دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


دوسـت دارَم که در آغـــــــوش ِ مـن آزاد شَــوی

                         همـه تَـن بوســـه شَـوی گــــرم ترین حالَـــت ِ مُــردآد شَــوی

روی ِ اَنــدام ِ تَـنَــت رَقــص کُنَـــم با گُــل ُ قَنــــد

                         تا تـــو شیریــن ترین مِصــرَع ِ ایـن شعـــر ُ رُخـــــداد شَــوی

دوسـت دارَم که در ایـن تَــن ِ ویــران زده آبـــاد شَــوی

                                              حــال ِ مَستـــانه ی ِ مـن بینــی ُ فریــــاد شَــوی

لحظــه ای زُل بِزَنَـــم در چَشــم ِ تَـرَ ت با لبخنــــــــــــد

                                         تا تـــو مَســت شَــوی در بَغَلَــــم شـــآد شَـــوی

 

 

 

 فاطیمــا نوشـت : شعــری از خــودم
نوشته شده در 29 خرداد 97 ساعت 03:00 توسط فاطیما مسافر احساس |


مثـلا مـ ــن

              مثـل دختــــرهای قدیمــی

                                      مـــــوهایم را فُکـُلــی درسـت می کــردم

سُرخــــابی به لـب هـایم مـــــــــــــــی زدم

                                     چـــادر گُـل گُلـــی ام را سَـــرَم می کــردم

از کوچــه یِمان که اتفاقــا از سَــر ِ اتفــاق

                                                  خانــه ی شمـا هـم در آن بـود رَد می شُـــدم

مثـلا تــ ــو

            مثـل مـَـــردهای ِ آن دوران

                              سَـر کوچــه ایستــــــــاده بـودی

                                                 زنجیــرت را دور ِ انگشتَــت می چَرخـــــاندی

و تا مـرا می دیــدی

           یَقــه ی پیراهَــن سفیــدت را مرتـب می کــردی

                                                                 کُلاهَـــت را صـــاف می کــردی

و لونگـَــت را دور دستــَـــت می بستــی!

                                                 نگاهَــم می کــردی امـ ــا حــرف نمــی زدی!

مثـلا مـ ــن

از دور زیـر چشمــی نگاهُــت می کــردم

                                  و وقتــی به تــ ــو می رسیــدم

                                                   سَــرَم را پاییــن می انداختـــم و مــی رفتــم

و تـــو همچنــان ایستــاده ای وُ

                          مـرا از پشــت سَـر نگـــاه می کنــی!

مثـلا مــ ــن

                  به سبـزی فــــروشی اِسمـــال آقــا مــی رَوَم

                                                                ده کیلـــو سبـزی آش می خَــرَم

تا بـرایِ نَـن جـون که سـه روز اسـت که

                               به زیــارت آقـا امـام رضـا رفتـه

                                                               آش ِ پشـت ِ پــایی درســت کنــم!

موقــع برگشتـــــن،

             هر چـه چشــم می چرخـــانم تــو را نمی بینــم!

به خــانه مــی رَوَم

          سبـــــــــــــزی ها را

                      تــوی حیــاط ِ بزرگـــــــــــ ِ خــانه مـان

                                   که پُــر از درخــت های آلبــالو و گیــلاس و زَرد آلــوست

و حـــوضچـه ی کــاشی کـاری اش پُـر از مـــاهی های قرمــز اسـت

                                                                  می شــویم و خــورد می کنــم

و با کمکـــِ مـادر جـان آش را بـآر می گـُــذارم

مثـلا تــ ــو

             با لــوتی هـای ِ محــل

                                  همــان رفیــق های شِـش دانگـَــت

                                                     به قهــوه خانــه ی سِــد رضــا مــی رَوی

آنهـا می گــویند و می خندنـــد

       امــا تــو ساکــت نشستــه ای وُ در فکــر فــرو رفتــه ای
ادامه ی دلنوشته در ادامه ی مطلب
نوشته شده در 20 خرداد 97 ساعت 18:00 توسط فاطیما مسافر احساس |


