دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منمـ ــن

         یکـــــــــ بوســه ی یلــ ــدایی می خواهـَـم

یکــــ بوســـه

                 که از فشـــار َ ش روی لــب هـایم

                                                           همـه چیــز از یـــادَم بِــرَوَد

بوســـه ای که

          کــار ِ نیمـه ِ تمـام ِ سـال ها تنهــایی را

                                                                  تمـــــــ ــــــــــــام کند

تمـام که می گــویم یعنــی

                      تــ ــو مَسـت ِ نگاهــم شَــوی

                                                           مـ ـن خُمــار ِ چشـــم هایت

تـــو بـی تـاب ِ عطــر ِ تَنـَـم شَــوی

                                       مـ ـن بــی قـــرار ِ عطَــش ِ مـــردانگی هایت

تمــام که می گــویم یعنــی

                           تـ ــو عــــاشقم شَـــوی

                                                           و مـ ـن برایـت جــان دَهَــم

تمــام که می گــویم یعنــی

                                     پـایـان ِ تمــام ِ

تنهــــــایی ها

              بی اعتمـــادی ها

                                بی تفــــــاوتی ها

                                                   خستگــی ها و

                                                                     بی حوصلگـــی ها

تمــام که می گــویم یعنـی

                              تـ ــو اینجـا

                                              مـ ــن هـم اینجــا

مـ ــن

                    یکــــ بوســه ی یلــ ــدایی می خواهـَـم

یکــــ بوســـه

                    تَـه ِ آن کوچـــــــــــــــه ی ِ بُـن بَســت

                                                               که راه به جــایی نـدارَد

یـا بـاید بِبـــوسی ام

                                            یـا به زور بـاید هـــزار بـار بِبـــوسی ام

مـ ــن

                  یکــــ بوســه ی یلــ ــدایی می خواهـَـم

یکــــ بوســـه

               که مَـرا از اِنجمـــاد ِ سَــرد ِ ایـن تنهـــایی

                                                                           بِرَهــــــــــانَـد

 

 

 

فاطیما نوشت : دل نوشته ای از خودمنوشته شده در 15 آذر 95 ساعت 22:50 توسط فاطیمـا مسافر احساس | |نـَـه !

            شــِش تیغـــه ِ نـَــه !

                                         تنهـــا تـَه ریــش به تـــ ـــو می آمَــد

زِبــری ِ صــــورت ِ تــ ــو

                    روی ِ نـَرمـــی ِ گـــــونه های ِ مـ ـــن !

                                                                    فِکــرَش را بُکــُـن !

آه ...

                                                 چه خیــال محــــالی ِ بـود بــــــودَنـَت

طعـــم ِ بوســـه هایت

                          حتـــــــــــــــــــی از دور

                                     هنــوز از حافظـــه ی ِ لـَب هـایم

                                                            پـاکــــــــــــــــ نشــده اسـت

و آغـــــوش َت

                                               آه از آغـــــوش َ ت ...

تـ ــ ـــو

             رویــــــــــــای ِ هـِزار هـِزار آرزو را

                                             در خاطـــره ی ِ ایـن پاییــز خشکـــاندی

و با بـــودن هایی که

                       به بـَدتریــن شکــل ِ مُمکـن

                                                نَبــــودن هایت را فریــــــــاد مــی زَد

بـَر عاشقــــــانه های ِ زنــی که

                                               بــــوسه می طَلَـبیـــد و

بــ ــاران

                           و آغــوشی بــــی قــَــرار

                                       خـَط کشیـــ ــــ ــدی

چه خیــــال ِ مَحــــــالی بــود

                              بـــــــــــودَن و

                                                خواستـَــــــــــــن و

                                                                     دوســت داشتـَنـَــت

و در ایـن اَبـــــدیت ِ تنهـــایی

                       اِتفــــاق ِ لـَب های ِ تــ ــو

                                        اِتفــــاق ِ آغــــوش تــ ــو

                                                         اِتفــــاق ِ چَشـــــم های تــ ــو

رُخـــــــدادی بــود که

                        هیــچ گـاه بـرای ِ دلتنگـــی های ِ مـ ــن نیفتـــاد

نـَـه !

            شــِش تیغـــه ِ نـَــه !

                                         تنهـــا تـَه ریــش به تـــ ـــو می آمَــد

 

 

 

فاطیما نوشت : دل نوشته ای از خودم

نوشته شده در 6 آذر 95 ساعت 23:45 توسط فاطیمـا مسافر احساس | |شکــوه اولیــن دانــه های ِ بَــــ ــــرف در پاییــز !!!

