تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
مهـم نیسـت بعـــد از ســـال ها

                   تـ ــو از احســاست بهـم گفتــی

                                          مهــم نیسـت مـ ـــــن اون روز

                                                                     چه چیـــزایی بهــت گفتـــم

مهــم نیسـت حرفــامو فهمیــدی یا نـه !

            مهـم نیست از مـن دلخــوری یا نـه !

                                     مهــم نیسـت درکـــ می کنـم یا نـه !

                                                              مهــم نیسـت زخمـــی ام یا نـه !

مهــم نیسـت , شــب از فکـــرت

                         چه احســـــــــاسی به دل دارم

                                        مهــم نیسـت , صبــح از فکـــرم

                                                                       چه آتیشـــی به دل داری

مهــم نیسـت رویــاهـام سَبــزَن

                 مهــم نیسـت آرزوهــــــام دور ...

                              مهــم نیسـت رویــــاتو با مـن دیـــدی ُ

                                                       مهــم نیسـت ,شُــد , آرزوهـــــات دور

مهــم نیسـت ایـن بـی خوابیـــا

               تَهـش به آغــوش ِ تـ ــو میرســه

                                          مهــم نیسـت ایـن بیداریـــــا

                                                         تَهــش به خیــال ِ تـ ــو پَـر میکشــه

مهــم نیسـت تــ ـو , تشنــه ی بـــوسیدنی

                مهــم نیسـت مـ ــن , غـــرق ِ هـم خوابــی ام

                                    مهــم نیسـت , تـ ـــو بی تــابی ُ

                                                    مهــم نیسـت , مـ ــن , بــی قــرار ِ تُـــواَم

مهــم نیسـت کــی عـــــــــاشق تَره

                         مهــم نیسـت کـی دل میبَـــرِه

                                     مهــم نیسـت احســاس ِ کـی

                                              نَبــض ِ طپــش های ِ قلبتـــو , تا خـــدا میبَــرِه

مهــم نیسـت از مـا دو تــا

               کدومــه ِ که , بیشتــر عَــذاب میکشـه

                                مهــم نیسـت از مـــــــــــــــــا دو تــا

                                                     کدومــه ِ که از ایـن عشــــق , میگـــذَرِه

مهــم نیسـت دوستـــم داری

                        مهــم نیسـت دوستــت دارم

                                              مهــم نیسـت گُفتــی بهــم

                                                                مهــم نیسـت نگُفتَــم بِهِــت

اینجــا تــوی عَصــری که دلتنگــــــــی

                                         نصیــب ِ لحظـــه هات میشـه

                                                      تَـه ِ هـر دوســـت داشتَنـی مَـــرگه ِ

مـ ـن تـوو کتــابا خــــوندم که عشقــــا

                                                   فقـط از دوره ِ که,  خیلــی خـــوش رَنگــه

 

کلاغ ِ قِصــــــ ـــ ـــــه ی ِ مــا دو تــا

                               نمیرســه ِ خـــونه ی ِ خوشبختـــی

                                                         تَـه ِ ایـن عشـــق بیراهـــه ست

بـرو جــونم , تـ ــو بـــی مــ ــن هـم

                                                       عـــــــــاشق ترین مَــرد ِ خوشبختــــی

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم  بـرای کسـی که همیشــه بـود و همیشــه نبـودم برایــش ...

نوشته شده در 30 اردیبهشت 96 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |تـوو زندگــــی ِ مــ ـا

                       آدمــا , مثـل ِ یه جعبــه ی مِــداد رنگـــی مـی مــونَن

هــر آدمـــی یه رنگـــــــــــ ِ

                                یکـی سفیــد ِ

                                              یکــی سبــزِ

                                                               یکـی سیـاه

                                                                                     یکی ...

