویــــاهـای کــــوچک را

                                                    در آن دســت یافتنــی تــَر نقــاشی کـرد

مثـلا دختــری را با شــــال آبــی

                              و رژ ِ لبــی نـــارنجی

                                                                نقـــاشی کـرد

که عابر کوچه ی قلب َ ش

                             تنهـا از سـَر ِ عشـــق چــال ِ گــونه هایش را ســُرخ می کنـد

 

دوبــاره ابـــرهای ِ بـــاران زای ِ خاطـــره

                                                           دوبـاره بغـــ ــض های ِ سنگیــن

دوبـاره دل هـــایی که

                         هــــوس ِ عـــاشقی می کننـد

دوبـاره زخـــم هایی که

                               سـَر بـاز می کننــــــــــد

                                          دوبـاره جــای ِ بــــــوسه هایی که دَرد می کننـد

دوبـاره حســـــرت ِ آغــــوش هایی که

                                                     بـَـر دلـــــــــــ ــــــــــــــــــت می مـــاند

دوبـاره تشـــویش

                     دوبــاره تــَرس

                                       دوبـاره دل خواستــــن ها

                                                                 دوبـاره بــــازی ِ چشــــم ها

                                        دوبـاره باختـــن ِ دل هــا

دوبـاره عطــر کـــوچه بــاغ ها

                     دوبـاره نیمکـــت های خیـــس ِ چـــوبی

                                                             دوبـاره ملـــــــودی ِ عشــــ ــق

                            دوبـاره آوای ِ دوستـــت دارم ها

تــو ....

                    آدم را هــَـوایی می کنـی پـــاییز !

هـــَــوایی ِ هَوایـی که

                         هـــَوایش حــال و هــــَوایِ دلـــت را

                                                            یکــــ جــور ِ ناجـــوری می کنـد

و چه اسفناکـــــــــ اسـت

                                                       حــال ِ دلی که دَردَش را نمـــی دانـی

دوبـاره پــــاییز

                         دوبـاره مِهــر

                                               دوبــاره نوشتــن

و دوبـاره تولــد تـو

                                  که با پـــاییز پیـــــوند خـورد

                                                                     ای جــاده ی ِ احســـاسم

بـاز مثـل هــَر سـال

                        با قلبـــی آکنـــده از مهـــرتان

یکــــ بـار ِ دیگـر

                                  بوســــه ای می زنـم

                                                             بـَر سـَر انگشـــت ِ احســـاستان

که سالــی دیگــر را

                            ایـن چنیـن مهربـــانانه

                                         قـــدم بر جـاده ی احساسم گذاشتیـــد

و لحظــه های ِ پاییـــزی ام را

                                                 از نـَم نـَم احســــاستان خیــــ ـــس کردیــد

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
[ 1 مهر 94 ] [ 00:20 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