دَســــــت هــآیت

                                        خالـــق ِ شعــری ست عاشقــــانه

که حُســن ِ مَطلَــع ِ تمـــــام ِ غَــزَل هآیـش

                           گیســـ ــوآن ِ سیــاه ِ مــن اسـت

و دوسـت داشتَنَـــــت

بِســآن ِ شکــوفه هآی ِ اُردیبهشتــی ست

               زیبـــآ

                                  سِپیــــــــــد

                                                            خــــوش بــــــو

دَسـت ِ دوسـت داشتَنَــت را

                                از دَســت ِ شعـــرهــآیم رَهــــ ــ ـا مَکُـن

که بــــی تــ ــو

                                                     رَنگ ِ ایـن شعــرهــآ سِپیــــد نیســت

 

  

فاطیمـا نوشـت : دلنوشتــه ای از خــودم
نوشته شده در 30 اردیبهشت 97 ساعت 22:22 توسط فاطیما مسافر احساس |تــ ـــــــو اگـر باشـی

                     دوستَــت دارَم هــآ

                                         شکوفــــه می شَوَنـد سَــر ِ راهَـــم

و اُردیبهشـت

              تقــــویم ِ روزهــآیَش را

                                      روی ِ ســاعت ِ آغـــوش و بوسـ ــه

                                                                                 تنظیـــم می کنــد

و عشـــــ ــق

                                              بـی بَدیـــل تَریـن رُخـــداد ِ ایـن بهـار می شَــوَد

تــ ـو اگـر باشـی

                   عَصــرهای ِ بُلَنــــد وُ روشــن ِ بهــار

                                                 بـــوی ِ تَمِشکـــــ وُ تـوت فرنگــی می دَهَـــد

و شـب هـــــآیش

        آغشتــه از عَطــر ِ عــود و رازقـــی می شَــوَد

تــ ـو اگـر باشـی

                                                    زَنــآنگــی های ِ خُفتِـــه ی ِ مـ ــن

جــــــــایی میـان ِ

      پیچکـــ ِ دســت های ِ تــو ُ بُـن بَســت ِ پهلــوهایت

                                                                   از خــواب بیـــدار می شَــوَد

و عشــق بــازی های ِ شبــانه

پُـر از جُنــون ِ دیوانگـــی های ِ بَنَفـــــــــش می شَـــوَد

                                                             بَنَفـــش ِ آبــی ِ پُــر رَنگــــــــــ ...

 

 

 


 

فاطیمــا نوشـت : دلنوشتــه ای از خــودم

نوشته شده در 22 اردیبهشت 97 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |


مثـل ِ هــوای ِ خوش ِ اردیبهشت

                          مثـل ِ عطــر ِ شکوفـــــــــــــه های ِ سیــب

                                       مثـل ِ خاکـــــ ِ بــاران خــورده ی ِ کـوچه بـاغ ها

مثـل ِ خندیــدن , در اوج ِ گــریه

                         مثـل ِ صِـــدا کـَردن ِ اسمَــم از زبــان ِ تـ ــو

                                                                 مثـل ِ نـــــوازش ِ مـــوها در بـــاد

مثـل ِ اولیــن قَــــــــرار ِ عاشقــانه

                                              مثـل ِ فکـــر ِ اولیــن بــــــــــــــوسه

مثـل ِ بــاز کــردن ِ دُکمـــه ی ِ پیـراهَنَـــت در تـــاریکی

                                          مثـل ِ استشمـــام ِ عطـر ِ تَنَــت در شـب

مثـل ِ مَستـی ِ خــوردَن ِ اولیــن شَــراب

                                                     مثـل ِ نوشتــن از تـــ ــو به وقــت ِ عـــاشقی

هَـــوَس انگیـز اسـت داشتَنَــــت

                                           هَـــوَس انگیـز است بِدَســت آوَردَنَـــت

همــان قَــــــدر پُـر عَطَــش

                           همــان قَــدر خواستَنـــــــــــــــی

و مـــ ــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن

                                                            آن دیوانــــــه ی ِ شــاعر

که سالهـــاست بـرای تـــو

                                     بـی آن که باشـــی

                                                                            می نــــــــــــــــــــــویسم

 