تــ ــو امـــا بـرای ِ مـ ـــن

همـون آبـــــــــی ِ خــوش رنگــی هستــی که

                                                           بودَنـــش بهــم آرامــش میــده

همــون آبــی خــوش رنگــی هستــی که

                               وقتــی تـوو چشــاش نگــا می کنــم

                                                                         خودمـــو می بینــم

همــون آبــی ِ خــوش رنگــی که

                                              خنــده هاش , غمـــآ رواز یـــادم می بَــرِه

همــون آبــی ِ خـوش رنگــی که

                                   وقتــی باهــاش حــــرف می زَنَــم

                                                                 حالــم خــوب میشــه

همــون آبــی ِ خــوش رنگــی که

                                              وقتــی اســمِ ش میـــآد

                                                                  یا بهــش فکــر می کنــم

یه لبخنـــد ِ کوچیکــــ میــآد رو لبــم وُ

                                                            از عشــ ــق پُـر میشــم

همــون آبــی ِ خــوش رنگــی که

                                  اشتراکـــاتم باهــاش حَـد نِصــاب رو هـم رَد میکنــه

همــون آبـــــی خــوش رنگـی که

                                        آرزوهــا و رویاهــا و خیـــال هاشم مثــل ِ منـه

همــون آبــــی خــوش رنگــی که

                      همیشه آرزوشـــــو داشتــم وُ

                                    جـاش تـوو جعبــه ی مـداد رنگیــم خالــی بـود ...

آره دختـــر ِ پاییـــزی

                                                تــو آبـــی ای

همــون آبــی ِ خــوش رنگــی که

                                                           بایـد تـوو زندگــی ِ مــن بـاشه

همـون آبــــــی خـوش رنگــی که

                                               اگـه نبـــاشه

هیــچ رنگــی نمی تــونه

                                               جاشــو تـوو زندگـــی ِ مـ ــن پُـر کنـه ...

هــر کســی تـوو زندگیــش

                              بایـد یکـی از ایـن آبــی خــوش رنگــا داشتــه باشــه

تا وقتــی حـــال ِ دلــش خــوب نبــود

                           از تــوی ِ جعبــه دَرِش بیـــاره وُ

                                                         دلِ شـو باهــاش رنگــــــــــ کنـه

رنگـــــــ کنـه

                 رنگــــــــــــــــــ کنـه

                                  هِــی رنگـــــــــــــ کنـه ...

                 اصــلا جعبـه ی مــداد رنگـــی  بــدون آبــی هـم مگــه میشـه ؟!

 

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه ی محاوره از خـودم برای آبــی ِ خـوش رنگـــ زندگیــم " هستــی "


نوشته شده در 24 اردیبهشت 96 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |تــ ــو