واپسین روزهای ِ شهریوریامــ ــــروزم خـــاکستری سـت

                                          خــــــالی ام از

                                                                           احســـاس ها

                                 عاشقـــانه ها

دوستــــت دارم ها

                                          بوســــــــه ها

                                                                        و آغـــــوش ها

امـــــ ـــــروز ها را دوســـت نـدارم

                                                           امیــــــــدم به فـــ ــــرداست

فــــرداهایی که

                           سَهمــم از زندگــی

                                          یک شـ ـــادی ِ بـی وقفـــــــه باشــد

یکــــــ اتـفـــــاق ِ ناممکــن

                                                     که مـرا به خـــــودم بـَرگــــردانَد

که بــی تفــــاوتی را از مــ ــن دور کنـد

                                               که حـــس ِ خفتــــه ام را بیــــدار کـند

آن هنگــــام که

تصــــویر ِ خاکستــری ِ ذهنـــم سپیــد گـَشت

شـاید بــاد بـوی عطـر ِ تـَن یک " تــــ ــــو " را برایـم به ارمغــــان آورد

و فـــردایم با او

                           لبریـــز از

                                             عاشقـــــانه ها

دوستـــت دارم ها

                      بوســــه ها

                                        و آغــــوش ها شد

دوان دوان آمـــدن

                      بـرای رسیــــــــدن

                                   به قصـــد ِ مـــاندن

                                                             چقــــــــــدـر خــوب اسـت

وقتـــــی

                  در انتهـــــای پلــــه های خــــوشبختـی

                                                     منتظـــر مـــ ــن ایستــاده باشــی

تـــ ــــو

                         همــان مــردی که مـــن هـَر روز در رویــــاهام می دیـدم

همـــان قــــَد

                      همــان هیـبــَت

                                             همــان عطـــر

و مــــ ــن

              همــان پـَریچهـــری که تـــو هـَر شـب در خـــواب هایت می دیــدی

همــان چـَشــم

                     همــان گیســـو

                                              همـــان نــــاز

تـــ ـــو

                          از انتظـــــــــارهایی می گویــی

                                                                 که دیــــــوانه ات کـرد

و مـ ــن ...

        از دلتنگــی ها و بی قـــراری هایی می گویــم

                                                                   که مــرا ســــــوزاند

تـــــ ـــــو

                 از مِهـــر می گــویی

و مــ ــن ...

                        از مهربــــانی

                                          که هــَر روز پـُر می کنــد قلــــب هامان را

تـــ ـــو
                   مَســت و خـــراب

                                               برایــم از عشـــ ــق می گویــی

و مــــ ــن ...

                  پــُر از نــاز و نیــاز

                                                            از دوســت داشتـنــــــــــَت

مــــــــن

                   تــــــــــو

                                    گیســــــوانی افشـــان

                                                                        عطــــری تلــــخ

نــازهایی که از حـــرارت ِ عشـــق

                                        پشــت آستیــن ِ لبــــاسم پنهــــان می شـــود

نیـــــازهایی که از هیجـــان  ِ بــــــوسه

                                 از چشـــم های ِ وحشـــی ات سـَر ریــز شــــده اند

و لبخنــدهایی که

                      پشــت نقــــابشان

                                      طـــــوفانی از شیطنــــَت های ِ مستـــانه است

بیــا پاییـــز ...

                           بیــا که مـ ـــن اینجــا

در انتهــــای ِ کــوچه پـس کـــوچه های ِ شهــریـور

                                                            منتظـــر رسیـــــدن ِ تــُواَم

شکـــــــــــــ نــدارم

                           برگــــــ ریــزان ِ تــــ ـــو

                                     و شنیــــدن ایـن سمفـــــــونی گــوش خــراش

و عطـــر بـــاران هایت

                      و تــَب ِ عاشقـــی ِ مـــن و او

                                                               روی ایــن پلـ ـــ ــه ها

هـَر عــــابری را عــــاشق

                                   و هــَر عاشقـــی را دیــــــ ـــــوانه خــــواهد کرد

بیــا پاییـــــــــــز ...

                   بیــا که زیبــــاتـَر از عشــ ــق

شکـــوه آمـــَدن تــــو

                                                        حـــال ِ مــرا خـــــوب می کنـد

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت: دل نوشتـــه ای از خـــودم


[ 18 شهریور 94 ] [ 15:15 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

خواب ِ رویــاییقـَــــــــــرارمان

                          امشـــ ــــب

                                          در خــــواب های سیـاه و سفیــد مــ ــن

در همیــن اتــــاق

                    رو به همیـــن پنجــــره

                                        کنــار ِ همیـــن ساعـــت

                                                                          روی همیـــن تخـــــت

                                         هنگامه ی ِ همین شب

به وقــت همیـــن دلتنگـــی


                                                  بیـــا جـانـا...


