دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


بعضــی روزهـ ــ ـا هســت

                          که نمی دانــی چـه مَرگـــــ َ ت شُــده اسـت

انگـار که تمـام ِ احســاس های ِ تلــخ را

                                با هـَم آمیختــــــــــــــه اند و

                                                  به خــــوردَت داده انــد

                                                            تا لحظــه هایت را بیمـ ــار کننـد

دَرهـَــم ریختـــه ای

                      کلافــــــــــه ای

                                 پــُـر از سکـــوتی ...


                                          انگــار هیــچ چیــزی حالـَـت را خــوب نمی کنــد

نه شنیــدن آهنگـــی شـــــ ـــــاد

                                       از گــــوشی ِ تلِفُـنـَــت

نه خـــواندَن شعـــری بی قـــافیه

                                        در کتــابی عاشقــانه

نه قـــــــدم زدن هـــای ِ تنهـــایی

                                                           در ایـن پیـــاده روهــای ِ پاییــزی

نـه ...

                       هیــچ کـــدام حالـَـــــــــــــــــــت را

                                                            خــوب نمی کنــد

بعضــی روزهـ ــــــــــ ـا هســت

                     که از ایـن همـــه مجـــازی بــودن ها

                                                                         خستــــ ـه می شَــوی

دلــت یکــــ واقعــی  ِ کوچــَک می خواهــَـد

                                                  به قـَــد ِ یکــــــ آغـــوش

که میــان ِ حـَجــم کوچـک ِ لایتـنـــاهی اش

                                                  تمــام ِ بغـــض هایت را

                                                                                   خالـــی کنـی

همچـون همیشــه

          از آشفتگـــی ِ ذهـــن ِ خستـــه ام

                                                    پنـــــاه می بــَرَم

                                                              بـَر کاغــذ و قـَلَــمی بـی جــان

که ســـال هـاست

             میـان ِ سپیــــدی ِ آغـــوشَش

                                  خـط خطــی های ِ سیـــاهـَم را

                                                                       به آغـــوش می کِشَـــد

 تا شـــاید

               آرام شـَــــوَد

                                                  اِلتهـــــاب ِ ایـن لحظـــــه های ِ بیمــ ـــار


بعضــی روزهـ ــ ـا هســت

                                                   که حالـــَت اصـلا خــــوب نمی شـَـوَد

 

 فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 26 مهر 95 ساعت 19:39 توسط فاطیما مسافر احساس | |پـــاییـزو

                شمــــــــــع های ِ پاییـــزی

                                             یکــــــــ عــ ـــاشورای ِ پاییــزی

عاشقــــانه در دلــ ــم دعــــــــــــا کـردم

                               با عشـــق آرزوهـــای ِ پاییـــزی

خیمـــه ها را ســــوزاندَنـد

                              پیـــش ِ چَشمـــانم

                                           تــَـر شـُد از بُغـــ ــض

                                                             ایـن گـــــونه های ِ پاییـــزی

در میــان ِ ایـن صَحــن و

                                     نـــَـواهای ِ پـُـر شـــورَش

خامـــوش شــد

                                              یکـــ به یکـــ ایــن شمـــع های ِ پاییـــزی

شــاید

                    به خستگــی ِ قلـــب ِ بـــی تــابـَم

اِستجــــابـَت شـَـوَد

                            در ایـن عــــــــــــــــــــــــاشورا

                                                           آرزوهـــــای ِ سبـــز ِ پاییـــزی

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

نوشته شده در 22 مهر 95 ساعت 15:00 توسط فاطیما مسافر احساس | |از یکــــ جـایی به بَعـد