             روزی

                       از مَشــــرق ِ چَشـــم های ِ مــن

                                                                 طُلـــوع خواهــی کـرد

و بَـر ایـن اَبـــــَدیت ِ تنهـــایی

                                                                رَنگـــــــــ خواهـــی زَد

تــ ـــو

              روزی

                    طَلیعــــه ی ِ روشــن ِ عشـــق را

                                      در گــوش ِ دلتنگـــی های ِ  مــن

                                                                       خواهـــی خوانــد

چُنـان که مــاه

               طــرح ِ ستـــاره را

                                      بـَر بَستــر ِ سیــاه ِ شـب کشیـــد

و در گــوش ِ منتظِــــــــــــرَ ش

                                                   غَـــزَل های ِ ماهتــــاب را خوانــد

و مــ ــن

               روزی

                                        در عَصــر ِآب و آیینــه

خــــورشید ِ چَشــم هایم را

            در بَستـــر ِ سپیـــد ِ دلدادِگـــی هامان

                                                                        خواهــم گشـــود

و بـا تــ ــو

                                هَـم بَستَـــر ِ هــــزاران ِ شـب ِ مهتــاب خواهـم شـد

و سکـــوت ِ خامـــوش ِ شــب را

                                     با بــوسه های ِ تَــب دارَم

                                                                     خواهــم شکســـت

مــ ـن و تـــ ـو

                        روزی

                                           بَر ایـن دلتنگــــی ها

                                     پــایـان خواهیــم داد

و بهــار ِ دوســــــت داشتـن هامان را

                                                                  آغـــاز خواهیــم کـرد

چُنـان که از آوای ِ هَر دوستَــت دارَم

                                         هـــــزار اُردیبهشـــت

                                                       در بهـــارمان تکثیــــــر شَــوَد

مـ ــن و تــ ــو

                         روزی

                                       از آغــوش و بوســـه

                                                         چُنــان لبریـــز خواهیـــم شـد

که خستگـــی ِ ســـال ها تنهـــایی

                           از تَـن ِ بی اعتمـــادی هامان به دَر شَـوَد

مـ ــن و تـــ ــو

                        روزی

                                     در قـاب ِ یکــــ عکــس

خیــره به افـــق های ِ روشــن ِ عشـ ـــق

                                                                جـای خواهیـــم گرفــت

و لحظــه ی مـــــــا شدنمان را

                                                                   ثَبــت خواهیـــم کـرد

آن روز

             هَر روزی که می خواهَـــد باشـد , باشـ ـــد

ستــاره های ِ امیـــد ِ مــن

                      تا فصــــــــــــــــــل ِ آمــدَن َت

                                        بَر آسمـــان ِ شـب بیـــداری ها

                                                                چِشمکـــــــ خواهــد زَد

نگـــاه َت را

                                                       از آسمـــان دریــــغ مَکُـن ....

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دلنوشتـه ای از خــودم

نوشته شده در 10 اردیبهشت 96 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |حـال ِ مــن خــوب اسـت

                        دیگـر نَـم ِ هیــچ خاطــره ای , خیــس نمی کنـد مــرا

دیگـر نگـــاهَم به مهتــاب خیــره نمی مــاند

                    دیگـر به رویــاهـای با او بــودن نمــی رَوَم

مـ ـن دیگـر حتـی فکـــــــــــر هـم  نمی کنـم

                                           شــاید ایـن گــونه زیبـــاتَر باشـد , زندگـــی

همیـن گـونه که با دیگـری می بینَـــمَ ش وُ

                                                    لبخنــد می زَنَـم

همیـن گــونه که رویـــا نمی بافَــم وُ

                                                       لبخنـــــــــــــــــــــــــــــــد می زَنَـم

همیـن گــونه که بــی چتــر زیـر بــاران مــی رَوَم وُ

                                                    لبخنــد می زَنَـم

همیـن گــونه که خاطــره ها را می ســــوزانَم وُ

                                                                           لبخنــد می زَنَـم

همیـن گــونه که با وجــود تمـــــــام زَخــم هایم

                                                     می ایستَـــم وُ

                                                                           لبخنــد می زَنَـم

حـال ِ مــن خــوب اسـت

               دیگـر آوای دوستــت دارم هـای ِ دروغیــنَ ش

                                                                  مــرا بیــ ـدار نمـی کنــد

دیگــر رویـای ِ ممنوعـــــه اش

                                            آرامــش ِ خــواب هایم را بَرهَــم نمی زَنَــد

صبـــح ها

با صــدای ِ کبــوترهایی که به شیشــه می زَنَنــد

                                                                      چَشــــم می گُشـــایَم

و شــب ها

                                               با سکـــوت ِ مــاه , به خــواب مــی رَوَم

حـال ِ مــن خــوب اسـت

                                                   آن قــدر خـوب که

بــی او بــودن را خــوب یـــاد گرفتــه ام

                                 امــا بــی عشـــق زندگــی کـردن را , نـه ...