بـــی قـــــــــــــــرار ِ تــُواَم

                               تـــویی که نمی دانــم کیستــی

                                                                         و کــی خواهــــی آمــد

پریشــــان ِ لـــب های تــُواَم

                                 لـــب های ِ چسبنــــاکی که

                           بـــوسه ها را کـِــش می دهـــَد تا سحــر

پریشـــان ِ آغــــوش بـــی تــَن پـــوش تـــُواَم

                                                 آغــــوشی گـُــر گرفتـــه از

                                                                                    هـــــَــــــوَس

که گــاه پهلـــو به پهلــــوی ِ مــ ــن اســت و

                                                  گـاه چون پیچکـی افتــاده بَــر روی مـ ــن

از همــان هَــــوَس های ِ عاشقــــانه

                                                          که بــــوی ِ عشـــق می دَهَــــد

از همـــان هایی که دلــَــت

                               میــل به چشیــــدَن و بـــوییدَن و

                                                                                خواستَـنَـش دارد

از همـــان هایی که اگــر باشــد

                               حـــال ِ دلَـــت خــوب می شَــــوَد

و گـَـر نباشــد

                                  چیـــزی به نـــام ِ زندگـــی را

                                      فرامــوش خواهــی کـرد

قـَــــــــــرارمان

                        امشـــ ــــب

                                               همیـــن جــــــــــا

زیـــر ِ نـــور ِ همیـــن مــ ــاه

                                                      کنـــار مـــن و دلتنگــــی هایم

چشـ ـــ ــــم در چشــــ ــ ــــم

                                  آغـــ ـــ ـوش در آغــ ــ ـــوش

قلمـــوی ِ دستـــانَـت را بـَـــردار

                                            با سَـر انگشتـــــانــَت

                                                               مــرا بَــر تَـنَــم نقـــــــاشی کــن

با بــــــــــــــــوسه هایت

                                به لـــب هایم رنگــــــــــــ بــِزن

با نفــــــــــــــــس هایت

                                  گــــــونه هایم را ســـُرخ کــن

                                                                                 دلــــــم را آبـــی

قـَــــــــــرارمان

                    امشـــ ـــــب

                                    پُشــت ابـــ ــرهای ِ خیــــال

رو به رویـــــــایی نارنجـــی

                                                                        تا  طلــــوع ِ خورشیـــد

نـَقــــــــش بکــــش

                                             رنگــــــــــــــ بــِزن

آن قـــدر عاشقـــانه

                          که خــواب های ِ سیـــاه و سفیــــدم

                                                              رنگـــی از عشـــ ــ ــق بگیـــَرد

امــا ...

چشــم هایم را بـــاز بکــِش

                                    امشـــــ ــب

                                                   تمـــاشای ِ چشـــم های ِ وحشـــی تــ ـــ ــو


                                   تا سحـــر طـــول می کِشَــــد

 

 

 