                                فقـط نگـــاه می کنــی

از یکــــ جـایی به بَعـد

                        می نشینـــی

                                         و با پوزخنـــد به ایـن روزگـــار ِ وامــــــــانده

خیـــره می شــَوی

                            و آرام در گـوشـَش می گــویی

                                                 ایـن تـــــو و ایـن زندگــی مــن

به درکــــ که آرزوهـــایم محـــال مانـد

                         به درکــــ که رویـــاهـای ِ شیرینــم

                                                          میــان ِ نوشتــه هایم جــان داد

به درکـــ که آدم هــا ســـــــــادگیم را

                                                            زیــر ِ پــاهــاشان لــِه کردَنـد

به درکـــ که آسمــان

                     انــدازه ی دوســت داشتــَن هـایم

                                                                           ستــاره نداشــت

به درکــــ که کافــه های پاییــز

                                             هیــچ وقــت بـرای ِ مــن صندلـــی نداشـت

هـَر کـاری از دستــَت بـَر می آیــَد

                                       بـرای ِ نابـــودی ِ ایـن " مــن "  انجـام بـده

از یکــــ جـایی به بَعـد

                                 دیگـر نمی ترســـی

                                           سکــه ی زندگــی را به بـالا پــَرت می کنـی

و قبـل از به زمیــن افتـــادن َش

                    قبـل از شیــر یا خــط بـــودَنـَش

                                                                      قــَـدَم بـَر مــی داری

                          دیگـر مهــم نیسـت چه اتفـــاقی در حـال ِ وقــوع ست

شـاید به خــودت

                 شــانس ِ دوبــاره ای دادی

                                           شاید دوسـت داشتـی

                                                                       شـاید عاشـق شـدی

شـاید در پـَس ِ همیــن قـــدم ها

                                             همیـن انتخــاب ها


                                                        همیـن بـی محـابـا جلـو رفتــَن ها

خوشبختــی را یافتــی

                           و آن اتفــاق ِ خـوب

وسـط زندگـــی ات

                           میـان ِ بی حوصلگـــی ها و خستگــی هایت اتفـــاق افتــاد

و یـا شـــاید

             بـاز شکستـــی

                                       شــاید اعتمــــادهایت را دوبـاره از دسـت دادی

شــاید زندگــی بـرای همیشــه تعطیـــل شـد و

                                                    دَردی دیگــــــر

                                                           میـان ِ دَردهـــایت تکثیــر شـد

از یکــــ جـایی به بَعـد

                       بایـد رفـتـــــــــــ و دل به جـــاده سـِـپــُرد

                                                 ایستــادن دیگـر دَردی را دوا نمی کنـد

از یکــــ جـایی به بَعـد

از افکـار ِ منفــی ات به آدم هـا و بــازی هـایشان

                                                                        خستــه می شــَوی

تا کــدام پاییـــز تنهــایی؟!

                        تا به کـی بـی اعتمـــادی ؟!

                                       تا کدامیـن مرثیــه اشکــــــ ؟!

                                                                     بــس اسـت دیگــر ...

از یکــــ جـایی به بَعـد

                                                         یکـــ طــوری می شــَوَد دیگـر!!

یا به تـــو

            بـرای هـــَوَس هایش نزدیــک می شــَوَد و

                                               وقتـی از تـو چیــزی غـیــر از آن دیـــــد

می رَوَد دنبــال کسـی دیگــر

                               دنبــال ِ کســی که با او هـَـــوَس هایش را اِرضــا کـُنـَد

                                                 یــا ...

یا احــساسش

                  او را به سمــت تــ ــو می کشــَد و

                                دلباختــه ی ِ مهربــانی و احســاس ِ پاکــَت می شــود

و یکــــ حــس ِ زیبــا

                     از دوستــی به دوســت داشتــَن

                                       و از دوســت داشتــَن به عشـــ ــــــق می رسـد

و یا شــاید

                                                     به تا ابــــد عاشقـــانه زیستــن ...

شـــاید هـم

                تــَه ِ ایـن قصــه

                       چیــــزی جــز فـــــراق نبــود

از یکــــ جـایی به بَعـد

                                             بالاخــره یکــــ اتفـــاقی می افتــد دیگــر !     

مهـم تـــو هستـی و

                                         چگــونه تـا کــَردن َت

مهــم تـــو هستــی و

                                           ایمـــان َ ت به آن یگـــانه هستــی ِ بی همتــا

مهــم تــــو هستـی و

                         صـــدای ِ صــداقت ِ قلــب َ ت

از یکــــ جـایی به بَعـد

                   تکیــــــــــه می دهـــی و

                                    رَهـــا می کنــی خــود را

از یکــــ جـایی به بَعـد

دیگــر حوصلـــه ی ِ فکـر کـَردن و ترسیـــدن و

                ایستـــــــــادن را نــداری

                                          آخــرَش یکــــ جـــوری می شَــوَد دیگــر ....

و به قــول مـــادر

                                                           در انتهـــــــــا

مـــادامی که دلــی را به بازی نگرفتــه باشـی

                                                   با دل و قلــب َت بـازی نخواهـــَد شـد

و مــن فکــر می کنــم

                              از یکــــ جـایی به بَعـد

                                                         بـاید دَویــــد

بــاید دَویـــــــد و خـــدا را وادار به دویـــدَن کـرد

                    وادار به معجــــــــــــــزه ای که

                                                       هـم قـــَد  ِ دل و احســـاست باشـد

معجــزه ای به رنگـــــــــــ ِ

                 آبـــی ِ عشـــق

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم


نوشته شده در 17 مهر 95 ساعت 23:10 توسط فاطیما مسافر احساس | |برگــــ ریزانـی دیگـر از راه رسیـــد