                   به گـُمــــانَم

                                                 نظــم ِ فصــــل ها بَـرهَـم خـــــورده

                      یــــــا

آذر با خـــدا تَبـــانی کـــرده اسـت

                    که ایـن چنیــن تَـن پـــوش ِ بَرگـــــــــــ ها

                                                                   سِپید گـَشتــه اسـت

کســی چـه می دانَـــــد

                                                     شـــاید هَــم

                                      پاییـــز دِلباختــــه ی زمستـــــان شـده اسـت

و اینهــا همـــه

                    چیـزی جـــز دِلبـــری پاییــز

                                            برای ِ آمـــ ـــــدن ِ زمستــان نیسـت ...

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 1 آذر 95 ساعت 23:00 توسط فاطیمـا مسافر احساس | |

چه فــَرقـــــی می کنـــد

                            آدم باشـد

                                             یا شِــیء ای بــــی جــان

تَرکـــــــ کَردَنـــی ها را

                                                            بـاید تَرکــــــــــــ کـرد

مثــلا همیــن گـــوشی

                                          چنـد ســالی با مــ ــــن بـود

تــوی کیفـــــــــــــــم

                   تــوی جیبـــَـــــــم

                                     تــوی دَستــَـــــــــــم

                                                                   لا به لای انگشتــــــانم

امـــا امـروز ترکـــــــ َ ش کَــردم

                                            و حالا یکــــ گــوشی زیبــا و مُـــدِرن

لا به لای ِ انگشتـــــانَم حِــــس می شَــوَد و

                                                        صَفَحــــات َ ش لَمــس می شـَوَد

یا آن برنــــامه های رنگــــارنگ

                             با صَفحــــه های ِ چــَت و

                                          اِستیکــــرهای ِ خــوش آب و رنگـــــــــ َ ش

که بعضـــی هاشان را

                     ســـال ها پیــش تَرکــــــــ کـردم

                                           و بعضـــــــــــی هاشان را

                                                                    چَنـــــــــــــــدی پیــش

یا حتـــی

                                             آن مِــداد نـوکی ِ زیبـــای ِ دوران کـــودکی

که یــادم نمی آیـَـد

                         کِــی و کجــا و به وقـــت ِ کــــــــدام اَیــام

                                                                       تَرکـــــــ َ ش کَـــردَم

خواستَـــم بگـــویم

                      یکـــــ جــایی از زندگـــی

تَرکـــــــــــــــــــ ِ چیــزهایی که رَنــــــــج َ ت مــی دَهَــد

                                                                        آســـان می شَــوَد

از آدَم َ ش بگیــــر

                                         تا همـــان شِـیء بــی جــان

آســان دِل می کَنـــــــــــــــــــی

                  آســان جـُــــــــــــدا می شَــوی

                          آســان وابستگـــی ها را کَــــم می کنــی

                                             آســان عـــادَت ها را تَرکــــــــــ می کـُنــی

و عَمیـــــق تـَر نَفـــَس می کِشــی و

                                                          عَمیـــق تـَر زندگـــی می کـُنـی

خواستـــم بگــــویم

                                     یکــــــــ جــایی از زندگـــی

می ســـــــــــوزانی

                                   در قَلـــب َ ت

یــــــــــــــــادها را

                             خاطــــــــره ها را

                                                 آدم هـــــــــــا را

                                                                    آدم هــــــــــا را

 
فاطیمـا نوشـت : ئل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 27 آبان 95 ساعت 21:00 توسط فاطیمـا مسافر احساس | |حــَـــــرام بـاد

                                    تمــــــــــــــــــام ِ

ساعــــــات و

                  دقــــــایق و

                                       لحظــــــــات و

روزهـــایی که

                                                                صَـــرف ِ کســـانی کردیــم

که جُــز پشیمــــــــــانی و حــــال ِ بـَــد

                                   چیـــزی برایمــــــان نداشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

فاطیما نوشت : دل نوشته ای از خودمنوشته شده در 21 آبان 95 ساعت 04:00 توسط فاطیمـا مسافر احساس | |بیـا قـــ ــرار بگذاریــم

                            پاییـــز به نیمــ ــه رسیـــده اسـت

بیـا قـــ ــرار بگذاریــم

                 آبــان شُمــارش ِ معکـــوس َ ش را آغـــاز کـرده اسـت

                                            بیـا قـــ ــرار بگذاریــم

کافــــه های ِ پاییـــز دلتنگـــــــــــ انـد

                                   بیـا قـــ ــرار بگذاریــــــــــــم

                                               بــاران شــروع به نـَواختـَــن کــَرده اسـت

و بَرگـــــــ هـا

                  سَمفـــونی ِ شان را خیلــی وقـــت اسـت که

                                                                         آغــ ـــاز کــرده اند

بیـــا ..

                                        بیــا بهــاری تـَرین ...