حـال ِ مــن خــوب اسـت

                                                  هـــوا خــوب اسـت

بهــار دامــن ِ گلـــدارَش را تَــن  کــرده اسـت

                           اردیبهشــت از راه رسیـــــده اسـت

بــاد , در خَــم ِ گیســوانَم پیچیــده اسـت

                                           دســــــــ ــــــ ـــــــت هایَم

                                                     تا اِنحِنــای ِ شـــانه ام بــاز اسـت وُ

گــوش هایم به هر صِـــدایی

                            جُز صِــدای ِ زِمزمــه های ِ عاشقـــانه ی تـ ــو , بستـــه

مـــ ــن

بـرای ِ عشــق بــازی

                         با غَـــزَل هایی که

                                     قـــافیه ی بـــوسه هایَش

                                                   با آغـــوش ِ تـ ــو رَدیــف می شَــوَد

آمــ ــــ ــاده ام

                               آغــوش نمی گُشــــایی  ....؟!

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم


نوشته شده در 2 اردیبهشت 96 ساعت 23:57 توسط فاطیما مسافر احساس |دلتنگـــ ـی

               اگـر پَــر داشــت

                              مــ ــــن بـود

                                          که  به ســوی ِ تـ ـــو پَــرواز می کــرد

و تقدیــــــــر

           اگــر دَسـت داشــت

                      تـــو بــودی پــ ــدر

که تـا اَبَــــــد

                                                   در زندگــی ِ مــ ــن می مـــــــــــاندی

افســوس که

                   در سَــرنوشـت ِ مـ ــن

دلتنگـ ــــــی

              دَسـت ِ مــاندَن داد وُ مــاند

                                             و تقدیـــــــر

                                                        پَــر ِ پَــــــرواز داشت  وُ رفــت

.

.

.

نیستــی پـــــدر

                                         نیستــ ــی ...

و ایـن مـ ــن

                 یکــــــ تـ ــو را

                         تا همیشــه دلتنگـــــــ اسـت

یکـــ دلتنگـــ ـــی

                                                                      به رنگـــــــ ِ پـــدر

 

 

 

 

 


فاطیما نوشــت : دل نوشتــه ای از خــودم   /   روزت مبارکــــــ پــدر ِ آسمــــونی ِ مــــن
نوشته شده در 19 فروردین 96 ساعت 21:10 توسط فاطیما مسافر احساس |بـی اِجــــابَت , بیــا

                          مثــل ِ

                    لبخنــد ِ پُـر خـــواهش ِ من

                                                                        در ایـن عکــس

بـی مَحـــابـا , عشـ ـــق شـو

                                                 مثــل ِ

                      اتفــ ــاقی خــوب

                                                                   در ایـن چَشــــــم ها

بـی اِستِجـــابَت , مُستَجـــاب شـو

                                                    مثــل ِ

                                             آرزویــی طَــرد شــده

                                                                  در ایـن قلــب ِ بیمــار

بـی دِرَنگـــــــ , بِتــاب

                                 مثــل ِ

                                              بارِقـــه های ِ نــ ــور

                                                                       در ایـن بــــاران

بـی هیـــاهـو , اَفشــان شـو

                                               مثــل ِ

                                  عطــر ِ شکـــوفه های ِ سیـب

                                                                          در ایـن بهــار

بـی دلیــل , بمــ ــان

                                     بی دلیــل , دوســـت بِــدار

مثــل ِ

            نَفَــ ــ ـــس

                                               تا آخـــرین ثـــانیه های ِ ایـن زندگــی

تـ ــو ای شَـه ِ افســـانه های ِ مــ ـن

                                                   تَعجیـــل کــن

مـ ــن

               اینجـــــا

                                           در عصـــر ِ شاعـــرانگی های ِ بـــی تــو

زنـــدانی ِ

                  دلتنگــی های ِ زَنجیــر شــده ام

تَعجیـــل کــن ...

                           غـــزل های ِ مــ ــن

                                                 آغــوش ِ بـی تَــن پــوش ِ تــ ــو را

بـرای ِ از سَـر گرفتَــن ِ عاشقـــانگی هایش

                                                                            کَـــ ــم دارَد

                            تَعجیــــل کــن ....

 

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم

نوشته شده در 15 فروردین 96 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |


صِـــدای ِ پـای ِ بهــار می آیَد

                                                       می شِنَـــوی ؟!