                       پاییــزی زَرد

                                                        غـــروبی نــارنجی

بعـد از ظهـر هایی ســَرد و طولانی

                                    عشـق بازی های ِ برگـــــــــ و بــاد

                                                         بــــوسه های ِ آب دار ِ زمیــن و بـاران

برگــــ ریزانـی دیگـر از راه رسیـــد

ساعـــــت ها را به عقـــب کشیدیــم

                      و دلتنگـــی ها

                                                 زودتــَر از تمـــام ِ ثـــانیه هامان

                                                                                    جلــــو افتـــادند

برگــــ ریزانـی دیگـر از راه رسیـــد

                               نفـس بکــِش پاییــز را

                                             ریـه هایت را از عشـ ــق پـُر کـن

دسـت رویـــــــــاهـایت را بگیــر و

                                                                با آرزوهـــا آشنــایشان کـن

به خلـــوت ِ کــوچه های ِ عـــاشقانه برو

                                   آنجـا که عــابران َ ش کنــج ِ هـر درخـت

نجـــواهـای ِ عاشقـــانه شان را

                                      زیـر گــوش هـم زمزمـــه کـرده اند و

برگــــ ها

                                        شاهـــِدان ِ بــوسه های ِ داغ و تـَب دارشـان بــوده اند

خـــــــوش آمــدی پاییــز

                   خــوش آمـدی عــروس ِ نارنجــی پــوش ِ فصــل ها

ای به قـُربــان ِ روی ِ زَردَت

                 که چـون مـن خستـه و بــــی روح اسـت

                                                                 امســـال را

                                                     با مـ ــن کمــــــــــــی مهربــان بــاش

امســال را

                                            عاشقـــانه اش کـن

عشــــ ــــق از تـــو

                       عــــاشقی با مـــن

                                                    لــب از تــو

                                                                     بـــوسه با مـــن

                       آغـــوش از تـــو

                                                        هــم خـــوابی های ِ تا به سحــر با مـــن

مرگـــــــــــــــ ِ تنهــایی های ِ سه فصــل با تــو

                                              تولـــد ِ عــــاشقانه های ِ آرام ایـن فصـــل با مـن

بیـا و توافـــق کـن

                                                    و امضـــایت را

روی ِ آن برگــــــــ ِ زَرد ِ افتــاده

                       در ابتـــدای ِ خیــابان مِهـــر

                                       نرسیـده به کــــوی ِ آبـــان

                                                              در بـُن بَســـت ِ آذر

                                                                                    ثبــ ــــ ـــت کـن

به خــدای ِ چهـــار فصــل قَسـَـــم

تنهــا قــَدَم زَدن

                    روی ِ ایـن سنگــــ فـــرش های ِ پـــاییزی

                                                         با دســت هایی ســَرد و

                                                                                    روحـی خستـــه

هیـــچ پــاییزی را عاشقـــانه

                             و هیـــچ آدمــی را

                                                             دلتنگــــــ ِ پاییــز نخواهـَـــد کرد

بیــا توافـــــق کـنیم

                                   ایـن پـــاییز

                                                پــاییزی دگـــَر شــَوَد

                     بیــا ...

.

.

.

یکــــــــــــ بـار ِ دیگــر

                          بوســـه ای می زنـــم

                                               بـَر سَـر انگشــت ِ احســـاستان

که سالــی دیگــر را ایـن چنیــن مهربـــانانه

                                                          کنـار مـــن و دل نوشتـــه هایم بودیـــد

امســال هــم

             هفــت سالگــی

                                                        جـاده ی احســاسم را

کنــار شمـا

           و با عشــق از مهــری که

                                             در قلبــــم جـــاودانه کـــرده اید

                                                                                 جشـــن می گیـــرم

سپـــاس  از  تمــام ِ ثـــانیه های ِ بودنـتـــان

                                                                   که دلگرمــــم کرد به نوشتـَـــن

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 1 مهر 95 ساعت 00:07 توسط فاطیما مسافر احساس | |


گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                   کســـــی باشـد

که دســـت در دستـــان َ ش

                                     تمـــام ِ ایـن راه را

                                                               با قـَـــدَم هـایتان شـِمــاره کنـی

دستـــانش را بگیــری و

                 تا بـــالای ِ آن پلـ ـ ــ ـه ها

                                پـا به پـــای َ ش بــــِــدَوی و

                                             صـــِدای خنـــــده هایت

                                                                           عاشـــق تـَرَش کنــد

گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                                کســــــــــــی باشـد