فاطیمــا نوشت : دل نوشتــه ای از خــودم

[ 1 شهریور 94 ] [ 17:32 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

چشم های ِ خسته ی منروزهــــــــای تکــــراری

                                   شــــب های ِ تلــــ ـــخ

                                                              لحظــــــه های ِ خاکستـــــری

                             چشــــم های ِ خستـــه

دل هــــــــای ِ افسـُـــرده

                                 آرزوهــــــــــای ِ کــ ــال

                                                                     رویــــــاهای ِ محـــــال

                                 تنهــــــایی های ِ گـــَس

دلتنگــــی های ِ نارنجـــی

                          انتظــــــارهای ِ بـــی پـایـــان

                                                                    خیـــــــال های ِ واهــــی

                         مـــــــــردانگی های ِ خـُفتـــه

زنـانگی های ِ ارضــا نشــده

                         عشـــــق های ِ ممنـــوع

                                                        دوســـت داشتـــن های ِ پوشــــالی

                                 قلــــب های ِ شکستـــه

دَردهـــــای ِ کـُهنـــه

                          پـُرســـش های ِ بـــی پاســـخ

                                               آسمـــانی که هنـــ ــوز همــان رنگ اسـت

لبخنـــــدی که دیگــر ســُرخ نیســت

                                               نوشتـــه هایی که هنــوز غمگیـــن اســت

و " مـــَن " ی که

                              از همــه چیــز و همــه کـَس

                                                                               خستـــه است


دلــم پــــرواز می خواهــــد

                          دلــم شــــوقی پـُر از لبخنــــــــد

                                                                  دلــم باغــی پـُر از رویـــا

دلــم دشتـــی پـُر از ســوسَن

                                       دلــم یکــــــــ رفتـــن ِ بــی بـرگشــت می خواهـــد

دلـــم بـــارانی از احســ ـــاس

                                                    به روی آدم هــــای بـــــــی احســاس

دلــم آرامشــــی آبــــی

                              به روی بالــــِش ِ نـــازی

                                                   بـرای ِ یکـــــــــــ خـــواب ِ طـــــــولانی

دلـــم دریـــا

                   کنـــار ِ شــِن زار ِ یکــــــــــ رویــا

                                                              دلــم انگیــــــزه می خواهـــد

الهـــی ... ای خــــالق ِ یکتـــا

                      چه شـــد افســــانه و رویــا ؟!

                                        چه شـــد دنیـــای ِ زیبـــایت ؟!

                                                             کجــاست آن مهربـــانی ها ؟!

کجـــایی ای مـــن ِ دیــــــروز ؟!

                                                            کجـــایی ای دختـــر ِ آن روز؟!

کجــــایید احســـاس های ِ مـــَن ؟!

                                                کجــــایید روزهـــــــــای ِ خــوب ِ مــَن ؟!

دلــم دل کنـــــــــــدن و رَستــَن

                            دلــم تغییــــر ِ بـــی بـرگشــــــت

                                                دلـــم لبخنـــدی از امیـــد می خواهــد

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دل نوشتـه ای از خــودم
[ 18 مرداد 94 ] [ 16:16 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

اعتراف ِ تلـخ
مــ ـــن

                 به جـــای خالــــی ِ بعضـــی ها

                                              بیشتـــر از خودشــــان عــ ــادت کــرده ام

اعتــــراف ِ تلخـ ـــی ست

                       امــا مــــن اعتـــــ ــــــراف می کنـم

                                              گرچــه تلخـــی ِ ایـن اعتــــراف سخــ ــت  اسـت

اعتــــراف می کنــم که امـــروز

                    از نبــــودن ِ خیلـــی ها خوشحـــــالم

                                       و از حـــذف بعضـــی ها از زندگـــی ام خوشحـــال تــَر

مـــ ــن

عـــادت کــرده ام به جــای خالـــی ها در زندگـــی ام

                  عــــادت کــرده ام

                               به نبـــــــــودنشان

                                           به رفتنشــــــان

                                                       به زخــــــم هایشان

امـــا ...

                           ایـن تنهــایی ها ....

وای از ایـن تنهــایی ها که چنـــدگاهی ست خستـــ ـــــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــه ام کــرده است

قلبـــم دَرد می کنـــد

                         سـَرَم گیــج مـــــــی رود

                                                 نبضـــم کـُنـد مـــی زنـد

                                انگــار که دیگــر هیـــچ اتفــــاقی حالـــم را خـــوب نمی کنــد

حبـــس کــرده ام خـود را در اتــــاقی که

                                     از دَر و دیـــــــوارش صـــدای ِغــم به گــوش می رســَد

گـــوشه گیــر شـــده ام

                                و از آدم هــــا فـــ ـــــراری ...

حــس ِ بیمـــاری را دارم که هــَر چـه تقـــلا می کنــد بـرای خلاصــی

                                                                   مــَرگ به سُراغـــَش نمی آیــد

دلــ ــم گرفتـــــــــه اسـت

                                                    از ایـن آدم هـــا

که هــَر روز سنگــی تـَر و بــی رحــم تـَر می شونــد

                                                                  و روحـــت را می خـــَـــــراشند

از آدم هـــایی که با حــرف هایشان

                               خنجـــر می کشنـــد بـَر قلبــت

و با خـــون َ ش قهقهـــه می کِشَنــد بَر روی لبهـــایشان

                                                                         بـرای دلبَــــری دیگـــری

از آدم هـــایی که
                         با نگـــاه های ِ
ســـَردشان

                                           آتــش مهربــانی را در دلــ ــت خامـــوش می کننــد

از آدم هـــایی که
                   پـــای دَرد و دل هـــایت می نشیننــد و
                                                               آن گــاه تمـــــــام حـــرف هایت را
انگشتــــری می کننــد بـَر دستـــانشان
                                                            و مــُدام آن را به رُخ َ ت می کشَنـــد