فَـــــــروردین دارَد می آیَــد

                                             چَمــدان َ ش پُـر اسـت از شکــوفه وُ مهــر

می خواهـم َوصلِشـــان کنـم

به درخـــت های ِ کــوچه ی خوشبختــی

                                    آنجا که عطــر ِ بهــار نارنـج ها

                                                                         مَستَــت می کنــد وُ

بــوی ِ تــُرَنج ها

                                                 لحظــه هایَت را به مَستــی می کِشـــانَد

مـن می خواهــم بهــار را دل انگیــز کنـم

                 عشــ ـــق را نشــان َ ش دَهَــم

                                                          قَــدَم زَدن زیـر ِ بــاران را هـَم ؛

مـن می خواهــم بهــار را دل انگیــز کنـم

                                         عــاطفه را یــادَش دَهَــم

و دستــان َ ش را

                                               در دستــان ِ سبــز ِ مهربــانی ها بُگـذارَم

مــن می خواهــم به بهــار بِفَهمــانَم

                                        پیانــــوی ِ سـه فصـل َ ش

                      بایـد تـــرانه ی ِ دوســـــ ـــــــت داشتــن بنــوازَد

بایـد فروردیــن و اردیبهشــت و خُـــردادَ ش

                                 پُـر از روزهــای ِ خـــوب باشـد

                                                          پُر از  آرام تـرین عاشقـــانه ها

مـن می خواهــم به بهــار حالــی کنـم

                                         امســال متفـــاوت باشد

من فصـلی تـازه می خواهــم

                                                           مـن بهـــار می خواهــــــــــــــم

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

نوشته شده در 1 فروردین 96 ساعت 15:45 توسط فاطیما مسافر احساس |تــو اون قَــدر جَـــذابی برای مــ ـن
                                          که هَـر شـب راز چِشمــــاتو
                                                               واسـه گـُل پــــونه ها میگـَـم

نَدیــدم مــن دو چِشمـــای زیبــــاتو

                                                        ولـی هَـر روز ,

با رویــای عطــر ِتـــو , بیـــدار میشم ُ , هر شب ؛
                                             با عشـــق ِ بوســه هات , پِلکامــو می بَنــدَم

یه چیــزی تـوو دلـــم میگـه

تـ ــو هـَم می آی ُ ایـن روزا تمـــــوم میشـه

                                         همـون روزای ِ خـــوبی که

                                                            نَشیــم از عشـ ـــق ِ هم خستــه

یه چیــزی تـوو دلــــــم میگــه
                                       تـ ــو اون عشقــی هستــی که
                                                           همیشــه تـوو رویــاهـام هستــی
همـون مَــردی که از عشقـــش
                                                                میشــم خـــاتون سَرمَستـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                          که وقتــی اومَـــدی پیشــم ؛
همــون باشـی که می گفتـــی
                                    همــون مَــردی که از چشمـــاش

                                                             می بــاره بــارون خوشبختـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم

                                          که وقتــی اومَـــدی پیشــم ؛

خــودت باشی , همـون رنگـی

                                 همــون آبــــــــــ ـــــــی ِ کَـم رَنگـی

                                                       که میکنـه منـو دیـــوونه ُ وحشـــی

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                         که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

غُبــار ِ سَــــــــرد ِ آدم هــا

                       نَشینــه روی ِ پیشـــونیت

                                     نَـری تَرکَـــم کنــی , بَــد شــی

که روزای ِ بـــی عشقــی؛

                                                     بِشــن روزای ِ پَشیمــــونیت

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                         که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

جهــان ِ مــن ,

                 آلـــوده ی ِ آغــوش ِ تـ ــو باشه

                                   که وقتــی از آلـــودگی غَـرقـَم  ؛

                                                                   لبــآت اُکسیــــژِنَم  باشــه

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                                        که وقتــی اومَــدی پیشــم ؛