که بــی هــَــوا به سینـــه اش بِکـــوبی

                                         او را به کنــاری کشــی و

                                                     در حِصـــار ِ آغـــوش َ ش جــان دَهــی

و از حـُــرم ِ نفـــس هایش روی ِ تَنَــــت

                      روح ِ زخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــی ات را

                                     تا فلک الافلاکـــ ِ یکـــ بـــوسه به پــــــرواز دَر آوَری

گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                      کســـــــــــــــــــــــی باشـد

                                                      که دوســت داشتـَــن را بـَلــَـد باشـد

که چَشـــم هـایش

                                   گــُـواه ِ مـــــاندَن َ ش باشد

گاهــی دلــــ ــــت می خواهــَــد

                                        کســی باشـد

که با وجــــود ِ تمــام ِ

                                    خستگــی ها  و

                بی اعتمــادی هایت به آدم هــا

                                           روح ِ زندگــی را دوبـاره به تـ ـــو بازگــــردانـَد

که با وجـــود ِ تمــام ِ

                  نه گفتــــن ها و نه شنیــــدن ها از تـ ــو

                                                           پـای ِ دوسـت داشتــَن َ ش بمـــانـَد

بمــــانـَد و دیگر نَـــرَوَد

گاهـــی آدم

                                 چه چیـــزهای ِ ســــاده ای را می خواهـَــد که نـَــدارد ...

اینجــــا

در ایـن غـــروب ِ گـرم شهــــریوَری

                                   نه حسـی بـرای دویـــدن اسـت

                                                       و نه حوصلــــه ای بـرای قـَـــدَم زَدَن

بــگذَر تـابستـــان

                                       تمـــام شـو

که در ایـن عصـــر ِ تنهــــایی

                                کـاری از دسـت ِ شهریـــوَرَت بـرای مــ ـن بـَر نمی آیـَـــد

بــگذَر ...

                    که پاییــز حــال ِ مـرا بهتــر می فَهمـَــد

.

.

.

بیـا پاییـــز

             بیـا عـَـــروس ِ فصـــل ها

                             بیـا که ایـن " مــ ـن " با تـــو حـــرف های ِ نـاتمــامی دارَد

بـرای ِ گفتـــَـن

                     و اشکــــــــ های ِ زیــادی بـرای ِ بـــاریدَن

بیــا ...

 

 


 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
نوشته شده در 20 شهریور 95 ساعت 22:50 توسط فاطیما مسافر احساس | |نگــ ــاه ها

               قصیـــده هـایی بُلـَنـــد َ ند

که بـرای خـــــوانـد َ نـِشان

                                  باید با چـَشـم ِ دل بیـــآیی و

                                                                               بخـــــوانی

از امتـــــداد نگــــاه مـ ــن

                                       تا رویــــاهـا

                                                         رنگیــن کمـــانی ست از آرزو

و آرزوهــ ــ ــا

                        مشاعـــره ی چشـــم هایی ست که

قصیــــــــــــــــــده ها را

                                                     با عشــ ـــق می خـوانـَنــد

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه از خــودم
نوشته شده در 11 شهریور 95 ساعت 03:00 توسط فاطیما مسافر احساس | |شاعــر که باشــی

                چنــان کلمـ ــ ـات را کنـار هم می چینــــی و

                                                                  دَسـت چیــن ِ شان می کنــی

که گــویی از اَزل ایـن گونــــــــــه بــــوده اند

گـاه با خـــود می بَــریـِشـان به آسمــــان ها و

                                                با ستـــاره و مــاه هـَم نشینـِشــان می کنــی

گـاه دَســت ِ شان را می گیـــری و

             به شـَبستـــان ِ خیــــال و رویـــا می بـــَری

و گـاه ...

                 خــود را میــان ِ شان جـــا می دَهـــی و

                                            آرام می شـَــوی ...

مثـلا جلـــــوی ِ آیینــــه می ایستــــی

                      خـــــــــــــــــودت را می آرایـــی

                                         مـــــوهـایـَت را پَـریشـــان می کنـی

عطــر ِ تـَلــخ و شیریـــن َت را می زنــی

            تاجــی از گــُل بـَر سَــرَت می گــــذاری و

                                      به شـَبستــــــــان ِ رویـــاهـا می رَوی

می شـــــــــَوی

                                                       عــروس ِ فـــرداهـای ِ او

جلـــویـَش می ایستــی

                               می چَـــــــرخی

                                                          می رَقصـــــــــی

با کرشمـــه هایت دیــــوانه اش می کنـی

                   و تـار ِ مـــــوی ِ افتـــاده بـَر صورتــَت

                                                در برابـر چشــــم هایش

                                                                                دلبــری می کنـد

و کـار که به بوســـه خـَتـــم شـد

                                   می گـُریــزی با خنــــده از کنــارَش

آخـر مَــــزه ی ِ بوســـه ای که

                                      به زور از تــ ــ ــــو می ستــانـَد

                                                                      چیـــز ِ دیگــری ست ...