از آدم هـــایی که
                      تمـــــامت را می بــَرَنـد
حِســـت را
                      نـــازت را
                                     طـــرز لبــاس پـــوشیدنت را
                                                                               عـَلایقـــــــــــــــت را

                                                       رفتـــارت را
                           مهربـــانی هایت را
حتــی عشقـــــــــت را ...
                       به خیالشـــان که ایــن ها گرفتنــی ست
                                          نمی داننــــد
                                                                   مثــل تـــ ــــو تنهــا یکــی ست

                             هر چقـــدر هـم که تقــلا کننــد و ظاهـــرشان را شبیـــه ت کننــد
احســـاس ها و نــازها و رفتــارها و مهربــانی ها

                                                        ذاتــی ست
دلـــ ــم گرفتـــه است
                                           از دنیـــایی که هـَر روز خـــــاکستری تـَر می شـَود

کــاش کسـی بـود که

                                     پــای ِ حــــرف هایم می نشســت
مــن خستــــه ام از ایـن زندگــی مجـــازی
                                     از این دَرد و دل هـــای مجــازی
                                                                از ایـن همـــراهی های مجـــازی

                                        از ایـن گریـــه های مجــازی
از ایـن آغــــــــــــــوش های مجــازی
                           دلـ ـم می خواهــَد بازگـــردم به گذشتــه
به روزهــــــایی که بــوی خاطـــراتش
                                                    هنـــوز لای آلبـــوم های ِ قدیمــی ام هسـت

روزهــایی که  آدم هــــــای قصــه ی ِ مــــ ــن
هنـــوز بی مهـــری ها را
                         نیــش زدن هــا را
                                            شکستــن ها را

                                                             ســَرد بــودن ها را
                                                                             یـــاد نگرفتــه بودنــد

ببــار بــاران

                  ببــار بـَر مـــن و تنهـــایی هایم

                                                               ببــار بـَر مــن و خستگــــــی هایم

                                    بِشـــوی غبــار ِ خــــاکستری ِ دلــم را

تــازه کـن روح ِ خستـــــــه ام را

                                               نفــس بـده به لحظــــه هایم
ببــار که بــارش ِ قطـــره هایت
                                      در دل ِ تابستـــان
                                                تــَب ِ
مــــُردادی ام را پاییــن بیـــاورد
ببــار تا زیــر قطـــره هایت اشـــک هایم پنهـــان بمـــاند
بــارش َت که تمـــام شــد

                  نقــاب خنـــده را بــَر مـی دارم

                                   و بــَر صــورت رنگ پـــریده ام می زنــم

                                                  بــاید همـــه چیــز عــ ــادی به نظــر برســَد
هیـــس... چیــزی نگــو ...
ایـن حــرف ها بیــن مـــن و تـــو و دَر و دیـــوارهای ِ ایـن اتـاق بمـــــــــــــــــــــــــــاند!

تـــ ــو بــارانی ...
                                  زُلال و پاکـــــــــ و بخشنـــده
نمی دانــی انســـان بــودن چیســت !

                        که گـَر می دانستــی هیــچ گـاه نمی بـــاریدی پیــش چشـــم هایشان

انســان که باشــی بایـد خیلــی چیــزها را پنهـــــــــان کنـی

                                انســان که باشـی حــــــرف هایت تا ابــَد در دلــت می مـــاند

انسـان که باشـی زندگــی میــان آدم هــا سخـــت می گــُذرد

آن قـــدر سخــت که

عــ ــادت می کنـی به جــای خالیشـــان

                      حتــی به حــذف کردنشـــان از زندگیــت

                                                           و فرامـــوشیشان در یــاد و خاطــرَت
آنگــاه اعترافــــاتـَت را بلنــد بلنــد فریــــــــــــــاد می زنـی
                                                                               و مـــی نویسـی ...