روزای تَلــخ دیــروزی ازم دور شَـن ,

                          فرامـــوش شَــن

که  یـــــادم بِـره زَخمـــای اون روزا ,

                                                                   چه دَردای ِ بَـــدی بــودَن

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــذابَم
                  در ایـــن

                                      اندکـــــــــــــــــــــــــــــ زمـان ِ

                                                باقــی مــانده تا آغــاز ِ سالـی نــو ؛

بهــار ِ زندگــی باشــی

                        بهــاری سبــز در قَلبـــم

                                           بهــاری سبــز در روحَــم

                                                             بهــاری تا اَبــ ــد روشــن

به مـن قـولــی بـِده زیبـــای  ِ جـــــذابَم ....

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم / ترانــه / قافیـه / شعــر

نوشته شده در 28 اسفند 95 ساعت 23:50 توسط فاطیما مسافر احساس |امـــروز ســــــوزاندَمَـش

                            دفتــر خاطــراتَم را می گــــویم

                                                   بالاخــره بایـد روزی می ســـ ــ ـــوخت

تَــداعی ِ خاطـــراتی که

                                هَــر بَرگـــــــــ َ ش

                                                قَلبَـــم را می ســــوزانَد

روزی در آستـــــــانه ی ِ میانســالی و ُ پیــری

                                        مـرا بیــش از ایــن ســال ها ,

                                                                         خواهَـــــد ســـوزاند

امــ ــروز

         خاطــرات ِ دوازده ســال نوشتــن

                                   با تــاریخ و ساعــت ِ دقیقشـــان

در آتــش ِ حمــاقت هایم

                                                           ســـــــــــوخت وُ خـــاکستَر شــد

مـ ـــن

       امـــ ـــروز

                                خاطـــراتم را که نَـه !

مــ ــن ِ ســاده ام را ســـــوزاندَم  وُ

                                          در ایـن ســال جـا گذاشتَـــم

مـ ـــن

            امـ ـــروز

                            در پَــس ِ ســـال هایی که

                                    جَـــوانی می خـــوانـدَنَــش

ســـــوزاندَم

                نوشتــه ها را

                                  حرفـــــ ها را

                                                          غـــــــــم ها را

                                        شـــادی ها را

اشکــــــ ها را

                لبخنــــد ها را

                     عکــس ها را

                                                                          صـــــــــــــــداها را

                                    یــــــــــــــــادها را

رویــاهـا را

                  خیـــال ها را

                                     احســـاس ها را

                                                    دیــــوانگی ها را

                 ســـادگی ها را

حمـــاقت ها را

                                اشتبـــــــــــاه ها را

اعتمـــاد ها را

                       اعتمــ ـــ ـاد ها را

                                                                           اعتمـــــــــاد ها را

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشــت : دل نوشتـه ای از خــودم / چهــارشنبه سـوری / خاطــرات ِ/ سوختــهنوشته شده در 24 اسفند 95 ساعت 21:10 توسط فاطیما مسافر احساس |حــالِ خــوب
                     همین خواستَــــن های حقیقــیِ تـوست
وقتــی مَـرا
                از بـی تفـــاوتی

                                                          به عشـ ـــق می رســـانی وُ
از تَلخـــی
                          به شیرینــــی

حــال ِ خـــــــــوب

                                           لبخنـــــــد ِ همین نرگــس ها ست

 

 فاطیمـا نوشت : دل نوشته ای از خـودم / کامنـت/ پیرمـرد ِ مهربـــون

نوشته شده در 20 اسفند 95 ساعت 00:30 توسط فاطیما ___ |

اخرین مطالب
مهم نیست
سفید , آبی , سبز
طلوع تــو
حال ِ من خـوب است
روز ِ پدر
تَعجیـل کن
بهـار
زیبـای ِ جـذاب
خاطرات ِ سوخته
حال ِ نرگسی

صفحات وبلاگ
تعداد کل صفحات :( 28 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...