می بینــی ؟!

شاعــر که باشــی

            دنیــــــــــا هـَر چه سیــاه و

                       آدم هـــا هـَر چه خاکستـَــــــــــری باشنــد

                                   دستــان ِ تـــو رنـگ می زَنــَد بـَر تـَـن ِ بـی رنگشــــان

شاعــر که باشــی

                         نوشتـــن از دَرد هـا نیـز زیبــاست

شاعــر که باشــی

                  رقــص ِ واژه هـــا

                                 خلـــق ِ اثــَری مـاندگار می شَــوَد

                                                                  بـَر تَــن ِ کاغــذی بـی جــان

درســت مثــل ایـن عکــس

                                                      در ایـن قـــاب

شاعــر که باشــی

                آدم هـــا هیـچ گـاه نخـــــواهـَند فهمیــد

                                         که از عـــــاشقی شـــاعر گـَشتــِـه ای

                                                                     یا از شاعـــری عــــاشق

مـن امــ ـا

            همــان تنهـــای ِ شاعــرم

                                         که هیــچ گـاه عـــاشق نگشتـــه ام

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 6 شهریور 95 ساعت 00:24 توسط فاطیما مسافر احساس | |مـ ـــن

                     از آن دخترکـــــــ هـای ِ خجــــالتی ام

                                                                       که اگـَر بیــآیی

از خجـــ ـــالت

                    گــــــونه هایم سـُــرخ

                                       ضربـــان قلبـــم تـُنــد

                                                    و پـــاهـایم سـُســت می شَــــوَد

مـ ـــن

                   از آن دخترکـــــــ هـای ِ خجــــالتی ام

که چشـــم هایم را

                           زیـر خرمــَــن گیســــــــــــوانم

و لـَـب هــــایم را

                                    پشــت ِ لبخنـــــد هایم پنهـــان می کنـــم

فکــر اینکـه بیــــآیی و

                    زیـر گوشــم عاشقـــانه نجـــوا کنـی

و تـَه ریــش ِ مـَـــــردانه ات

                                           زنـــانگی هـای ِ خـُفتـــه را بیــدار کنـد

فکــر اینکـه بیــــآیی و مــ ــن

                     خیـــره به چشـــم هایت شـَــوَم را

                                                     از سـَــرَت بیـــرون کــن

که دیـــدَن ِ چشــــــــم های ِ تـ ــو

آغــاز ِ عاشقــــــــ ـــــــــــــــــــــانه هـایی ست که مـــ ـن از آن می تـَرسـَــم

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 25 مرداد 95 ساعت 21:06 توسط فاطیما مسافر احساس | |وقتــی با تـــو
                    به ضیافتــــــی شبــانه
                                                                    دعــــ ــــوت می شـَــوَم

صــدای ِ نَفـس نَفـس زدن هــایت را که

                              در اعمـــاق قلــب و روحــَم می شِنـَــوَم


لــب هـایت را که می نـــــــوشم

                                      گرمــــــــــــــــــــای ِ تـَنــَت را که

                                                                       احســـــاس می کنــم

کنــار تــو که هستـــم

                                                 لحظــــه هـا پـُـر از دوســت داشتننـــــد

دســت هایت را که دورم می پیچـــــی

                                 لحظـــه ها از حـــــــــــرارت ِ عشــــق

                       جنــون می گیرنـد                              

مــــــــن که دیگر هیـــــــــــــــچ  ...

 


 

فاطیمـا نوشت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 15 مرداد 95 ساعت 00:12 توسط فاطیما مسافر احساس | |
به بــازی می گرفتـَــم دنیـــا را

                                       با لبخنــ ــــد هایم

به صَــف می کشیـــدَم احســــــاس هایت را

                                                                 با ارتـــِش ِ مــ ـــوهایم

فـَتــح می کــردم

               سرزمیــن ِ مـــــردانگی ات را

                                                                     با شیطنـَــ ـــت هایم

و به پــَــرواز در آوَردَم

            طــوطی ِ وحشــی ِ نگاهـَــــت را

                                                              با آرامــش ِ چشمــــم هایم

تنهـا اگــر تـ ـــ ــو

                     پیــــــدایـَم می کـــردی

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خـودمنوشته شده در 2 مرداد 95 ساعت 23:30 توسط فاطیما مسافر احساس | |

Design By : Pichak