 

 

 

فاطیما نوشت : دلنوشته ای از خودم


نوشته شده در 17 اردیبهشت 97 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |


یه جـــوری آبــــــی می پــــوشم

                         که هــوش از سَــرِت بِپَـــره

                                            که یـــادت بِــره خستـــــه ای

                                                                    که یـــادم بِـرِه سَردَمـــــــه

یه جــوری با چِشــام نِگـــات می کنــم

                  که از دیـوونگی رَد بِشــی

                                    که پِلکاتـــو آهستــه هِـی وا کنــی

                                                            که چِشمــــاتو هـی خُمـــارِش کنـی

یه جــوری با لَبــام صِـــدات می کنـم

            که گـــوشت از صِـــدام پُــر بشــه

                          که هیـــچ صــدایی جُــز صِـــدای ِ منـو

                                                که هیــچ صــوتی تـوو گوشــات پَخــش نشـه

یه جــوری بـاهـات عــاشقی می کنـم

                          که از خاطـــره پُــر بشـی

                                     که عشقـــم نَــرِه از سَـــرِت

                                                         که دلتنگــــــ ِ نَفَــس هام بِشــی

یه جــوری باهـــات مُـــدارا می کنــم

                 که حـــال ِ بَـــدِت , خـــوب شه

                                    که حالـــــی به حالــی بشــی

                                                            که حــــالت بـاهــام خــوب شـه

 

یه جــوری آبــــــی سَــرَم می کنــم

               که آبــی بِشـه رنگـــــــ ِ مــن

                            که مــــوهام بیُفتــه رو صـــورتت

                                                         که مَســت شـی از دلبـــری های ِ مـن

 

 

 

 

فاطیمـــا نـوشت : شعــــری از خـــودمنوشته شده در 21 فروردین 97 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |خَـــــرآبَم

             مثـل ِ آسمــــــــــــــــــانی که

                                                     گرفتــــــه حـــال ُ احــــوال َ ش

خَــــرآبَم

             مثـل ِ ایـن بـــــــارآن

که هِــی

                                                     که هَــی بی وَقفــــه می بــــآرَد

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : کوتاه نوشتی از خودم

نوشته شده در 18 فروردین 97 ساعت 16:29 توسط فاطیما نظرات این پست بسته است |از وقتــی رفتــــی

                 هَــوای خونـه اَبــری شـد

                                    مـوندن تـوو ایـن دنیـا بـرام

                                                                   یکـــ حُکــم ِ اجبــاری شـد

مـن خستـه م از ایـن زندگـــی بـابـا

                                 دنیـا بـدون تــو بـرام مرگـــهِ

حــالِ دلــم بدجــوری بــــــــــارونه

                                                    ایـن عیــد از روز اولــش خـــوونه ِ

مـن خستــه م از ایـن زندگــی بـابـا

                                                   چنـد ماهیــه ِ که حـال ِ خـونه ویـــرونه ِ

عیــدی که با دَرداش اَحســَن نشــد واسـم

                                      تضمیــن ِ باقـی ِ روزآش چـی میتـونه باشـه واسـم!

مــن خستــه م از ایـن زندگــی بـابـا

                     دستــای یَــخ کردمــو "هــآ" کـن

                                   آغــــــــوشِتو وا کـن واسـم امشــب

                                              فکــری به حــالِ آشفتگــی هام کــن

روزت مبارکـــــ جـان ِ جــانــانم

                                       روزت مبارکــــ دیـن و ایمـــانم

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : شعــری از خــودمنوشته شده در 11 فروردین 97 ساعت 02:44 توسط فاطیما مسافر احساس |دلــ ـم یکـــــــــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