می نویســی تا یــاد قلبــت باشــد

                               شیرینــی ایـن اعتـراف ِ تلــخ
دلــــ ــم گرفتــــــه اسـت

                                 دلــ ــم عجیــــب گرفتـــه است بــاران

                                                                   ببــار بـَر مـن و تنهـــایی هایم

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
[ 2 مرداد 94 ] [ 00:20 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

یک لحظه پایین بیا از آن بالا
تصــ ــ ــادفی نیسـت

                          اتفــــــاقی نیســت

                       حضــ ـــور آدم هـا را می گــــویم !

مَگــر می شــــــود

                   تصـــــادفی رُخ دهــَد و علتـــی نبـــاشد ؟!

                                               اتفــــاقی بیُفتـــَد و بیهــ ـــــوده باشــد ؟!

کســی بیایـَــد و بـِــــرود و

                                     انگـــار که نه انگـــار ؟!

بی شــک رازی ست در ایـن حضــ ـــور

                             در ایـن بــــودن های کوتـــاه و نبــــودن های طـــــولانی

رازی پنهــــان

                  که مــ ــن و تــــ ــو از آن بـــــی خبریــم

و شـــاید هیــچ گاه

                         تــه ِ جـــ ــــــ  ـــاده ی ِافکـــارمان

                                        به مقصـ ــد ِ راز ِ ایـن حضـــور نخواهــَد رسید

بی شــک حکمتـــی ست

                       در ایـن دوســـت داشتــَن ها

                                        در ایـن عــــاشق شــدن ها

                                                                            و بعـــــدَش ...

                                                  نشـــــــــــــــدن ها

                           و رفتــ ـــ ــــ ــ ــن ها

و دلتنگـــــی ها

حکمتـــــــــــــی دردناکــــ ـــ ــــ که زندگـــی مان را

                                                        از ایـن رو به آن رو می کنـــــــد

چیـــزی شبیــه ِ یکــــــــ ســـونامی

                        که در دل ها رَعشــــه می انــــدازد

                                               و سکـــوت شهـــر را در هم می ریـــزَد

خدایــــا ...!

                              خستـــــه ام از این قسمـــَت

                                                               دلگیــــرم از این حکمــــَت

که مــرا همچـــون پــــرنده ای شکستـــه بـــال

                                  مُعلـــــ ـــق کـرده اسـت میـان زمیــن و آسمــــــانت

پـــرنده ای که نه تــــوان رفتــــن دارد

                                            و نه یـــارای پــ ـــرواز

                              بنگــَر که چگــونه مُعلقـــَم میـان مــرگ و زندگـــی

بی شکــــــ ...

اگـر دوســت داشتــن چـون سنجـــاقی

                                           بـَر قلبـــَت سنجـــاق میشــد

اگـر دوسـت داشتــه شدن همچــو مـَرهمــی زخـ ــــــــ ــــــم هایت را دَوا می کــرد