بیـا قـــ ــرار بگذاریــم

                               حـــَــــــــــوالی ِ غــُـروب

                                                                        در کافـــه ای دِنــــج

تـــو از دَردهـــــایـَت بگــو

                                   مــن از دلتنگــــی هایم

                                                            تـــو از دلبستگـــی هایت بگــو

                                مــن از وابستگـــی هایم

تـــو از خستگــی هایت بگــو

                                                            مــن از بـــی حوصلگــــی هایم

از گفتنـــی هــامان که خستــ ــ ــه شُدیــم

                                                     قَهــــوه ای تلــــخ

                               با شیرینــی ِ چَشــم هایمان  می نوشیــم

و تا انتهـــای ِ

                           کــــــــوی ِ آبــان

                                                    نـاگفتنــــی هــامان را قـَـــدمَ می زنیــم

تــو از احســـاست بگـــو

              مــن هم از احســـاسم می گـــویم

                                تـــو از دوسـت داشتـَنـَت بگــو

                                                   مــن هم از دوسـت داشتـَنـَم می گـــویم

بـَرقـــی اگـر از چَشــــــم هامان رَد شـد

                                               صــِدایی اگـر از قلــب هامان شنیـــده شــد

از کافـــه

              تا آن بلـــوار ِ بـــارانی را

                                                          جــوری دیگـر قَــــــدَم می زنیــم

دستــی گــَرم از تــــــو

                 آغــــوشی بـاز با مـــن

                                  بــــوسه ای داغ از تــــو

                                              دیوانـــه کـَردَنَـــت تا باقـــی عـُمــر با مـــن

بیـا قـــ ــرار بگذاریــم

                 ایـن کــــــــوچه ها

                              ایـن خیــــــابـان ها

                                      ایـن نیمکــــت های ِ چــــوبی

                                                        ایـن بَرگـــــ های ِ بــاران خـــورده

قـَـــدَم هــای ِ  مـا را

                    نَجــــواهایِ عاشقــــانه ی ِ مـا را

                                                بوســــه های ِ مـا را

                                               کـَـــم دارَنــد

بیـا قـــ ــرار بگذاریــم

                                        پاییــز را با غـــُرور و لجبـــازی کـــاری نیســـت

پاییــز فصـــل ِ عــــاشقی کـَردَن هـاست

                            پاییــز فصـــل ِ بـــوسه هایی ست که

                                       مـ ــن و تــ ـــو

به پاییــــــــــز و

                     بـــــــــــــــــــاران و

                                    بـُن بَســت ِ کــوچه بـــاغ هایش

                                                                         بِدهکـــــ ــــــاریم

بیـا قـــــ ـــــ ــــــ ــرار بگذاریــم ....

 

 

 

 

فاطیمــا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودمنوشته شده در 17 آبان 95 ساعت 08:00 توسط فاطیمـا مسافر احساس | |

تـَصـــــوراتَم را

                                  با تــ ــو دوســــت دارم

چـَشــم در چـَشــم شـــدَن ها

                      خجــــالـت کشیـــدَن ها

                                   در آغـــــوش کشیـــدَن ها

                                                                    بـــــــــــــــــــوسیدن ها

رقصیــــــــــدن ها

                        دســت در دســت هـم قــدم زَدَن ها

دیــــــــــوانگی ها

                                             در گـوش ِهم عاشقــــانه نجـــوا کــَردَن ها

تـ ـــ ـــو

           یکــــ حــِس ِ خـوبی

                                                             که در مـــ ــن و با منـــــــی

حســی شبیــه دوســـ ـــــــت داشتـــَن

                                       یا شــــــاید هـم

                                                                   خـــود ِ دوســت داشتــن

حســی که

                  وادارم می کنــد به تَعَمــُــــــــــق

                                                          وادارم می کنـد به فراموشـــــی

سـَرد بودنـَــت غمگینــــــم می کنـد

                                                               نبــودنت دلتنگـــ ــــــــــــــ

بـــــــــــ ــــــــــودَن َ ت امــ ــا ...

                        نـَم نـَم بــــــارانی ست پاییـــزی

                                                که روح خستـــه ام را مَســـــت می کنـد

حسـی خــــــوب بــاش

                 حسی خـــوب بمـــان

                                اگرچـه خیلــــــــی دور

                                                             اگرچـه خیـــلی محـــ ــ ــــال

مـن از خــراب شـدن ِ تَصـَــــــوراتَم

                       مـن از خـــراب شـدن ِ دیــوار ِ

                                    احسـاس های ِ خـوبم

                                                                          می ترســــــــ ـــم

شـب از تنهــایی ام گذشتـــه اسـت

                                    خستــــــه ام ...

                                                  خیلـــی خستـــ ــ ـــه

                                   چشــــــــــــــــــم هایم را در آغــــوش َ ت می بَنـدَم

کــاش فــــــــردا

یا ایـن تصــــــــورات دسـت از سـَرَم بـَردارَنـــد

                    یا تـــــ ـــو

                                                           همــانی باشــی که بـایـد 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم
نوشته شده در 11 آبان 95 ساعت 01:20 توسط فاطیمـا مسافر احساس | |

Design By : Pichak