                      حالــی که در آن " خــوب " همـان " خــوب " باشَــد

                                            و دلتنگـ ــ ـی بـی معنـــا ترین حــال ِ مُمکــن ؛

حــالی که در آن غیــر ِ مُمکــن ها , مُمکــن

                                       و آرزوهــا به سَقــف ِ رویـــاهـامان آویــزان نشــده باشَنـد

حالـی که رسیــدن ها , معنــی ِ " رسیــدن " دَهـــد

                                 و هیــچ نبــودَنی , حســـرت بَـر دل ِ ویـــرانه مان مَـگذارَد

دلــ ـم یکــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

                            حالـی که در آن , دل و عقــل با هـم نَجَنگَنـــد

                                              و بلاتکلیفــی , کابـــوس ِ تلــخ ِ زندگــی ِ مان نباشَــد

دلــ ـم یکــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

حالـــــــــی که

                بَهـــارَ ش

                                               آدَم هـــــــای َ ش

                                                                  دوستَـــت دارَم هایَش

                                                                                          سَبــــز باشنــد

حالــی که نــوروز َ ش ؛

                      نویــد بخــش ِ رویــایی ترین روزهـــا

                                                                    و شاعـــرانه ترین شـب ها باشَــد

روزهــایی به زیبــایی ِ هــوای ِ خــوش ِ اُردیبهشــــــــت

                                             و شــب هایی به بُلَنــــدای ِ شـب های ِ گــرم ِ مُــــرداد

دلــ ـم یکــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

                                              حالـی که در آن

                                                            " حــال ِ تــ ــو " خــوب باشَـــد

 

 
فاطیما نوشت : دلنوشته ای از خودم
نوشته شده در 1 فروردین 97 ساعت 13:30 توسط فاطیما مسافر احساس |بیــآ کمـی حالــــم را خـــوب کـن !

مثـلا بگـــو :

              رو به رویــم بنشیــن و به چَشــم هایم زُل بزن ؛

                              مــن تا دَه می شمــــــــارم

                                                                هر که خندیـــد بازنـــده می شَــوَد !

مـن هـم اَخــــم هایم را دَرهَـــم کنـم و لــب هایم را آویــزان ؛

                                                   بپرســَم آن وقـت بازنــده بـاید چـه کــار کنــد؟!

قیـــافه ی ِ حـق به جــانبی به خــودت بگیــری و بگـــویی :

                                                                       برنــده را ببـــوسد ... !

به چَشــــم هایت زُل بزنــم و شــروع  کنــم به شمـــاردن

                    یکــــــ

                                         دو

                                                         ســــه

                                                                    و بعـد , هـآی هـآی بخنــــدم ...

ذوق کنــی و قنـــد تـوی دلــت آب شَــوَد

و با آن چهــره ی ِ خنــــــــــــــــدانی که

                           شِــرارَت از چَشــم هایش می بــارَد ,داد بزنـی مـن بُـــــــــردَم

                                                        بوســـه ی ِ مـا را بِــده تا برویــم خانــوم !

اَخــم کنـم و شانــه ام را بــالا بینـــدازَم و ُ بگــویم :

آغــا جـان قبـــول نیسـت!

                                   تـ ــو از قصــد مـرا خنـــداندی! اصـلا مـن بــازی نمی کنـم !

بخنــــــــدی و بگـــویی :

                                       عـــاشق ِ همیــن جِــر زَنــی هایت هستــم دیــــوانه جــانم

باشَـــد , اصـلا مـن بـ ــ ـــاختــم !

                                    اجــازه ی بوســه می دهیـــد خانــوم؟!

سَــرَم را از خجــالت خَـــم کنــم وُ

                                            پــایین بینــــــــــــــــــــــــــدازَم

کنـــارم بنشینـــی

                            صــورتت را از خَرمـــن ِ مــ ــوهایم رَد کنی

                                                   و جــایی میـان ِ پیـچ و تــاب َ ش گــُـم شَــــوی

و بوســه ات ... و بوســـه ات ...

                                                      آه بوســـه ات ....

بیــآ کمـی حالـــم را خـــوب کـن !

                       مثــلا بیـــآ وُ ایـن شعــر را واقعــی کــن

                                                    قــول می دَهَــم دیگــر جِـر زَنــی نکُنـَــم


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه از خــــودمنوشته شده در 16 اسفند 96 ساعت 22:41 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران
روز پدر
حال ِ خوب ِ بهاری
حالم را خوب کن !

صفحات وبلاگ
تعداد کل صفحات :( 32 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...