اگر در راه ِ عشــق می شِکَستـــی و

                                          خـون بَهـا یـَش را با جــــوانی ات مــی دادی

اگر اسیــر ِعشقـــی ممنـــوع میشــدی

                                                 و ممنوعیتـــش

                               هــَر شـب خـــواب را بــَر چشــم هایت حــرام می کــرد

اگـر عشــق

              چـون نسیـــمی نفســـای لحظـــه هایت میشــد

                                   درک می کـردی حـــال ِ مـــ ــن ِ پریشـــان حــال را

آن وقـــت شـــاید حکمــت و قسمتــَت را

                     با خواستـــه های دل ِ آدمــی  یکـی می کـردی

                                           و راز آمـــدن آدم ها را پنهـــان نمی کــردی

نمی دانــی چه لذتــی دارد دوســـت داشتــه شدن

                          و هــَر شـب تا به صبـــح

                                                       با خیـــالش عشـــق بــازی کـردن

و تا چـه انـــدازه دردنــــاک اسـت ممنوعـیــت عشـــ ــق

                                                                 به هــر دلیــل و منطقــی

بی شــک اگـر حـــِس می کــردی

                       می فهمیـــدی حــال دل عــاشقان را

آن زمــان دیگــر دنیـــایت خــــــــــــــــالی بـود از عشـــق های ممنـــوع

از آدم هـــایی که عـــاشق یکــی هستنـــد

                                           امـ ــا با کــَس ِ دیگـری زندگـــــی می کننـــد

می تـَـــــــرسَم ...

                        می ترسـم از گمـــــراهی

                                                        از اشتبــــــــاه

از رفتــــن به بیــــراهه

                                از گـــُم شــدن

                                                     از اسیــر شــدن

شــب های قـــــَـدر در راه اسـت

و چشـــــــــم هایی پــُر زِ اشکـــــ و دستـــانی پــُر زِ خـــواهش

                                                                     رو به آسمــانت دراز

تــــ ــو را به عـــرش ِکبریــــایی ات قَسَـــم

                                                 یکــــ لحظـــه پاییـــن بیــا از آن بــالا

و دنیــای خاکستـــری ات را

                                      از نگـــاه زمینیـــــانت ببیـــن

تا حـــس کنی دَرد را

                            تنهــــــــــــــایی را

                                   دلتنگــــی های ِ نفـــس گیــر را

                                                          دل گرفتـــن های هـَـر روزه را

ما را نـاامیـــد زِ درگــاهـَت بـَر مَگــردان

                               که اینجـــا زندگــی بَسـی سخـــــــــت می گــُذرد

یکـــ لحظـــــه

                                پاییــن بیـا

                                                       از آن بــالا ....

 

 


 

فاطیـما نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم
[ 14 تیر 94 ] [ 02:32 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

عشــق ِ پنهــانی
حـس قشنگـی ست دوســـت داشتـــن

                             و زیبـــاتـر از آن دوســـــت داشتـــه شـــــدن

حس قشنگـــی ست عشـ ــــق

                                         و زیبـــاتـر از آن عـــــاشق شـــدن

حـس قشنگــی ست

                   خیـــــره شـــدن به چشــــم ها

                                وقتـــی نگــــاه َ ت تا نـاکجــا آبـــاد ِ چشـــــم هایش مـــی رَوَد

و با شـــــَرمی از عشـــق روی نقطـــه ای دیگـــر مکــــث می کنــد و

                                                                                بـَــر می گــــــــــردَد

نمی دانــی چه حســی ست وقتـی بــدانی

                    یکــــ نفـر تــو را سالهـــا بــــی آنکــه بـــــــــدانی دوسـت داشتــه اسـت

سالهــــای ِ خیلـــی دور

                          آن زمـان که کودکـــی شــاد بـودی و

                                         دوســت داشتـن برایــت معنــایی جــز پـــاکی نداشــت

نمی دانــی چه حســی ست وقتـی بــدانی

یکــــ نفــر در تمـــام ِ ایـن سالهـــا به تــو فکــر می کــرده اســت

به مهربــــانی هایت

                        به خنـــــــــده هایت

                                                           به نگـاه هایت

نمی دانــی چه حســی ست وقتـی بــدانی

                         یکـــ نفــر تـــو را آن گـــونه که می خواستــی دوســت داشتــه است

آن قــــدر عاشقـــــانه

                                              که تـــو حتـی در رویــــاهـــایت هـــم نمی دیـــــدی

نمی دانــی چه حســی ست وقتـی بــدانی

                            یکـــ نفــر در تمـام ِ ایـن سالهــا با نگـــاه ِ تــو جــان می گرفـــت

و با دیـــدارهای ِ کوتــاه و گــذرای ِ تـــو

                                    لبخـــند روی ِ لــبانش می نشســـت

                                                                           و دل َ ش آرام می شــــد

نمی دانــی چه حســی ست وقتـی بــدانی

                             یکـــــــ نفـــر بـرای مـــــــاندن آمــده بـود

                                                                                     نـــه رفتـــــــــن

می خواسـت که باشـــد بـرای تـ ــ ــ ـو

                                                        و خلـــق تمــام ِ عاشقــــانه ها کنــار ِ تو

امــــــــــا ...

                   دیــــــر شــده بــود

                                                                خیلـــی دیـــــــــر ...

امـــروز که از زندگـــی ِ ســرد و بــــی عشـــق َ ش

                                                                برایــم گفـــت و اشکـــــــــ ریخــت

امـــروز که

              رویــاهایش را برایــم به تصـــویر کشیـد

                                                       و از خیـــــال هایش گفـــت

امــروز که

                          از عشـــ ـــق  گفــت

                          و از در میـــان گذاشتـــن عشـــق بازی های ِهـــر شــبَ ش با مـــاه

امــروز که

                    از آغـــــــــوش های ِ لمـــس نشـــده

                                                          برایــم غــزل غــزل رویـــــا می خوانـــد

و از پهلــو به پهلــو خوابیــــدن های ِ بــی تــَن پـوش

                                                            برایـــم مثنـــوی ِ بوســــه می سُـــرود

امـــروز که از شنیـــدن صــــدای ِ مــن و خنــده هایم

                                                    امیـــ ـ ــد های ِ رفتــــه اش بازگشتــــ ـه بـود

امـــروز که از عشـــق ِ پنهـــــانی اش برایــم گفـــت

                               "او " عشقـــی ممنــوع بــــــود

و ایــن عشــــــ ــــق

                 به انـــدازه ی همــان سیـــب ممنـــوعه بـرای " مـــا شـــدن " محـــال بــود

می دانـــــی ؟!

                            اینکــه او

                                              اینکــــــ مـرا مثـــل همـــان ســـال ها دوســـت دارد

و یا اینکــه مـــــ ـــــن او را

                                      به همــان اندازه که دوستـــم دارد دوســت داشتـــه باشــم

نه حـــال ِ مــرا خــــوب می کنــد

                                        و نه زندگــــی او را

                                       گاهــی بعضـــی اتفـــــاق های خـــوب دیـــ ـــر می افتـــد

آن قــــدر دیـــر که دیگـــر خــــــــــــــــوب نمی شــَــوَند

                                                     می شـــَوَند حســـرتی در دل

                                                                           و بغضــــی در گلــــو ...

امـــا ...

حــس ِ قشنگـــی ست وقتــی می دانــی

یکــــ نفــر تـــو را آن گـــونه که همیشــه در رویـــاهایت تصـــور می کــردی

                                               دوســت دارد

آن قـــدر واقعـــی و نزدیکـــــــــــــ

                               که هـــر شـب با یکـــــ حنجـــره پــُر ز ِ فریــــاد هایی خمـــوش

دســــت هایت را رو به آسمـــان دراز کنــی و بگـــویی

                                                   خدایـــااااااا چــــــرا؟!!!

آن گاه با سکـــــوتی تلـــخ

                               خیـــره به فـــــ ــــــــــــــــ ــــردایی دیگــر

                                                                       شـــانه بالا زنـــی و بگویـــی

بـی خیـــــــــــال ...

بـی خیـــال عشـــــق و دوســـت داشتـــن

                                    دنیــای ِ تـــو همیشــه بــرای ِ مـ ــن بی رحـــم بـــوده اسـت

و حضــور ِ آدم هـــا

                                                        رازی همیشـــــــه پنهــــــان

و عشـــ ــ ـــ ــ ـــق

                                  واژه ای ممنــــوع

                                                               در لغـــت نامــه ی زندگـــــــــــــی ام
 

فاطیمــا نوشــت : دل نوشتـه ای از خــودم
[ 20 خرداد 94 ] [ 16:55 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]